مروچی : 22 مرداد , 1397
واجه مولانا عبدالغنی بدری:

اسلامِ دین هر مسیتّا جمعۀ نمازِ وانگا نمنّیت

اسلامِ دین هر مسیتّا جمعۀ نمازِ وانگا نمنّیت

واجه مولانا عبدالغنی بدری زاهدانِ اهل‌سنتِ اَدارُکیں/موقتیں جمعۀ پیشنمازا اِے هفتگِ (19 مرداد 1397) جمعۀ نمازِ دیوانا گوشت:

🔹جمعۀ نماز مسلمانی اجتماع و مُچّ بیگا پیش داریت. هر هفتگ یک برے مسلمان یکجاه مچ بنت و اللهِ حکمِ سرا عمل کننت و چه یکادگرِ مشکلاتا سهیگ بنت، گوں وت همدردی کننت و اللهِ حکم و فرماناں یاد گرنت.
🔹هر مسیت و هر محله تها جمعۀ نمازا بنگیج کنگ گوں اجتماع و مچّیا و جمعۀ نمازِ فرض بیگِ حکمت و فلسفه‌یا ضد اِنت، اسلام هں اِشیا نمنّیت. مروچی حرمین شریفینِ تها هں یک جاهے نماز واننت. الله پاکا یک جاهے مچ بیگ گیشتر پسند بیت چه اِشی که هرکس جدا جدا بیت.
🔹جمعۀ نمازا گوں انسانِ دلا رابطه هست. یکے چه جمعۀ نمازِ ترک دیگِ نقصاناں اِیش اِنت که انسانِ دل فاسد و غافل بیت. غافلانی دلا اللهِ یاد و اللهِ ترس و آخرتِ یاد پشت نکپیت و آ همیشه وتی هوا و هوسانی پدا کپنت.
🔹جمعۀ روچ په عبادت و تلاوت و درود اِنت. نه تهنا جمعۀ نماز، بلکیں جمعۀ پهکیں شپ و روچِ ارزش و مقام سک برز اِنت. باید بچاریں که ما اِے مبارکیں وهدا چه پیم گوازینیں. اپسوز اِنت که گندگ بیت جمعۀ روچِ صباحِ نمازا بهر زوروک چه آ دگه روچاں کمتر اَنت.
🔹اپسوز انت که تمام لیب و ٹیمِ پاس کنگی پروگرام، ترّ و تاب و پک‌نیک، واب و استراحت همے روچا کنگ بنت. باید وتی کارانی تها دید و عادتا عوض کنیں. جمعه فقیرانی حج اِنت، هما پیم که حجا اللهِ رضامندی حاصل بیت، همے پیم گوں بهر زورگ چه حمعه‌یا اللهِ رضامندی حاصل بیت.
🔹ذوالحجۀ اولی ده روچا عبادتا سک ارزش هست. ذوالحجۀ اولی ده روچ یک ٹوهیں فرصتے اِنت و اِے شپانی تها عبادتا لیلةالقدرِ ثواب رسیت و اِے روچانی عبادتا اندازه رمضانِ روچاں ثواب و مزّ هست.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *