مروچی : 15 مهر , 1399

اسلامی‌ئێن پاگ‌واجه‌ئان جهانی‌ئێن تپاکی‌ئے پسّه په فرانسه‌ءِ راجکماشے ضداسلامی‌ئێن درشانان

اسلامی‌ئێن پاگ‌واجه‌ئان جهانی‌ئێن تپاکی‌ئے پسّه په فرانسه‌ءِ راجکماشے ضداسلامی‌ئێن درشانان

سنی‌آنلاین| اسلامی‌ئێن پاگ‌واجه‌ئان جهانی‌ئێن تپاکیا فرانسه‌ءِ راجکماشے نۆکێن گپانَ «میانی سدیان پکر» زانت که «تروریسم ۆ دینی‌ئێن کوم‌پرستیا تالانَ» کننت.
په سنی‌آنلاین سرهالا، اسلامی‌ئێن پاگ‌واجه‌ئان تپاکیا درشان کرت: «اسلام» الله‌ئے ابدمانێن دین ۆ رحمتے دیننت که هر رۆچ آوانِ کساس که اے دینا منّنت ۆ مسلمانَ بینت، گیشَ بیت.
جهانی‌ئێن تپاکیا گوں نگد شه امانوئل مکرون اِے گپان که گوَشتته؛ اسلامے دین ماں دنیاوا گوں سکّی ۆ بحرانا دێم‌په‌دێمنت، تاکید کرت: اسلامے دین سکّی‌ئے تها نه‌ئنت، بلێن واکی‌ئێن سکّی ۆ بحران ناسهی بوتن شه اے دینے تعالیم ۆ حقیقتاننت ۆ کێنگ ۆ دلپدردی‌ئے که لهتێنے گوں اے دینا دارنت، واکی‌ئێن سکّی تبے سکّی ۆ نازانتی‌انت. اصلی‌ئێن سکّی اسلام‌تُرسی ۆ دُرنگێن سیاست‌انت که ملگر ۆ استعمارگران ماں اسلامی‌ئێن ملکان تها هشته.
اسلامی‌ئێن پاگ‌واجه‌ئان جهانی‌ئێن تپاکیا گیش کرت: اسلامی مقدساتان بےحرمتی کنگ که شه آوان قرآن مجید ۆ پیغمر صلی‌الله‌علیه‌وسلم‌انت، په گپےآجویی‌ئے نیمونا که آ هم هاس مسلمانان واریا کارمرزَ بیت، ۆ چۆ فرانسه‌ءِ راجکماشے بےعقلی‌ئێن هبران، همێشنت که سوَب بوتگنت که ترورسیم ۆ دینی‌ئێن کوم‌پرستی ماں دنیاوا تالان بیت ۆ مسالمت‌آمیزێن زندگی‌ئے که آیی تها به گرد دین ۆ باوران بےحرمتی مه‌بیت، دێمِ گپتگَ بیت.
اِے اسلامی‌ئێن تپاکیا گوَشت: مکرون هبران که یک میلیارد ۆ هپتصد میلیون مسلمانے مارشتانَ ٹپی کرت شه میانی سدیانِ پکراننت که اروپائا را به «صلیبی‌ئێن جنگان» نێمگا ڈێلش دات ۆ هچّ آسراتے بێد شه هۆنےرێتن ۆ ابێریا نداشتش.
مسلمانێن پاگ‌ؤاجه‌ئانِ جهانی‌ئێن تپاکیا گوں استناد شه اِے آیه‌ئا که: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ…» [آل عمران: 64)، فرانسه‌ءِ راجکماشا را گوَشتش: ما ته ۆ تی رازےیانه سۆگه‌ءَ کنن که برزتر شه راجا پکر کنِت ۆ په مسالمت‌آمیزێن زندگیا جهد کنِت ۆ په آ ملکے تیوگێن نندوکان، آزاتی جوڑ کنِت که مردم هۆر زند گوازیننت ۆ یک ۆ آدگرا احترام کننت، به یک ۆ آدگرے راج ۆ مذهب ۆ رنگان دلگۆش مکننت، همےڈۆل ما ترا به آسمانی‌ئێن دینان هوری‌ئێن چیزان لچتنا سۆگه‌ءَ کنن.
همےرنگ مصر الازهرِ اسلامی‌ئێن پٹ‌ۆپۆلے بنجاها ماں یک بیانیه‌ئے گوں فرانسهءِ راجکماشے گپانِ سکّێن اێرجنگا جارِ دات: مکرون هبران تیوگێن دینی‌ئێن پێشۆنکانِ هۆرێن جدُولّانه په بےانصاپیانِ زورگا که دینان سرا بیت، ابێر کرت ۆ نزّیک به دو میلیارد مسلمانے مارشتانَ ٹپی‌ءِ کرته.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *