مروچی : 2 آبان , 1396

واجه پیغمرِ اخلاق و رفتار (2)

واجه پیغمرِ اخلاق و رفتار (2)

واجها فرمائینت: شما دگرانی هالاں منا سهیگ مکن اِت، پچے که من لوٹاں شمئی گورا هما حالا بیایاں که منی دل پاک ببیت.
هو، پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم په مؤمناں باز مهربان اَت و فرمائینتی: هر مؤمنے که وفات بوت و رند چه وت مالے پشت گپت، پشگپتگیں مال آئیِ سیادانی اِنت و اگه وامے یا دگه چیزے پشتک کپت من آئیِ‌ زمه واراں.
پیغمبر چه ترندروی و تفریطا باز دور اَت. حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها گوشیت: هروهد که پیغمبر دو کارِ درمیانا اختیار دیگ بوت، واجها آسانتریں کار گچیں کت، اگه آ کار گناه مبوتیں، پچے که اگه گناه بوتیں واجها چه هرکسا گیشتر چه آ کارا وتا دور داشت.
واجه فرمائینیت: بےشک الله‌ها دوست بیت که نعمتِ اثرا وتی بندگِ سرا بگندیت.
واجه رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم وتی لوگِ تها چو عادی مردمان اَت. هما پیم که حضرت عایشه گوشیت: واجها وتی پُچّ تمیز کتنت، پَسی دوشتنت، وتی کاری وت کتنت، وتی پُچّی پَچّ جتنت، کَوشی دوتک اَنت.
یکبرے چه حضرت عایشه جست کنگ بوت که واجهِ حال لوگا چه پیما اَت؟
بی‌بیا گوشت: رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم لوگِ کاراں گلائیش اَت،‌ هر وهد که نمازِ‌ ٹیم رست، نمازا شت.
حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها گوشیت: ‌رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم مهربانترین ؤ‌ گرامی‌تریں مردم اَت.
حضرت انس رضی‌الله‌عنه گوشیت: من هچ کس ندیتگ که چه پیغمبرا په وتی لوگیاں مهربانتر ببیت.
پیغمبر وت گوشیت: شمئی بهتریں مردم همائی اِنت که گوں وتی عیال و لوگی مردماں نیک‌تر بیت و من چه شما پهکاں گوں وتی لوگیاں نیک‌تراں.
حضرت ابوهریره رضی‌الله‌عنه گوشیت: پیغمبرا هچبر ورگے عیب نگپت، اگه دلا کشِّت وارتی، اگه نه اِشتی.
حضرت انس رضی‌الله‌عنه گوشیت: من ده سال پیغمبرِ خدمت کت، هچبر منی اُف نگوشت، همےپیم نگوشتی پچے چوشت کتگ؟ پچے چوشت نکتگ؟
واجهِ اصحابا وهدے که آئی دیست پاد نیاتکنت، زانتش که واجها پسند نبیت.
واجه فرمائینت: منی تعریف و ساڑایگا گیشیں مکن‌اِت هما پیم که نصارا عیسی ابن مریمِ باروا گیشین کننت،‌ من بندگیاں بگوشِت: خداءِ بندگ و آئیِ رسول.
حضرت انس گوشیت: برے مولداں واجهِ دست گپت و هرجاه که آیانی دلا کشّت برتش.

◀️ دیما روت…

سرچمگ: کتاب آیین زندگی، واجه مولانا سیدابوالحسن ندوی، پارسی ترجمه واجه مفتی محمدقاسم قاسمی


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *