مروچی : 30 مهر , 1399
اختر مینگل:

پاکستانے تۆکا تهنا کانون پرۆش آزاتنت

پاکستانے تۆکا تهنا کانون پرۆش آزاتنت

اختر مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی‌ئے سرۆکا ماں وتی هبران گوَشت که پاکستانا تهنا کانون پرۆشێن مردم وت‌واجه‌انت.

آیی گوَشت: آوان که ٹرفیکے کانونانَ نادلگوشَ کننت جرمانهءَ بینت، بلێن آوان که بنیادی کانونا پروشنت آزاتنت.

ایوب، مشرفا قاضی‌ءَ شیت، بلێن آوان که په اے ملکا هونش داته گَدّار گوَشگَ بینت. پاکستان په  ملکے نندۆکان جوڑ بوته یا  فوجے کمپے.

مینگل گوشت: ما جهد کرته که ساحلانَ رکّێنن، نون جهدَ کنن که سندِ جزیره‌ئانَ گرَن. شما ملگرءُ۔ هر چنکه ساحل گوَنڈ بیَنت ما اجازتَ نه‌دین آوانَ گرت.

آیی گوشت که گوادرِ ماهیگران بےکارنت، آ تهنا توانت گوں فوجے سروکے نمد ۆ نامه‌ئا به دریابا برئوت. همے دریاب، همے ساحل، امّا گوں پرتغالیان جنگ کرت ۆ ساحلانَ ساتتن، نون هۆرکشی بنگیج بوته.

مینگل گوشت که بلوچستان انچێن بےبهتێن جایے که شما اۆدا هۆری‌ئێن کبرَ گندت. اے ڈیه انچێن جایے که ایف سی‌ئے کارنده کراچی‌ءِ شهدربرجاهے زانت‌لوٹے دست ۆ پادانَ بسته ۆ آیی پت ۆ ماتے دێما گوں تیرا جته‌اش.

شما ماں کشمیر ۆ فلسطینا بلکێن شه اے ظلمان اُشکته بَیِت، بلێن من بلوچشتانے کسه‌ئانَ په شما بیانَ کنین. مئے ماتان ۆ گُهاران که سهی‌ءَ بینت که کپ‌ۆچُکێن لاشه‌ئے را به نادراهجاها آۆرته‌اش، وهدے که اۆدا رسنت، شه آیی پُچان، چُک‌چُکێن لاشه‌ئانَ پچاهءَ کارنت. اێشنت اسلامی‌ئێن پاکستان… سگّتن هم کساسے داریت.

اختر مینگل گوَشت ما اُلُس‌واجهی‌ئے دۆزواهن. من به الس‌واجهی‌ئا باور دارین پچے که نی مات ۆ گهارانِ عزت ساتگَ بیت ۆ گوں ورنائانِ کپ‌ۆچکێن ڈڈران دێم‌په‌دێمَ نه‌بین.

آیی همےپێم لافتی ۆ بێگواهێن مردمانِ درگێجگا را لوٹت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *