مروچی : 7 مرداد , 1396

دارالعلوم زاهدانِ مولویاں گۏں وتی استاداں دیدار کرت

دارالعلوم زاهدانِ مولویاں گۏں وتی استاداں دیدار کرت

دارالعلوم زاهدانِ مولوی ؤ زانت‌دربراں گوستگېں چهارشنبه ؤ پنچ‍شنبه 4 و 5 مرداد 1396 (2و3 ذو‌القعده 1438) گۏں وتی استاد ؤ واجهاں زاهدانِ مکّی مسیتّا دیدار کرت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، اِے دیوان چهارشنبهِ سهبا گۏں قاری حیدر محمدیانِ تلاوتا بنگېج بوت، دیوانِ اول سرا واجه مولانا عبدالغنی بدریا په دیوانِ مۏل ؤ‌ مرادِ باروا گوشت: مرچگېں چاگرد ؤ جامعه‌یِ حال چه کسا چېر نهنت، ما باید په آ چیزے که مئی کرّ ؤ‌ گوراں گوزیت احساس زمه‌واری بکنېں.
اِے دیوانِ‌ دیمترا واجه مولانا عبدالحمیدا گپ کرت ؤ گوشت: اِے پیمېں دیوان مردمِ یادا ماننت، الله تعالی‌یا دو زمه‌واری «رابطه گۏں الله» ؤ «چاگردِ اصلاح» چه مسلمان ؤ خاصکار عالمانی مسئولیت ؤ زمه‌واریاں قرار داتگ.
رند چه دارالعلوم زاهدانِ کارمسترِ گپاں، واجه مفتی عبدالقادر عارفیا اِے بن‌گپِّ باروا که “عالم، دینی جُست ؤ پرساں چه پیم جواب بدینت”، گپ کرت ؤ گوشتی: مردم په وتی دینی جُستانی جواب گرگا عالمانی کرّا کاینت،‌ پمشا ضروری اِنت که عالم ؤ جمعه‌یِ پېشنماز گۏں دارالافتا ؤ علمی مرکز ؤ بُن‌جاهاں رابطه بکننت.
واجه مفتی عبدالحلیم قاضیا هں په «نمازانی ٹېمِ درگېجگ»، «نۏکِ درگېجگ» ؤ «قبله‌یِ نېمگِ زانگِ» باروا گپ کرت ؤ اِے باروا باز جوانېں سرپدی دات.
مولانا مفتی محمدقاسم قاسمیا دېمترا وتی شاگرد وصیت کرتنت ؤ گوشتی: چه دگرانی بدعتی، کافر ؤ فاسق گوشگا سک پهرېز کن‌اِت.
دیوانِ اولی بهرا گۏں دارالعلوم زاهدانِ کماشېں استاد واجه شیخ‌الحدیث مولانا عبدالرحمن محبّیِ پنت ؤ ‌نصیحتاں آسر بوت. واجها په پاکېں خداءِ رضامندیا «مجاهده ؤ کوشش» ؤ «اللهِ ترسِ» زانتنت ؤ وتی شاگر وصیت کرتنت که شما ضرور یکبرے «مکتوبات امام ربانیا» بوان‌اِت.
درالعلوم زاهدانِ دانشگاهی ؤ ‌شهدربرجاهی زانت‌دربراں پېش چه عصر نمازا گۏں واجه مفتی محمدقاسم قاسمیا دیدار کرت، واجه مفتی صاحبا رابطه گۏں دانشگاهی ورنایاں ضروری زانت ؤ اِے واستا سیرتِ درسِ‌ برجم دارگا توصیه کرت.
رند چه عصرِ نمازا اِے دیدارِ بهرزورۏک دو بهر بوتنت. استاد ؤ پېشنمازاں جدا گوں واجه شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا دیدار کرت ؤ‌ آ دگراں واجه مفتی قاسمیِ صاحبِ دیوانا نشتنت ؤ‌چه واجهِ پنت ؤ‌ نصیحتاں بهر زرت.
رند چه مغربِ نمازا دیوان گوں واجه ڈاکٹر عبیدالله بادپاءِ کارمستریا دیما شت. اِے بهرا مولوی نیکخوی چه خراسانِ مولویاں په دیوانِ حاضراں قرآنی مکتبانی کارِ طریقه‌ باروا گپ کرت.
دیمترا واجه مولانا عبدالغنی بدریا په قرآن مجیدِ ترجمه ؤ تفسیرِ واستا دیوانِ نندوک چه وتی سرؤسوجاں بهره‌مند کرتنت.
اِے دیدارِ دگه بهریا رند چه عشاءِ نمازا تمامیں مهمان ده حلقه بوتنت ؤ هرمنطقه‌یِ مولویاں جدا گوں استاداں دیدار کرت.
دیدارِ دومی رۏچا رند چه سهبِ نمازا دیدارِ بهرزورۏکاں، واجه مولانا عبدالحمیدِ ترجمه ؤ تفسیرِ درسا شرکت کرت.
رند چه ناشتا، اِے دیدارِ آخری بهر بنگیج بوت، مولوی عبیدالله موسی زاده‌یا اِے بهر چه دیوانا مستری کرت. اِے بهرِ اول سرا واجه مولانا مفتی محمدقاسم قاسمیا وتی گُڈّی پنت ؤ‌نصیحت درشاں کرتنت. ؤ په «اخلاص»، «تقوا»، «صبر ؤ استقامت»، «بامگاهی آه ؤ‌ پریات»، «حکمت» ؤ «دعا» تأکید کرت.
دېمترا واجه شیخ‌الحدیث مولانا محمدیوسف حسین‌پور چه گشتا دیوانا سر بوت ؤ‌ وتی شاگرد ؤ واهگدار چه پنت ؤ نصیحتان بهره مند کرتنت. واجها گوشت: الله تعالی رند چه پیغمبرانی سلسله‌یِ تمام بیگا، دینِ تبلیغ عالمانی زمه‌واری قرار داتگ. واجها گېش کرت: وهدے که جامعه‌ ؤ چاگردِ اصلاح ما ؤ شما تحویل گپتگ، نباید سستی بکنیں.
دیوانِ گڈسرا واجه مولانا عبدالحمیدا وتی گپ ؤ نصیحت بنگېج کرتنت ؤ گوشتی: مئی بازېں سستی ؤ ضعفے سبب،‌ دوری چه قرآن اِنت. قرآن مردما چه فتنه‌یاں نجات دات. پیغمبر حدیث باید په مردماں وانگ ؤ‌ تشریح کنگ بنت.
واجها دېمترا گوشت: عالم باید گناهانی خلافا گپ کننت ؤ مردماں مکن کننت. اپسوز اِنت که مرچی دلانی تها الله ؤ رسولِ دۏستی ؤ محبت نېست اِنت. الله ؤ رسولِ عشق ٹوه‌ترېں سرمایه اِنت.
همے پیم واجه مولانا عبدالحمیدا په دنیاءِ نۏکېں حالات ؤ جاورِ باروا گپ کرت ؤ په ایرانِ اهل‌سنتِ حق‌ؤحقوق گرگ چه قانونی راه ؤ‌ رهبنداں ؤ مردمانی درد ؤ مشکلاں په سرکار ؤ‌ مسئولاں رسېنگ باروا تأکید کرت.
اِے دیدار گۏں واجهِ دعا ؤ پریاتاں هلاس بوت.
رند چه ظهرِ نمازا دیوانِ بهرزورۏکاں جدا جدا گوں وتی قدیمی همکلاس ؤ هم‌سبقاں دیدار کرت ؤ وتی پیشی خاطره تازه کرتنت.
ؤ رندا هرکس دېم په وتی جاها رهادگ بوت. الله اِش پشت ؤ پناه بات


چمشانک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *