مروچی : 8 آبان , 1396

عالِمانی گوشت زَهردار و سَمّی‌ گوشتے

عالِمانی گوشت زَهردار و سَمّی‌ گوشتے

ماں حدیثا آتکگ: اے سَئیں مردمانی بے احترامیا بس دوتَل و دورنگیں(منافقیں) مردمان کننت:
1. پیریں مسلمان؛
2. عالِم؛
3. انصاف والائیں بادشاه.
ماں دگه حدیثے آتکگ: آ کَسے که ٹوهینانی احتراما مکنت و گونڈینانی سرا مهربان مبیت و عالِمانی قدردانیا مکنت چه ما نهنت (مسلمانے نهنت).
امام بخاری چه واجه انس و واجه ابوهریره رضی‌الله‌عنهما چه قدسی حدیثے اے ڈول روایت کنت: هرکسے منی دوستانا توهین بکنت آئیا گوں من جنگِ جار جتگ، دگه جاهے گوشیت: من جنگِ جار گوں آئیا کتگ.
بازینے چه بزرگان، عالمان و اولیاءاللهِ بے ادبی کنگ مزنیں گناه(کبیره) نبشتگ.
علامه زرکشی بخاریِ شرح دیوک برزادی حدیثِ بابتا گوشیت:
ماں اے حدیثا کمے پگر بکن‌ات که عالمانی بے احترامی کنگِ گناه گوں سُودوار و رِبا واراں برابر کنگ بوتگ، اودا که قرآن گوشیت: «فَأذَنوابِحَرب من الله و رسوله»
بزاں ربا واریں مردماں په جنگ کنگا گوں الله پاکا وتا تیار بکننت.
حافظ الحدیث امام ابن عساکر رحمه‌الله گوشیت:
اَے دوست و همبلاں پاکیں الله ما و شما را پکّائیں توفیق بدنت انت و په راستیں راها رهشونیں بکنت، بزان‌ات و آگاه ببِت که عالمانی گوشت زهرین انت، اِے اللهِ سُنت انت که هرچ کسے عالمانی کمّیا بگوشیت و آیانا توهین بکنت، الله پاک آئیا رسوا و بنّام کنت و پیسر چه مرگا الله پاک آئیا گوں دلِ مرگا دچار کنت.
دلگوش: عالمانی گوشتِ زهری و سَمّی بیگِ مراد اشنت که قرآن مجید باپُشتِ گپ جنگا گوں مُردگِ گوشتِ ورگا مثال داتگ و هرچ کسے که عالمانی باپشتا گپ بجنت آیانی گوشتا ماں ورگ انت بلے اے گوشت زهرین انت هرچ کسے چه اے گوشتا که زهری مان انت بوارت دین و دنیایی تباه بیت.
و دلِ مرگِ بزانت اشنت که آ دل نیکی و بَدیا سرپد نبیت و نماریت.
هر کَسی غیبت کنگ و حقیر زانگ شریں کارے نهنت، گوں عالماں اے پیم کنگ اللهِ هژم و غضبِ تها مردما چَگَلَ دنت، عالمان نبشتگ که چشیں مرمانی سرانجام باز بد و خطرناک انت.

🔹(اے نبشتانک چه مفتی اعظم پاکستان بزان مفتی محمد شفیع رحمه اللهِ کتابا که نامی «گناهان بی لذت» انت رجانک کنگ بوتگ)


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *