مروچی :جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
واجه مولانا عبدالحمیدا گوں سنی‌آنلائنا گوشت:

اقلیتانی مدد و کمک گوں سیاسی و دیپلماسی راہ‌ورھبندا ببیت/ آ سیاست کہ جوابش نداتگ باید ٹگلینگ ببنت

اقلیتانی مدد و کمک گوں سیاسی و دیپلماسی راہ‌ورھبندا ببیت/ آ سیاست کہ جوابش نداتگ باید ٹگلینگ ببنت

✅ نظامی واجہ اقتصاد و سیاسی میدانا دست مانجنی مکننت

✅ مردم چہ اصلاح‌طلب و اصولگرایاں ناامید بوتگنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا مہ یک مصاحبہ یے کہ گوں سنی‌آنلائنا کتگ وتی دیدانک و چمشانک پہ بازیں مسائلے چہ ایرانِ اھل‌سنت حق‌وحقوق تا ایرانِ ملکی و درملکی سیاستانی باروا درشاں کرتگ.

پہ شما وانوکانی بھر زورگا اے مصاحبۂ لھتے بھر پیش کنگ بنت:

اقلیتانی کمک و مددِ راه و رھبند

گهتریں راه په کَمّ و اقلیتانی مدد کنگا و حتی هما بازین و اکثریتانے که آیانی حق زوال کنگ بوتگ و مظلوم بوتگنت، سیاسی و دیپلماتیکی مددانت. اگه جمهوری اسلامی ماں لهتے چه کشوراں راجانی مددِ واهگ دارانت، گڑا بایدانت اے مدد چه سیاسی و دیپلماتیکی راها ببنت و اے بابتا جمهوری اسلامی چه وتی نفوذا کار بگیرت انت.

نظامی کمک و مدد چه ڈنی دولت و یا زرمبش و سیاسی و مذهبی گَلّے په هچ کشورے صلاحا نهنت و اے کار ملّی منافع و سوبمندیّاں تاوان دنت، چیا که نظامی گزینه تا ھنو نه اشی کہ په هچ کشورے فایدگ نبوتگ، بلکیں سوب بوتگ که ڈَنّی بحران پیش بیئیت و سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی تاوان آ کشورا سر بوتگ.

گهتریں راه په اسلامی کشورانی جیڑه یانی آسر بیگا  «صلح»انت. قرآن کریما  مسلمانان چه جیڑه کنگا مکن کتگ و په اوپارِ نیمگا شون داتگنت.

✅سیاستانی ٹگلینگ

هنیگیں جهانِ جاورِ لوٹ اش انت که ما وتی سیاستانی تها نوکیں نظرے بکنیں. کشور په یک سیاسی تُرّے ماں ڈنی سیاستاں وازمندانت. ما باید په سار کار بکنیں و سیاستانے که جواب اش نداتگ و یا خطراتے داشتگ اش، بدل بکنیں و یا آیانا په گوم و راست بکنیں.

✅ حقیں آزاتی

سیاسی آزاتی و آجویانے که جایزانت و کمبودانت چُش که بیان و قلم و حزبانی آجویی و شَرّیں انتقادانی اوپار ءِ نکنگ و مشروعی ئیں آجوئیاں چه داخلی مهمتریں بحرانان انت.

✅ملکِ اصلی بحران و مصیبت

سیاسی بحران و سیاسی ثبات ءِ نبوتن، ماں کشور ءِ  اقتصادی بُنی بحران انت. اگه کشور په سیاسی ثباتا سر ببیت کشور ءِ زرّ ءِ ارزشت برز رَوت و تورم کم ترّیت.

مارا په اقتصاد ءِ ردوما گوں همساهگیں کشوراں جُپته دیگ لوٹیت و اے رقابت زمانے بیت که کشور په سیاسی ثباتا سر ببیت. گوں صلح و دوستی و وشیں رابطه یاں گوں دگه کشوراں، کشور ءِ اقتصادا رونق بدیِیں.

 کشورءِ اصلی مشکل اقتصادی نهنت، بلکیں سیاسی انت و اگه کشور ءِ سیاسی مشکل حل ببنت، رندا تُری که  آمریکا و اسرائیل مه لوٹنت، مئے اقتصادی مشکل کم بنت.

✅نظامی اقتصادا دست مانجنی مکننت

مئے سفارش اش انت که گهترانت نظامیاں چه جپت دیگا ماں سیاسی و اقتصادی پڑا دوری بکننت  و په وتی اصلی کارا گلائیش ببنت؛ اے وڑا پدرانت که اے کار آیانی مهر و محبتا ماں ایران ءِ مردمانی دلا گیش چه گیش کنت.

✅کارزانتانی کار بندگ

افسوزانت که ماں مرمان و مدیرانی گچین کنگا ماں هر سطحے تها په مردمانی ارزشت و تُهکا دلگوش گور دیگ نبیت  که اے وڑیں سیاست مزنیں سَدّے چه متخصصین و توانائین و وجدان والائیں مردمانی دَور کنگا په مدیر بیگا ماں کشور ءِ مزنیں کاراں بوتگ، ڈولے بوتگ که لهتے پاگواجهی په نزویں مردماں دیگ بوتگ که چه آ کارانی کنگا بے تهک و بے وجدان انت.

✅ مردماں ناامیدی چہ اصلاح‌طلب و اصولگرایاں

مردم  چه اصلاح‌طلبان و هم چه اصول‌گرایان ناامید بوتگنت. ما را هم چه اصلاح‌طلبان امیدے نیست که گوں یک تُرّ و چَهرے،  مردمانی دلا په دست بیارنت. خلاصه هنوں مردمانی رضامندی په کشور ءِ سیاسی جناحاں زنڈیں جنجالے؛کشور ءِ سیاسی جناحاں جدا چه اشی که وت ماں بنندنت و فکرے بکننت، بایدانت گوں نخبگان و جدائیں مردماں هم مشورت بکننت که چه وڑا چه هنیگیں مشکلاں کشورا بگوازیننت.

✅ اھل‌سنتِ حقوقِ پامال بیگ

افسوزانت گوں اشی که  40 سال چه نظاما گوستگ ماں ایرانا که اسلامی کشورے اهل سنت ءِ جاور وش نهنت که گوں رنگ پہ رنگیں فشار و تبعیضا دیم په دیم انت.

افسوزانت که چه اهل سنت ءِ لائقینان و تُهک والایاں ماں مسلّحیں واکان و قدرتی مرکزاں کار گرگ نبیت و چه اهل‌سنتا ابید لهتُکے جهگیر ماں مجلسا، ماں آ دگه قدرتی مرکزاں فعال نهنت و بهراش چه کشور ءِ ارشدیں مستریاں بازکم انت که گوشگ ءِ لائق نهنت ، ماں حالے که اهل سنتِ میانا چه مرد ببیت و یا جنیں چه هر قوما لائقین و توانمندیں مردم هستنت که په شهدربرجاهاں شتگنت و دانشگاهی و علمی بالائیں مدرکِ واهندانت.

افسوزانت ماں لهتے ملک و استانا چُش که خراسان و بمِ شهراں، کرمان و لهتے دگه ملکاں ماں اهل سنتِ مذهبی کاراں بےجاهیں دست مانجنے بیت، ماں حالے که ماں دنیایا هچ جاهے نیست که دولت و حکومت ماں مردمانی مذهبی کاراں دست مانجنی بکننت.

ما مردم و نظامِ خیرخواهیں شهروندیں ‌‌و اے گپاں چه دلسوزی انت. مئے کلو په ذمہ وار و دولتمرداں اش انت که اگه ماں وتی داخلی سیاستاں نوکیں نظرے مکنیں و هرچی زودتر اے سیاستاں بدل مکنیں،بیت کنت آیوکیں وهدا گوں الّمیں چالشاں دیم په دیم ببیں، البت اگه ماں کشورِ سیاستاں نوکیں چمشانکے دیگ ببیت و لازمیں اصلاح کنگ ببنت ، گوں آمریکا مذاکره بکنیں یا مکنیں، کشورِ مشکل و نگیگی کمّ ترّنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *