مروچی : 6 آبان , 1396
واجه مولانا عبدالحمید:

استانِ بَهرکنگ مُلک و مردمانی فایده‌یا نهنت

استانِ بَهرکنگ مُلک و مردمانی فایده‌یا نهنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا اِے هفتگِ (5 آبان 1396) جمعه‌یِ گپاں زاهدانِ جمعه‌یِ نمازِ دیوانا په استان سیستان و بلوچستانِ تقسیم و بهرکنگِ‌ طرح و پروگراما اشاره کرت و گوشتی که استانِ مشکلات و بدبختیانِ اصلی سبب «تبعیض» و نابرابری اِنت، استان گوں بهرکنگا آباد نبیت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا واجه مولانا عبدالحمیدا وتی گپانی یک بهریا گوشت:‌ مئی استانِ مشکلات و بزگیانی اصلی سبب و علت تبعیض و نابرابری اِنت. اگه استان په 10 استانا بهر کنگ بیت، بلے تبعیض و نابرابری زورگ مبیت و تمامیں قوم و مذهب گوں یک چمے چارگ مبنت، انگتا هں فقر و بزّگی گار نبیت. دنک تبعیض هست، گڑا فقر و بےسواتی هں پشت کپیت.
واجها گیش کرت: مشکل هما وهدی گیشَّنت و حلّ بنت که آیانی اصلی ریشگ درگیچگ بیت و همائی سوچگ و گار کنگ بیت، اِے که ما علتانی جاها گوں معلولاں وتا درگیر بکنیں و اصلی علتانی سرا سرپوش ایرکنیں، اِے دیمروی و ترقی نیاریت.
دارالعلوم زاهدانِ کارمسترا دیمترا په استان سیستان و بلوچستانِ توانایی و ترقیِ خاصیں صلاحیتاں اشاره کرت و گوشتی: ما را گیش چه هزار کلومٹر خاکی مرز و گیش چه 300 کیلومٹر آپی مرز هست و دگه بازیں معدن و امکانات هست که اگر په جوانی کار گرگ بنت، استانِ مشکل حلّ بنت و بلکیں ملکِ تمامیں مردم چه آیاں بهره‌مند بنت.
مولانا عبدالحمیدا درّائینت: آیاں که دلش په استانا سُچیت، باید بے تعصبا استانِ مشکل و درداں درگیجنت و آیاں نباید قومی و مذهبی دید ببیت. دین اسلام ما گردانی درمیانا مشترک اِنت، مذهبانی تها اختلاف هست، نباید مذهب کارانی اداره کنگا مان دیگ بیت.
واجها دیمترا گوشت: استانِ دیمروی و ترقی گوں تقسیم و بهرکنگا نبیت، استانِ مردم په استانِ تقسیمِ واستا پریشان اَنت. مردم گوشنت: آیاں که استانِ تقسیمِ پدا اَنت، وتی هدف و مرادانی پدا اَنت.
مولانا عبدالحمیدا گوشت: استانِ تقسیم کنگ مردمانی فایده‌یا نهنت، آ چیزے که استانِ مردمانی فاید‌ه‌یا اِنت، تپاکی و براسی اِنت و اِے که تمام اداره و کارگسانی تها یکدگرِ کرا ببنت و تبعیض مبیت.
اهل‌سنت دینی رهشونا گوشت: عدالت و برابری باید په تمام ایرانیاں یک پیما اجرا و برجاه دارگ بیت و چه تمام ادیان و مذاهبِ زانوگراں کارانی اداره‌کنگا کار گرگ بیت. تعجب جاه اِنت که گندیں اقوام و مذاهبِ‌ درمیانا آیاں که یکجاه زندگی کننت تبعیض هست و لهتے چه دگرا گهتر زانگ بنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *