مروچی : 11 شهریور , 1399

مولانا عبدالحمید: کربلاءِ پیشامد یکے شه تاریخے تهل‌ترین پیشامدانت

مولانا عبدالحمید: کربلاءِ پیشامد یکے شه تاریخے تهل‌ترین پیشامدانت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید مان زاهدان جمعه‌نمازی دیوانا (7 شهریور 1399/ 28 اوت 2020) کربلاءِ پیشامد و مهتر حسین شهادتا را «یکے شه تاریخے تهل‌ترین پیشامدان» زانت. واجها همےرنگ «گامگیج شه اهل‌بیتے کرداران» مان زندگیا تأکید کرت.
په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: وهدے که مردمان په مهتر حسین رضی‌الله‌عنه‌ئا نامه لکّت ؤ شه ذمه‌وار ؤ سرمسترانِ نابودی ؤ بے‌دریا شکایتش کرت ؤ جارش جت که ما گو شما بیعت کرته و شما را مددَ کنن، سیدنا حسین رضی‌الله‌عنه ایشرا وتی اگده زانت ؤ په اے مردمانِ لوٹا کوفه‌ءِ نیمگا رادگ بوت.
زاهدانِ جمعه‌وے پیشنمازا وتی هبرانِ دیمترا گوشت: مهتر حسین وهدے که دیست سرمستر ؤ حاکمان نابود ؤ اتّابڑنت ؤ مردمانِ هبرا گؤشَ نکشّنت ؤ نصیحتانَ نمنّنت ؤ فساد ؤ سکّیان دیم‌ودرا بوتگنت، ایشرا وتی ڈبه زانت ؤ په کوفه شُت.
واجها گیش کرت: بلین اپسوز که هماوان که مهتر حسینا را لوٹت په دنیاوے طماع ؤ شه وتی جانے ترسا وتی قولارش پروشت ؤ بازینے گو یزید لشکرا هور بوتنت ؤ گو مهتر حسین جنگ ؤ میڑش کرت، مان وهدے که مهتر حسین په جنگا نیاتت، پچے که اگه په جنگا بیاتین، جَن ؤ زهگانِ بدلا هزاران نپر شه مکه ؤ مدینه ؤ آدگه جاهانِ مردمان آیی لشکرے تها هؤرَ بوتنت.
دارالعلوم زاهدانِ سرمسترا گوشت: وهدے که مهتر حسین به کربلاءِ گیابانا رست، یزیدِ مردمان آیی دیما را گپت ؤ گْوشتِش ته بائد تسلیم بَیَے که تا چؤ بندیگان به یزید کنکا برن. مهتر حسین گوشت: من په جنگا نیاته‌ؤن، بِلّت که به مدینه‌ئا بِرگردین. بلین آوان نمنّت ؤ مهتر حسین هم بندیگیا را نمنت. پمیشا دگه راهے ابید شه جنگا نه‌منت ؤ مهتر حسین ؤ آیی هم‌بَلّان مان کربلاءِ گیابانا جنگ کرت ؤ په مظلومی شهید بوتنت.
واجها درشان کرت: کربلاءِ پیشامد یکے شه تهل‌ترین پیشامدان مان دنیاوا أت. مان دنیاوی دراجیا بازین جنگے په دنیا ؤ حکومتے سرا بوته که بازینے شه علما ؤ صالح ؤ اولیائان کشگ بوتگنت، بلین مهتر حسین شهید بیگے وڑ مان دنیاوا بےجوڑه ئنت. مان کربلاءِ پیشامدا پیغمبر صلی‌الله‌‌علیه‌وسلمے نواسگ شهید بوت، کسّے که واجها آیرا باز دؤست داشته.
مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دیمترا په «گامگیج شه مهتر حسین ؤ اهل‌بیتانِ کرداران» تأکید کرت ؤ گوشته: دؤستی گو اهل‌بیتا یک ونڈے شه اهل‌سنتانِ ایمان ؤ باوراننت، بلین باز مهمین چیز ایشنت که ما گرد، شیعه ؤ سنی ابید شه مِهبت گو اهل‌بیتان شه مهتر حسین و اهل‌بیتان کرداران گامگیج کنن.
واجها گیش کرت: مهتر حسین و پیغمبرے اهل‌بیتانْ الله‌ئا را عبادت کرته، شپا نمازش وانته، به بےوس ؤ ناداران رستگنت، گو ظلم ؤ اتّابڑ ؤ فسادا مٹ ؤ میل بوتگنت، پمیشا اصل ایشنت که ابید شه رسول‌الله، صحابه ؤ اهل‌بیتانِ یات گنگا، آ واجه‌کاران سیرت هم گامگیج بیت که اے سک هژدری‌ئنت.

قرآن ؤ سنت ما را به «اوپار مان سکّی‌ئان» توصیهءَ کننت
مسلمانان یک‌ؤآدگرے مقدسات ؤ باورانِ باروا حرمت‌داری کننت

زاهدان جمعه‌وے پیشنمازا وتی هبران دیمترا به قرآن ؤ سنتے توصیه‌ئان مان سکی‌ئانِ درگتّا اشاره کرت ؤ گوشته: قرآن ؤ سنتے سؤگه همیشنت که سکّی‌ئان درگتا اوپار کنن ؤ الله‌ئا یات کنن. اے که اهل‌سنت محرمے روچان عزاداریءَ نکننت یا سیاهین پُچ گورا نکننت، ایشے بزانت آ نه‌ئنت که آوان بےسدنت ؤ ناراحت نوَنت، بلکین اے ڈولین عزاداری مان محرما ؤ سیاهین پُچّے گورا کنگ مان مرک ؤ سکی‌ئان اهل‌سنتے فقه ؤ باوران تها نه‌ئنت.
واجها گوشت: البت یک پاٹی‌ئے شه مسلمانان اے روچان عزاداریءَ کننت ؤ وتی دیدانکے ردا کردارَ کننت، من باز گوشته که هرکس آزاتنت ؤ بائد وتی فقهی ؤ مذهبی دیدانکے ردا کردا کنت.
زاهدان جمعه‌وی پیشنمازا تأکید کرت: ما شه اے پیشامدے که مهتر حسین سرا آت باز دلپدردن. اگه ما آ روچا بوتینن مهتر حسین کنکّا گو ظالمان جنگَ کرت ؤ وترا په دیم‌پان شه آیی به کؤشَ دات؛ اے یک باورے، پچے که شهادت مهتر حسین کنکا ٹوهترین پهرؤشاننت،‌ همےپیم که شهادت ٹوهترین پهرؤشانے که آیرا الله تعالی مهتر حسین نصیبا کرت.
مولانا عبدالحمید دیمترا درشان کرت: من گرد مسلمانانَ سؤگه‌ءَ کنین که وتی هورین چیزانَ دلگوش کننت، تپاکی ؤ براسی‌ئا ساتنت ؤ شه ناتپاکیا دوری کننت. شیعه ؤ سنی بائد یکے آدگرے حرمت ؤ مقدسات ؤ دینی واجه‌کاران حرمتانَ هم ساتنت. دشمنان هروخت ایشی پداونت که ناتپاکیا مسلمانانِ نیاما گیش کننت، بلین اپسوزنت که شه همے راها به وتی مقصدا رستگنت ؤ انگت جد ؤ جهدَ کننت.
دارالعلوم زاهدان سرمسترا دیمترا گو اشاره به عاشورا ؤ تاسوعاوے روچان روچگ گرگے فضیلتان مان احادیث و روایاتان مردمانَ په اے دو روچے روچگ گرگا سؤگه‌ءِ کرت.

تهنا راه په جنتے نعمتانِ رسگا «مجاهده» ؤ «شریعتے حکمان منّگے» تهائنت
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید همےرنگ شه «جد ؤ جهدے ارزشتا مان الله‌ئے راها» ؤ «شریعتے حکمان منّگا» هبر كرت ؤ گوشته: الله تعالی انسانا را به جد ؤ جهد مان وتی راه‌ئا و عمل کنگ به شریعتے حکمان سرا ؤ پلگار شه رڈی ؤ فسادان پرمان داته. انسان په الله‌ئے رستنا ؤ پروردگارے وشنودی‌ئے کٹتنا چارگے ابید شه جد ؤ جهدا نداریت.
واجها وتی هبرانا دیمترا برت:‌ هرچؤن که نَپْسے اصلی‌ئین تب «أمّاره بالسوء» انت كه بازَ پرمائوکنت مردما را په ردین کارا ؤ انسانا را په ظلم ؤ حق‌کشی ؤ حرامین مالے ورگا ؤ بےانصافی ؤ نامحرمے سیل کنگ ؤ دگه گناهانِ نیمگا ڈیلَ دنت، بلين ايشَ توانت اصلاح ؤ پاک بیت ؤ نپسے اصلاح ؤ پاکی گو جد ؤ جهدا بیت. انسان بائد وتی تیوگین زندگی‌ئے تها گو وتی نپسا جهاد کنت ؤ مٹ ؤ میل بیت ؤ نپس امّارة بالسوء ؤ آیی ردین لوٹان دیما بؤشتیت ؤ جد ؤ جهد کنت.
دارالعلوم زاهدانِ سرمسترا گیش کرت: بازینے شکایتَ کننت که ما نتوانن په سهبے نمازا بُستن، قرآن بْوانن، صله رحمی کنن ؤ نمازانِ سرا گو جماعتا پایبند بَیَن. اے گرد جد ؤ جهدَ لوٹنت. شما نتوانت اے کارانَ کنت مگه الله‌ئے باهوٹ بَیِت ؤ جد ؤ جهد کنت. الله تعالی انسانانا «مجاهد» ؤ جهدکار جوڑ کرته که شه زندگی‌ئے اولا تا موتے درگتا گو نپس ؤ شیطانا جهاد ؤ جنگ کننت.
واجها گوشت: الله تعالی آوانَ که گو دلے لوٹان ؤ نپسے وشی کٹتنان ؤ شیطانے شِرےئان جنگَ کننت، وعده‌ءِ داته که آوانَ ایمانَے وشی‌ئا چشّےنیت ؤ آوانِ سِےنَگا پراه کنت که شه الله‌ئے عبادتا وشی کٹنت ؤ وشّال بینت.
مولانا عبدالحمید گیش کرت: انسان هاس گو واهشت ؤ دلے ارمانا به جنتا نه‌رسیت، بلین په جنتے رستنا بائد جد ؤ جهد ؤ عمل کنت. بازینےونت که گناه‌ءَ کننت ؤ شَنت که خداءَ بکشاییت، مان‌وهدےکه الله تعالی آوانَ که توبه‌ءَ کننت بکشاییت.
واجها گوشت: ما گرد بائد په وتی ؤ دگرانِ اصلاحا جد ؤ جهد کنن. الله تعالی پرماےنیت: «وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا» [الإسراء: 19] «وکسے که آخرتا بلوٹیت ؤ کوشش بکنت پرائیا هنچیں کوششے که لائق همائیئنت بشرطیکه آ مؤمنے هم ببیت گڑا همشاننت که کوشش آیانِ مقبول بیت.» ٹوهترین جد ؤ جهد ؤ کوشست آئنت که انسان په آخرتا جهد کنت ؤ وتی اعمالانَ هم هاس په الله‌ئا کنت ؤ‌ اخلاص ؤ الله لوٹی داشته بیت.
زاهدان جمعه‌وی پیشنمازا درشان کرت: ما گرد بائد وتی نماز ؤ آدگه کردارانَ چارن که چنکه گو پیغمبر ؤ صحابه ؤ اهل‌بیتانِ نماز ؤ کرداران یکےونت. نماز وهدا بائد گو نپس ؤ شیطانا جنگ کنن ته گو دلگوشا نماز بوانن. بائد نپسے مهارا وتی دستا گرن ته نپس الله‌ئا بمنیت، نپسا هُجّ کنن ته الله‌ئا بمنّیت.
مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دیمترا گوشت: مروچی «کرونائے» ناجوڑی په لهتین مردما نیمونے بوته که به مسیتا مرونت. الحمدلله اے روچان په الله‌ئے فضلا ؤ ذمه‌وارانِ جد ؤ جهدا، هاس بهداشتے ذمه‌وارانِ جد ؤ جهدا ؤ مردمان پلگار کنگا ؤ دعائے که به الله‌ئے بارگاها بوتگنت، کرونا کم بوته.
واجها گوشت: همارنگ که نتوانن بازار ؤ کٹ‌ؤکارانَ تعطیل ؤ چُٹی کنن، نماز گو جماعتا هم نبائد هِلگ بیت ؤ مسیتان نبائد چٹی بینت. بلین مردم گو بهداشتی اصولانِ رعایت کنگا به مسیتان بیاونت ؤ نمازا گو جماعتا بواننت.
زاهدانِ جمعه‌وی پیش نمازا مان یک بهرے شه وتی هبران مان زاهدانِ جمعه نمازے دیوانا گو اشاره به دولتے هپتگا وتی امیت‌واری‌ئا را درشان کرت که دولت مان «کار درگیجگ»، «معشتی سکّیانی دور کنگ»، «په ملی پولے بےارزشت بیگا توجیلی درگیجگ گو جْوانین رهبند ؤ سیاستگذاریا» ؤ «کَپ‌ؤچنڈین پروژه‌ئانِ پوره کنگے» پڑائا سوبمند بیت ؤ اے پڑائانِ تها جد ؤ جهد کنت.
مولانا عبدالحمید همےپیم به وانگجاهانِ بنگیج بیگ مان آیوکین روچان اشاره کرت ؤ گوشته: وانگجاهانِ بنگیج بیگے روچ نزینکنت. مئے سؤگه به آزاوران همیشنت که گو بهداشتی‌ئین اصولانِ رعایت کنگا وتی زهگانَ به وانگجائان دیم دینت. وانگجاهانِ سرمستر ؤ وانینوک هم بهداشتی سؤگه‌ئانَ دلگوش کننت ته خدامکنت گو مشکلے دیم‌په‌دیم مه‌بینت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *