مولانا عبدالحمید‌ ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا:

انسانے عزت اێشی تها اِنت که به وتی اگده ءَ عمل کنت

انسانے عزت اێشی تها اِنت که به وتی اگده ءَ عمل کنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا (۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۹/ 15 جنوری 2021) عمل به وتی ذمه‌واریان ءَ شه انسانے فضیلت ۆ سۆبمندی ءَ ماں دنیا ۆ آخرت ءَ زانتِ ۆ په «آخرت ءَ پگر کنگ»، «به نێکێن کاران پرمان داتن ۆ شه بدێن کاران مکن کنگ» ۆ «بےوس ۆ محتاجانِ دلگوش کنگ ءَ» را سۆگه ۆ تأکید کرت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: اێدگه ساهدار ۆ مخلوقان هلاپ ءَ که هچ اگده ۆ ذمه‌واری ئے ندارنت، انسان اگده ۆ رسالتے داریت.

واجه‌ئا گێش کرت: الله تعالی به انسان ءَ رسالت، اگده، عقل ۆ پگر داته. انسان گوں وتی عقل ۆ پگر ءَ توانت آدگه ساهدارانَ وتی دستے چێرا کنت، حتا انسان ءَ جهد کرته که ماه ۆ استار ۆ دگه کره‌ئانَ وتی دستے چێرا کنت ۆ شه آوان سوت بارت.

زاهدان جمعه ئے خطیبا گوشت: انسان آته تاں وت ءَ ۆ دنیا ءَ جوڑ کنت، همےپێم وتی دنیا ۆ دگران دنیا ءَ، وتی آخرت ۆ دگرانِ آخرت ءَ جوڑ کنت.

واجه‌ئا وتی هبرانِ دێمترا گوشت: بژن اِنت که انسان مرۆچی به وتی اصلی‌ئێن اگده ءَ که الله ئے بندگی اِنت کمتر پگرَ کنت. مرۆچی گێشتر مردم شه وتی اصلی‌ئێن اگده ءَ بےترانگ اَنت ۆ حتا بازێنے مه قانونے بنجاهان ۆ پارلمانان انچێن قانودَ کِلنت که هچی آوان ورگ ۆ وشی ءَ مکن مکنت ۆ لهتێن وهد ءَ انچێن کردَ کننت که پراستی انسان ءَ شرم ءَ کێت.

واجه‌ئا گێش کرت: عقل ۆ آسمانی‌ئێن کتاب ۆ انبیا که انسانے گهترێن وانێنوک اَنت ۆ گوں الله ءَ رهوت دارنت، گردَ شَنت که انسان گهترێن ساهدار اِنت. انسان اشرف مخلوقات اِنت. انسانے عزت ۆ شرف په آیی اگده ۆ رسالتے پارءَ اِنت.

دارالعلوم زاهدان سرمسترا وتی هبرانِ دێمترا گوشت: الله ءَ انسان ءَ را حرمت داته ۆ آیرا مان ڈگار ءَ وتی جهگیرِ کرته تاں ڈگارے سرا الله ئے پرمانانَ اجرا کنت، شه فساد ءَ دێمگری کنت ۆ الله ئے حقانَ ۆ انسانی حقانَ کمار کنت.

واجه‌ئا گێش کرت: انسانے که امر کنۆکێن نفس ۆ شیطان ۆ ظلم ۆ گناه ۆ هبرنزوری شه الله ئے پدا برئوت ماں دنیا ءَ پرۆشَ وارت و ماں آخرت ءَ هم جهندمے تها چپّکایی ءَ کپیت، حتا اگه گردِ دنیا ءَ وتی دستا گیت ۆ ماں دنیا ءَ به پست ۆ بادشاهی ءَ رسیت.

واجه‎ئا تأکید کرت: اے که تهنا گوشیت مسلمانےاۆن گوں انبیا ۆ نێکان محبت داریت بس نه‌اِنت، الله تعالی آ انسانے را که گوشته ءِ مسلمانےاۆن په مردم کشی، مردم دُزّتن، الله ئے نادلگوش کنگ ۆ آیی کرداران پارءَ به جهندم ءَ دورَ دنت.

زاهدان جمعه نمازے اماما درشان کرت: الله تعالی ما را عقل داته تاں منتگێن دنیا ۆ آیی سۆبان سرا پگر کنن ۆ دنیا ما را مه رێپێنیت. پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ پرمائنته: من انچێن چیزانَ زانین ۆ دیسته اۆن که شما نزانت ۆ نه دیسته اِت، اگه شما آوانَ دیستێن ۆ زانتێن کم ۆ هند اِت ۆ باز ۆ گرێت.

واجه‌ئا تأکید کرت: اے هندگ ۆ سستی ۆ بےترانگی پرێشی اَنت که ما گلباگ ۆ جهندم ءَ را ندیسته ۆ نزانن مانشے تۆکا چے بیگ اِنت. الله تعالی پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ را که صادق المصدوق اِنت، الله ۆ آیی بندگ پیغمبر ءِ راست گوشیا تأیید کننت ۆ آ واجه‎ئے اۆپار باز اِنت، گلباگ ۆ جهندم ءَ را نشانِ داته.

مولانا عبدالحمید وتی هبرانَ دێما برت: ما باید گرد نندن ۆ په وتی گناهان گرےوَن، نێکێن کرد کنن ۆ دگران ءَ په خیرێن کردانِ کنگا سۆگه کنن، وت هم شه گناهان پلگار کنن ۆ دگرانَ هم مکن کنن.

زاهدان جمعه ئے پیشنمازا دێمترا په هرچ کنگ ۆ بےوسانِ کمار کنگ ءَ سۆگه ۆ تأکید کرت ۆ گوشته: به بےوس ۆ نادار ۆ محتاج ۆ صغیر ۆ وانگجاه ۆ مسیتان رسیدگی کنن.

مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ گڈسرا گوشت: انسانے عزت اێشی تها اِنت که وتی اگده ءَ زانت، به چاگرد ءَ هزمت کنت و مردمان سرا رحم کنت، بےوسانَ مدت کنت ۆ انصاف کنت، هما پێم که الله ءَ شیطانا را دشمن گوشته، آ هم شیطان ۆ امر کنۆکێن نفس ءَ دشمن زانت. گڑا انسان عزت ۆ برزێن درجه‌ئانَ کٹیت ۆ قیامتے رۆچا سربرز ۆ سۆبمند به قیامتے گیابان ءَ کێت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *