مروچی : 13 آبان , 1396
واجه مولانا عبدالحمید:

استانِ مَرز باید پاچ کنگ بنت، مرزانی بندگِ تاواں په مردماں سک گراں بوتگ

استانِ مَرز باید پاچ کنگ بنت، مرزانی بندگِ تاواں په مردماں سک گراں بوتگ

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا اِے هفتگِ (12 آبان 1396) زاهدانِ اهل‌سنت جمعه‌یِ نمازِ دیوانا په سیستان ‌و بلوچستانِ مردمانی اقتصادی و مالی مشکلاتا اشاره کرت و گوشتی: استانِ آپی و خاکی مرز/سیمسر باید پاچ کنگ بنت تا که معامله و لَین و دَین جاری بیت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، واجه مولانا عبدالحمیدا اول سرا وتی اپسوز چه مَرزانی بند بیگا دَرشان کت و گوشتی: استان سیستان و بلوچستانِ مرزانی بندگا په مردماں باز گرانیں تاوان بوتگ. مرز چه اللهِ نعمتان اَنت و چه استانِ توانمندیاں زانگ بنت، ما همک وهدا په اِے مرزاں پهر بندیں، بلے اِے مرز هما وهدی درد ورنت که پاچ بنت تا که استانِ مردم تجارت و باپاری بکننت و لَین و دینا مشغول بنت.
زاهدانِ‌ اهل‌سنتِ آدینگِ پیشنمازا گوشت: استانِ مردم چه یک نیمگے خشکسالی و قحط‌سالیا دپ کپتگنت و چه دگه نیمگے استانا کار و دندا هں نیست، پمشا مردم بیکار و تنگ دست اَنت، باید اِے مردمانی حالا رحم کنگ بیت.
مولانا عبدالحمیدا دیمترا دولت توار پر دات و گوشتی:‌ تدبیر و امیدِ دولت باید په مرزانی باروا فکرے بکنت، مرز نباید بندگ بنت. مرزانی بندگ، گناه و نشئه‌یا گیش کنت، نباید چه تجارت و مرزی لَین و دَین که ضرر و نقصانش په ملکا کمتر اِنت، دیمگیری بیت.
واجها گیش کت: پیسرا بازیں مردمے بیکار اَت، بلے گوں گازائیل بها کنگا وتی زندگی‌اِش گوازینت، رندا نوکیں قانونے اِلّگ بوت که گازائیلا دولت وت بها بکنت، گوں اِے قانونا بازیں مردمے کارِ دیم گرگ بیت، گڑا هما اِنت که نشئه و دزی و دگه گناهاں چاگردِ تها گیش بوتنت، اگه ما یک کار و دندائے دیما گریں باید دگرے آئیِ جاها بیاریں.
داراالعلوم زاهدانِ کارمسترا چه ایرانی کارمستر و مسئولاں لوٹت: پهکاں باید هور و هم‌شَور ببنت تا مرز پاچ کنگ بنت و مردم په تجارت و لین و دینا مشغول بنت. باید شهرداری و فرمانداری وهدے که لوٹنت یک کاریا سر و سامان دینت، مردمانی اقتصادی مشکلاتا وتی چمِّ چیرا بیارنت و دگه کارے آئی جاها در بگیجنت.

🔸نشئه‌‌ای جنس و مواد مخدر مئی چاگردا تاوان دات
واجه مولانا عبدالحمیدا مں دگه بهرے چه وتی جمعه‌یِ گپاں په مواد مخدر و نشئه‌ای جنسانی کارمرز و لین و دینا اشاره کرت و گوشتی: ‌الکلی مشروبات و دگه نشئه‌ای چیزّانی کارمرز کنگ شرعی لحاظا حرام و ناجائز اِنت و اِشانی معامله و لین و دین اسلامی و انسانی چاگردا تاوان رسینیت.
واجها گوشت: باید حلالیں روزیگِ دستا آرگِ پدا ببئین و قناعتا پیشگ کنیں و چه حرامیں چیزانی زورگ و بها کنگا پهریز کنیں. یک انسانے معتاد کنگ چه آئیِ کشگا بدتر اِنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *