مروچی : 29 آبان , 1397
واجه مولانا عبدالحمید:

پیغمبرِ دنیا آیَگ تاریخِ ٹوه‌تریں پیشامد اَت

پیغمبرِ دنیا آیَگ تاریخِ ٹوه‌تریں پیشامد اَت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا اِے جمعۀ (25 آبان 1397) بیانانی تها گوشت:
◽️- رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمِ بیَگ/ ولادت روشنایی، رحمت، فهم، اخلاق، ایمان، نیکیں عمل و عبادتِ دنیا آیگ اَت. واجهِ بعثت و هجرت هر یکے مه انسانانی تاریخا ٹوهیں پیشامد و اتفاقے زانگ بیت.
◽️- پیغمبر هما وهدا دنیایا یهت که انسان اخلاقی، اعتقادی و عملی لحاظا کپتگ اِتنت. مردماں بت عبادت کت اَنت. انسان چو رستریں حیواناں بوتگ اِتنت و یکدگرِ سرا بیڑ اِش برت. جنین و یتیم و بے وسانی مال گرَگ و ورَگ بوت، قومی نعره برز اِتنت. ظلم و زوراکیا تمام جاه مان پوشتگ اَت. الله پاکا اِے دابیں وقت و جاوریا که تهاریا دنیا مان پوشتگ اَت، واجه رسول الله دیم دات.
◽️- واجها گوں فقیر و بےوسیں مردماں نند و پادا کت، انصاف و برابری نیمگا دعوتی دات، انسانِ کم‌زانگ و جهل‌جنگی چه بین برت.
◽️- واجها وتا چه دگراں گهتر نزانت. امیر و غریب، زوراک و بےوسی یکجاه نندینت اَنت. واجهِ کرا وتیگ و درآمد نیست اَت، ملکی و درملکی نهت. پهک وتیگی و نزیک اِتنت. واجها حضرت سلمان رضی‌الله‌عنه که ملکی مردمے نهت، گیشتر هیال گور اَت.
◽️- پیغمبرا په انساناں تپاکی و براسی یارت. واجها مدینهِ مرمانی صد و بیست ساله اِیں جنگِ دیم گپت و قوم و راجی گوں وت تپاک کرت اَنت.
◽️- مروچی که مسلماناں چه قرآن و واجه رسول‌اللهِ سیرتا فاصله گپتگ جاهلیت پدا برگشتگ. مروچی شراب، مواد مخدر، قمار، فساد، دوری چه خدا، اخلاقِ جهل آیگ، حسد، کینگ، زنا، سحر، یتیم و ضعیفانی مالِ ورگ، قومی نعره و بے انصافی پدا مردمانی درمیانا جاه جتگ. اِے پهکانی سبب دوری چه خدا و رسول اِنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *