مروچی : 14 مرداد , 1396
واجه مفتی محمدقاسم قاسمی:

اهل‌سنتِ‌ عالم ؤ زانۏگرانی نېمگا دلگۏش کنگ ببیت

اهل‌سنتِ‌ عالم ؤ زانۏگرانی نېمگا دلگۏش کنگ ببیت

واجه مفتی محمدقاسم قاسمیا اِے هپتگِ (13 مرداد 1396)، زاهدانِ اهل‌سنتِ‌جمعه‌ءِ نمازا په اهل‌سنتِ‌ امیت ؤ انتظاراں چه دولتا گپ کرت ؤ گوشتی که باید دولت اهل‌سنتِ‌ عالم ؤ‌ زانۏگرانی قدرا بزانت ؤ آیانی نېمگا دلگۏش بکنت.
په سنی‌آنلائنِ‌ هالکاریا واجه مفتی محمدقاسم قاسمیا گوشت: امیت اِنت که ڈاکٹر روحانی که په دومی برا راجکماشیِ سیٹِّ سرا نندیت،‌ بتوانیت که تبعیض ؤ‌ نابرابریا چه جامعه/‌چاگردا دور بکنت ؤ‌ انصافا برقرار بکنت. دولت باید قرآن ؤ سنتا چاگردِ ‌تها برجاه داریت ؤ یک کامل ؤ برابرېں چاگردے نمونه‌یا په دنیا پېش بداریت.
واجها دېمترا دَرّائېنت: ما را امېت اِنت که واجه ڈاکٹر روحانی ایرانِ ملّت ؤ خاصکار آ 24 ملیونے که آئی‌اِش رأی داتگ ؤ گچېں کرتگ، تمنّایانا پوره بکنت، په ڈاکٹر روحانیِ دومی برِ گچېں بیگا اهل‌سنتا هچّ کمّی نکت، انچو که توکی ؤ ڈنّی پاٹ اِشیا منّۏک اَنت.
دارالعلوم زاهدانِ کارمسترا تأکید کرت: اهل‌سنت، ایرانِ ملّتِ جدانبیگی ٹکّرے که باید په آیاں خاص دلگوش کنگ بیت. اهل‌سنتِ تمنا ؤ امیت چه دولتا گېشېں نهنت؛ اهل‌سنت زانۏگر ؤ تمامانی دل کشّیت که ملکِ هزمتا بهر زورنت. اهل‌سنتِ‌ لۏٹ اِشنت که په آیانی عالم ؤ زانۏگراں دلگوش کنگ بیت، اِے یک انسانی، ‌اسلامی ؤ‌ ایرانی امېت ؤ‌ تمنّائے.
«ندای اسلامِ» فصل‌تاکِ سرشۏنکارا دېمترا گوشت: بےشک هریکے چه مئی کار ؤ‌ کرداراں تاریخا ثبت بنت ؤ دیمی دورِ مردم مئی باروا فیصله کننت، پمشا ما نلۏٹېں وهدے که اهل‌سنت دیمی نسل/پدرېچ گوستگېں تاریخا واننت، مگوشنت که آیانی سرا ظلم یا بےمهری بوتگ. همے پېم وهدے که مئی براتېں شیعه ایرانِ اِے دورِ تاریخا چار اَنت، په اِشی که عدالت برقرار کنگ نبوتگ، شهرت مبنت ؤ سر اِش جهل مبیت.
واجه مفتی قاسمیا گڈسرا گوشت: ما باید دنیایا یک نمونه ؤ الگویے چه حکومت ؤ‌ملکداریا پېش بدارېں که هں ایرانی راج ؤ مذهب آئیا احساس بکننت ؤ‌ هں دنیاءِ مردم چه آئیا رنگ بزورنت ؤ‌ مئی زمه‌دارانی سر برز بیت ؤ ما ایرانِ تها انسانی کرامت، اجتماعی برابری ؤ آبادېں اقتصادے واجه ببئین.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *