مروچی : 15 بهمن , 1396
واجه مولانا عبدالحمید:

ما «شگۆں» کنۆک نهێں، بلکێں مئی هیالا باید حکومت اصلاح کنگ بیت

ما «شگۆں» کنۆک نهێں، بلکێں مئی هیالا باید حکومت اصلاح کنگ بیت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا وتی اِے هفتگِ جمعه‌یِ گپاں (13 بهمن 1396) په ایرانِ اسلامی انقلابِ پیروزیِ رۆچاں اشاره کرت ؤ گوشتی: ما حکومتِ «شگۆن» ؤ چپی کنۆک نهێں ؤ‌ گۆں دولت ؤ‌ نظامِ ٹگل دیگا مخالفیں، بلے گوشێں که باید هنّوگێں نظام چه تها اصلاح کنگ بیت.

🔶واجه مولانا عبدالحمیدا دێمترا گوشت:
🔹- آیاں که «حکومتِ» نعمت دیگ بوتگنت، باید عدالت ؤ برابریا برجم دارنت ؤ تمام ملتِ هیالش گور بیت، اِے باید وتی دلا مزن کننت. گوستگێں حاکماں گۆں اِشی که الله‌ها آ زۆر ؤ‌ حکومت داتگ اِتنت، اللهِ نعمتانی قدرش نزانت ؤ مردمانی سرا ظلم ؤ‌ گێشێن‌اِش کرت، عدل ؤ برابریش برجاه نداشت، دلش تنک اَت، همے واستا الله‌ها وتی نعمت چه آیاں گپتنت.
🔹- اسلامی انقلابِ پیروزی ؤ آئیِ برجاه بیگ، په مردماں یک نعمت ؤ پیروزی ئے اَت، اِے نظامِ بُندات عدالت ؤ آزاتیِ ڈێکی سرا اِێرکنگ بوتگ، اِے انقلاب په مردماں فخر ؤ‌ سربرزی اَت، ‌پمشا اِے انقلابِ دارگ په مردم ؤ مسئولاں واجب ؤ‌ ضروری اِنت ؤ باید اِے نعمتِ شکر ادا کنگ بیت.
🔹- انقلاب اسلامیِ شُکر گۆں عدالت ؤ اێرانِ تمام قوم ؤ مذهباں گۆں یک چمّے چارگا دستا کئیت. قوم ؤ مذهبانی دگری په ملکا یک فرصتے، اِێرانِ هر قوم ؤ‌ مذهبے مردم دلێر اَنت ؤ مردانگی‌اِش هست ؤ انسانی جوانێں صفاتِ واهند اَنت، برابرێں دید ؤ‌ عدالتِ برجاه دارگ سبب بیت که الله پاک اسلامی انقلابِ نعمتا چه ما مگریت.
🔹- اگه ما دلا مزن مکنێں، پهکاں گۆں یک چمّے مچاریں ؤ‌ آیانی قانونی حق ؤ‌ حقوقِ نێمگا دلگۆش کنگ مبیت، ؤ ملکِ تها پاٹ‌بندی، قومی ؤ‌ مذهبی هێل ؤ گرایش حاکم بیت، گڑا ناراضگی جۆڑ بیت ؤ‌ اللهِ نعمتانی شکر گرگ نبیت.
🔹- ما اسلامی نظامِ اصلاح بیگِ رندائێں، ما را گۆں جمهوری اسلامیا دژمنی نێست ؤ هں نلۆٹێں که آئیا شگۆن ؤ‌ چپی کنێں، بلے ما شرعی لحاظا اسلامی نظامِ اصلاح بیگا لازم زانێں. مئی مراد چه حکومتِ «ٹگل ورگا» هں نظامِ عوض بیگ نهنت، بلکێں مئی مقصد نظامِ تهی اصلاحی ؤ ٹگلی اِنت.
🔹- اے فشار ؤ سک‌گیریاں که هچ فایده اِش نێست ؤ مردمانی ناراضگیِ سبب بوتگنت، باید زورگ بنت. جمهوری اسلامی ؤ نظامِ ظرفیت ؤ جاگاه بُرز اِنت، اگه ما چه اِے ظرفیتا بهر مزورێں، بزاں که ما نظامِ اسلامی سرا ظلم کرتگ.
🔹- نظامِ‌ دشمن تهنا همے ظاهری گروهک، مخالف ؤ سرتاب دیۆکاں نهنت، بلکێں آیاں که چه بنیادی قانونِ عمل کنگا، دێمگیری کننت ؤ تا هما جاها رونت که رهبرِ گپِّ دێما هں اۆشتنت، اِشاں هچ فرقے گۆں ضدانقلابی گروهکاں نێست اِنت. پچے که اِے هں نظاما تاوان رسێننت، آیاں که گێشێن کننت ؤ همک چیزا په وت زاننت ؤ لۆٹنت که پهکێں چیز یک قوم ؤ‌ مذهبے دستا ببنت،‌ اِے هں نظامِ دشمن ؤ‌ ضد اَنت.
🔹- مئی باور همێش اِنت که حکومت تمام قوم ؤ مذهبانی اِنت، آ بے دێناں هں که ایرانا زندگی کننت حقے هست که باید هیالداری بیت. هنّو نزیک 40 سال اِنت که چه انقلاب اسلامی پیروزیا گوزیت، ما را همے امێت هست اَت که رند چه اهل‌سنتِ‌ رأی ؤ‌ پلامرزیا که چه ڈاکٹر روحانی اِش کت، دولتِ کابینه‌یا هۆر کنگ بنت، بلے چه اهل‌سنت ؤ‌ همے پێم چه جنێناں یک وزیرے هں گچێن کنگ نبوت.
🔹- ما ایرانی ئیں ؤ حکومتِ شگۆں کنگ ؤ چپی کنگِ پدا نهێں،‌ بلے ما وتی حقا لۆٹێں. کم چه کم ایرانا گێش چه 20 ملیون اهل‌سنت زندگی کنت، باید اِے گندگ بنت، پچے که اے هں ایرانی اَنت ؤ گۆں نظاما همراه بوتگنت، آیاں که اهل‌سنتِ مانع بنت، انقلابی نهنت.
🔹- سنّیانی ملکاں ؤ ملکِ تمام شهراں که شیعه ؤ‌ سنی هۆریگا په براتی زندگی کننت، باید پهکاں گۆں یک چمّے چارگ بنت، پچے آ شهراں که اهل‌سنت گێشتر اَنت آیانی زانتکاراں کار گرگ مبنت؟ وحدت ؤ‌ تپاکی تهنا گۆں دپا درد نوارت، باید حقیقی ؤ عملی وحدت ؤ‌ تپاکی گۆں عدالت ؤ‌ برابریا برجم دارگ ببیت. شیعه ؤ‌ سنی یکدگرِ گارکنگِ پدا مبنت، بلکێں باید یکدگرِ کرّا ببنت ؤ گۆں تپاکی زندگی کننت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *