مروچی : 21 بهمن , 1396
واجه مولانا عبدالحمید:

لهتے ڈنّ ؤ تهِ سیاستانی ٹگلێنگ، ملکِ جاورا/حالاتا وشّ کنت

لهتے ڈنّ ؤ تهِ سیاستانی ٹگلێنگ، ملکِ جاورا/حالاتا وشّ کنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا وتی اِے هپتگِ (20 بهمن 1396) گپاں زاهدانِ اهل‌سنتِ‌ جمعه‌یِ نمازجاها په ایرانِ اسلامی‌ انقلابِ پیروزیِ سالرۆچاں اشاره کرت ؤ گوشتی که اِے سالا انقلاب اسلامیِ پیروزیِ رۆچ گۆں لهتے مردمانی اعتراضاں همراه اِنت، ما پهکانی خیرِ لۆٹۆکێں، اِے هما درس اِنت که مئی دینا ما را داتگ، لازم اِنت که په ملکِ جاور ؤ حالاتِ آرام بیگا، لهتے ڈَنّی ؤ تهی سیاست ٹگلێنگ بنت.

🔹واجه مولانا عبدالحمیدا دێمترا گوشت:
🔸سیاستاں اثر هست، اگه ما وتی ملکِ سیاستاں هورت چاری بکنێن ؤ آ جاهاں که ضرورت اِنت، ٹگل بدئێں، مئی ملکِ اقتصادی مشکل ؤ دگه مشکلات که گندگ بنت، گار بنت. سیاستانی ٹگل دیگ باز مهم اِنت.
🔸مرۆچگێں مشکل که کشور گۆں آیاں دپ کپتگ، لهتے په ملکِ تهی سیاست ؤ لهتے ڈنّی سیاستاں برگردیت.
🔸معروفێں بتلے هست:«چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»؛ بَتّی ئے که په گِسا ضرورت اِنت، مسیتّا برگی حرام اِنت. ما هنّو اێرنگێں جاورے تها نهێں که دگه کشوراں کمک کنێں، بلکێں پێسر چه هرچیزا باید وتی مشکلاں حل کنێں ؤ په وتی ملتِ اقتصادی مشکلاتا فکر کنیں.
🔸منی هیال همێش اِنت که «فساد» ؤ هرابکاری، «تبعیض» ؤ نابرابری چاگردِ تها سک باز بوتگ، باید په اِے دو مشکلِ گارکنگا نۆکێں سیاستے زورگ بیت ؤ جدّی کوشش کنگ بیت.
🔸«فساد» ؤ «تبعیض» په انقلابِ پش کپگا بیمّ اَنت، باید اِے دوئێں چیز په دل دێمگیری بنت. آ مسئولے که فسادِ تهمت جنگ بوتگ، باید چه آ کارا درکنگ بیت ؤ دگه کارے سرا نندێنگ بیت تا «فساد» ؤ‌ هرابکاریِ مۆه آئیا مرسیت، ؤ دگه پاکدستێں مسئۆلے آئیِ جاها نندێنگ بیت. تبعیض ؤ نابرابری باید اقوام ؤ‌ مذاهبِ حقا چه زورگ بیت.
🔸تبعیض «فرهنگی فقر» ؤ «اقتصادی فقر» ؤ‌ دگه لهتے مشکلات کاریت که هنوگێں جاورا ما ملکِ تها آیانا گندگێں.
🔸اهل‌سنت همے ملکِ مردم اَنت، دین اسلام ؤ ایرانِ بنیادی قانونِ لۆت همێش اِنت که تبعیض اهل‌سنتِ حقا کاملی سرا زورگ بیت.
🔸منی هیالا تهنا اِشی که «فساد» ؤ «تبعیضِ زورگ» گپ ؤ هبر بیت درد نوارت، باید هنوگێں جاورا واجهێں رهشون ؤ راجکماش وت میدانا بیاینت ؤ اِے چیزّانی هیالداریا کننت.
🔸شاها یک ردی ئے وارت، آ اشت که سلاح‌بندیں نیرو ؤ جاندارانی سرا بروسه‌اِی کت، آئیا هیال کت که گۆں فوج ؤ ژاندارمریِ پلامرزیا پشت کپیت، پمشا ملت ؤ مردمی چه دستا داتنت، بلے سلاح‌بندیں نیرواں نتوانت که شاه ؤ آئیِ حکومتا بدارنت.
🔸هما پیم که اسلامی انقلاب گۆں مردمانی چِست بیگا ؤ گۆں ایرانِ پێشی رهشۆنِ رهبریا پیروز بوت، اِے نظامِ بقا ؤ پشت کپگ هں گۆں مردمان اِنت. باید مردمانی هبر گۆش کنگ بیت ؤ‌ آیانی لۆٹ پوره کنگ بنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *