مروچی : 25 تیر , 1396
واجه مولانا عبدالحمید، زاهدانِ جمعه‌یِ نمازِ دیوانا:

شرع، عقل ؤ قانون مواد مخدّرِ معامله ؤ ‌سودائیا ناجایز زانت

شرع، عقل ؤ قانون مواد مخدّرِ معامله ؤ ‌سودائیا ناجایز زانت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا وتی اِے هپتگِ (23 تیر 1396) جمعه‌یِ گپاں په «نشئه/ مواد مخدرِ» معامله ؤ سودائیِ ضرر ؤ تاواناں اشاره کرت ؤ گوشتی: مواد مخدر مالے نهنت، بلکېں دو سرېں مارے که دوئېں طرفاں نېش/تِج جنت.
په سنی‌آنلائنِ سایتِ هالکاریا، واجه مولانا عبدالحمیدا وتی گپانی اولی بهرا رند چه آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» تلاوتا گوشت: الله تعالی‌یا اِے آیتِ تها مؤمن یاد دهانی کرتگنت که کاملا اسلامِ تها داخل ببنت ؤ گۏں وتی تمام توانا دینِ سرا عمل بکننت.
واجها گېش کرت: بازېنے چه ما مسلمانان هیال کنت که دین بسّ نمازِ وانگ، زکاتِ دیگ ؤ حجِ ادا کنگ اِنت، بلّی که اِے عمل سک مهم اَنت، بلے دینداری تهنا همے چند عملا نگوشنت. آ که نماز وانت، زکات دات، حج روت ؤ روچگِ گریت، بچارېں که آئیِ زندگی دگه بهراں بارېں اسلامی حکم ؤ قرآن ؤ‌ سنتِ تعالیمِ مطابقا اَنت یا نه؟
مولانا عبدالحمیدا دیمترا گوشت: آ که وتی اعمالا کنت، بلے مردمانی حقّا چېر پاد کنت ؤ انساناں تهمت جنت ؤ دروغ‌بند کنت، بےشک اے دابېں انسانے نتوانت دیندار ببیت. دیندار هما اِنت که کامل اسلامِ تها داخل بیت ؤ اسلاما کامل وتی زندگیا پیادگ بکنت.
زاهدانِ جمعه‌یِ پېشنمازا وتی گپانی دگه بهرے درّائېنت: پېسر چه اسلاما جاهلیتِ دَورا، جنېں‌چک‌ّ اِش زندگ‌ها کَل کرتنت ؤ کشتنت، مرچگېں جاهلیتِ دورا زهگاں فساد ؤ سلّېں کارانی تها دور دینت که آیانی معنوی کوش ؤ قتل اِنت ؤ برے برے آیانی ظاهری قتلا هں رسیت. زهگانا خراب تربیت کنگ ؤ آیانا ناسالم ؤ لاتېں انسانانا تحویل دیگ، زهگانی قتل زانگ بیت.

?«قتل ؤ کوش» چه بلاهېں گناهان اِنت
مولانا عبدالحمیدا دېمترا په «قتلِ» زشتی ؤ بدیا اشاره کرت ؤ گوشتی: الله پاکا «قتل ؤ کوش» چه بلاهېں گناهانی ردا قرار داتگ، رند چه کفر ؤ شرکا ٹوهترېں گناه «ناحقّېں قتل» اِنت. انسانے که نماز وانت، روچگ داریت، حج روت بلے قتل ؤ کۏش کنت، هچبر نتوانت یک حقیقی ؤ کاملېں مسلمانے ببیت.
مولانا یا «گروگان‌گیری» هں یکے چه مزنېں گناهاں زانت ؤ گوشتی: اپسوز اِنت که مرچی گروگانگیری ملکا باز بوتگ، لهتے چه خدا بے خبرېں انسان گونڈېں زهگ ؤ پیرمرداں گروگان برنت. آیاں که په وام ؤ دَین واستا مردم دزّ اَنت، هچبر نتواننت دِیندار ببنت. گروگان برگ شرّ ؤ جوانېں رهبندے په وامِ گرگا نهنت، اِے باید په وتی وامِ گرگا چه شرّېں روش ؤ رهبنداں استفاده بکننت.
مولانا عبدالحمیدا همے پیم وتی اِے هپتگِ گپاں په اعتیاد ؤ نشئه‌ای موادِ معامله ؤ لَین ؤ دَین کنگا اشاره کرت ؤ گوشت: بازېں قتل، دزّی، گروگانگیری ؤ قومی ؤ‌ راجی درگیریانی سبب مواد مخدر اِنت. مواد مخدر مالے نهنت، بلکېں دو سرېں مارے که دوئېں طرفاں نېش/تِج جنت. مواد مخدر کشوک ؤ تباه کنوک اِنت. بازېں انسان ؤ خاندانے تباه کنت ؤ په انسانی چاگردا سک تاوان کاریت.
واجها تاکید کرت: شرع، عقل ؤ قانون مواد مخدرِ معامله ؤ‌ سودائیا ناجایز زانت، پچے که هچ چیزے بید چه ضرر ؤ‌ تباهی نیاریت. من تمامېں عزیزاں په فکر ؤ زانگ دعوت کناں. منی دلی وصیت په تمامېں آ کسانے که مواد مخدر ؤ دگه فاسدیں معاملات کننت اِیشنت که چه آیاں دست کشَّنت ؤ وتی دنیا ؤ آخرتِ زندگیا بر باد مکننت. الله رۏزیگ دیۏکے.
مولانا عبدالحمیدا درّائېنت: لهتے گوشنت که ما چه وتی مواد مخدرِ فائده‌یا نېکېں کارانی تها کمک کنېں؛ اِے مردم نېکېں کارانی کمک کنگِ جاها،‌ همے معامله‌یا ویل کننت، اِے وت نېکېں کارے، جائزېں معامله کننت ؤ چه آئیِ فایده‌یا نېکېں راهاں کمک کننت.
دارالعلوم زاهدانِ کارمسترا گوشت: اِے دنیاءِ قانون اِنت که «پېش‌کنگ» ؤ «لۏٹگا» گۏں وت سیادی ؤ رابطه هست، اگه معتاد چه مواد مخدرا ترک دیگ بنت، هچ لۏٹے په مواد ؤ مخدرِ بها کنگا نبیت. دنک چاگردِ‌ تها معتاد ببیت، مواد مخدرِ‌ بها ؤ زورگ هں پشت کپیت.
مولانا عبدالحمیدا «کار ؤ دندایِ جوڑ کنگ» یک دگه راهے چه مواد ؤ مخدرِ دېمگیریا زانت ؤ گوشتی: یکے دگه چه مواد مخدرِ دېمگیری چه چاگردِ تها کار ؤ دنداءِ جوڑکنگ اِنت، پچے که لهتے چه ناچاری مواد مخدرِ‌ سودائیا دېم کننت. پمشا په بېکاراں کار ؤ شغلِ درگېجگ، توانت مواد مخدرِ‌ معامله‌یِ دیما گریت.


چمشانک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *