مروچی : 1 مرداد , 1396
واجه مولانا عبدالحمید:

جمعه‌یِ رۏچ مسلمانانی هپتگی اجتماع اِنت

جمعه‌یِ رۏچ مسلمانانی هپتگی اجتماع اِنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا اِے هپتگِ (30 تیرماه 1396)گپاں په «جمعه‌یِ نمازِ» جاگاه ؤ اهمیتِ باروا گپ کرت ؤ جمعه‌یِ رۏچ یکّے چه «تاریخی ؤ بابرکتیں» رۏچاں زانت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، واجه مولانا عبدالحمیدا گوشت: اسلاما په مسلمانانی مُچّ بیگا سک باز اهمیت داتگ. مسلمان هر رۏچ په پنچېں نمازاں میتگِ مسیتّا مچ بنت ؤ نمازاں گۏں جماعت واننت، ؤ هر هپتگِ جمعه‌یا شهرِ‌ جامع مسیتّا مچ بنت ؤ جمعه‌یِ نمازا واننت.
واجها گېش کرت: جمعه‌یِ نماز حقیقتا مسلمانانی هپتگی مچّی اِنت. همے پیم مسلماناں مں سالِ تها دو رۏچ هانیں عیدفطر ؤ عیدقربانا یک ٹوه‌ترېں اجتماعیا مچّ بنت، که آئیِ تها بید چه شهرِ مردم، دگه کرّ ؤ گورِ روستایانی مردم کاینت، مچ بنت ؤ‌ الله‌ها عبادت کننت.
زاهدانِ جمعه‌یِ‌ پېشنمازا دېمترا درّائېنت: روایتاں یهتگ که الله تعالی‌یا حضرت آدم علیه‌السلام ؤ آئیِ زهگ جمعه‌یِ ‌رۏچا جوڑ کرتنت، حضرت آدم جمعه‌یِ رۏچا بهشتا مان بوت ؤ همے رۏچا چه بهشتا درکنگ بوت، لهتے روایتا یهتگ که قیامتِ رۏچا هں جمعه‌یِ‌ رۏچا پېش کئیت، پمشا جمعه یک تاریخی رۏچے.
مولانا عبدالحمیدا گېش کرت: «جمعه‌یِ نماز» هرکسِ سرا فرض اِنت. مقصد چه جمعه‌یِ نمازا اِشنت که یک شهرے مسلمان یکجاه مُچّ ببنت. اگه یک شهرے چنت جمعه‌یِ نماز وانگ ببیت، اِے گۏں جمعه‌یِ نمازِ اصلی مقصدا ضد اِنت.
واجها مولانا عبدالحمیدا دېمترا جمعه‌یِ رۏچِ احکام ؤ مسائل بیان کرتنت ؤ گوشتی: آ که جمعه‌یِ نمازا بهر زوریت، الله تعالی آئیِ‌ آ هپتگِ تمامېں گناهان بخشیت. جمعه‌یِ غسل ؤ جان‌شودگ، لهتے عالماں واجب،‌ لهتیا سنت ؤ لهتیا مستحب زانتگ. میانی حکم اِېشنت که سنت اِنت.
دارالعلوم زاهدانِ کارمسترا گوشت: حدیثا یهتگ که جمعه‌یِ‌ رۏچا وشبویی بجن‌اِت، وتی گهتریں پچّاں گورا کن‌اِت ؤ اول سرا وتا نمازجاها برو اِت. آ که په نماز محلَّو کئیت آئیا هشترے ندر کنگِ ثواب رسیت، آ که رندا کئیت گۏکے ثواب رسیت، رندترا پَسے، مرغے هنچو کمتر بیان بیت تا اِشی که آ که کمے خطبه‌ی ٹېما چه پېسر کئیت،‌ آئیا هَیک ؤ آمرغے ثواب رسیت، اِے عاقلېں کارے نهنت که مزنېں ثوابا په کمّېنے چه دستا بدئیں.
واجها گېش کرت: شما وهدے که په نمازجمعه‌یا کائیت، اللهِ فرشتگاں نازل بنت، اللهِ رحمت رچ اَنت، پمشا باید جمعه‌یِ نمازِ سرا پابندی ببیت، حدیثا یهتگ: آ که بے عذرا سَے جمعه‌یِ نمازا رند په رند موانیت،‌ آئیِ دلِ سرا «نفاقِ» مُهر لگّیت، بزاں عبادتِ توان ؤ توفیق چه آئیا گرگ بیت.
مولانا عبدالحمیدا دېمترا درّائینت: درود دېم دیگ په پیغمبرا چه جمعه‌یِ رۏچِ مزنترېں عملان اِنت، روایتاں یهتگ که رسول‌الله‌ها فرمائېنت: جمعه‌یِ رۏچا په من باز درود دېم دئیت، پچے که فرشته‌یاں مأمور اَنت که دروداں گۏں نام ؤ نشاناں په من پېش بکننت.


چمشانک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *