مروچی : 7 تیر , 1396
واجه مولانا عبدالحمید:

تمامېں قوم ؤ مذهب باید گۏں یک چمّے سَیل‌کنگ بنت

تمامېں قوم ؤ مذهب باید گۏں یک چمّے سَیل‌کنگ بنت

واجه شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا وتی عیدفطرِ گپاں مں زاهدانِ عیدگاها، په دورچاری ؤ پراه‌دلیا تأکید کرت ؤ گوشتی که باید تمامېں مردم گوں اسلامی دیدا که تمامېں قوم ؤ مذهبانا وتی چیرا جاه دات، سیل‌/چارگ ببیت ؤ تمامانی حق دیگ بیت.
په زاهدانِ‌ جمعه‌ءِ پېشنمازِ هال‌رسانی سایتِ هالا واجه مولانا عبدالحمیدا زاهدانِ‌ عیدِ نمازِ‌ گپاں گوشت: اسلامِ‌ دینِ پراهی ؤ ظرفیت باز اِنت. ایرانِ تمامېں قوم ؤ مذهباں گۏں یک چمے چارگ، بازېں مشکل ؤ جنجالے که جمهوری اسلامِ دېما اَنت گیشّېنیت ؤ حلّ کنت.
واجها درّائینت: جمهوری اسلامیِ‌ تها «جمهوریت» ؤ هں «اسلامیتِ» لوٹ اِشنت که باید کارمستر ؤ شیعه ؤ‌ سنی عالمانی چم ؤ دل پراه ببنت.
زاهدانِ جمعه‌ءِ پېشنمازا گېش کرت: اسلامِ‌ تها مذهبی ؤ قومی دیدا جاگاه نېست. جمهوری اسلامیِ تها هں قومی ؤ مذهبی دید مبیت، بلکېں باید تمامېں گوں اسلامی چم ؤ دیدا که تمامېں قوم ؤ مذهبانا وتی چیرا جاه دات چارگ ببیت ؤ تمامانی حق دیگ بیت.
واجها گیش کرت: اگه خدا مکنات دید مذهبی ؤ قومی بیت، گڑا اِے دید نتوانت اسلامی دیدِ جهگیر ببیت.
مولانا عبدالحمیدا گۏں اِے گپا که “تمامېں قوم ؤ مذهب په ایرانا فرصت اَنت” گوشتی: اهل‌سنت ؤ اهل‌تشیع په یکدگرا فرصت اَنت، باید تمامېں ایرانیاں مں کارگرگ ؤ حکومتی پستانی دستا آرگا هۏر کنگ ببنت. گۏں برابریا ملتِ تپاکی ؤ اتحاد برجاه بیت ؤ نظامِ دیم‌کپتگېں مشکل حل بنت.
واجها همے پیم په اهل‌سنتِ لهتے عالمانی دیمگیری چه سفر په دگه شهراں گله کت ؤ‌ گوشتی: اهل‌سنت ؤ شیعه‌ءِ گېشترېں عالم جمهوری اسلامیِ واهگدار اَنت ؤ امیت اِشنت وهدے که عالمے جاهے روت، چو مبیت که بدگمانی بیت ؤ رندگیری بیت که کجا رونت.
زاهدانِ جمعه‌ءِ پېشنمازا وتی گپانی دگه بهرے تها گوشت: تازه‌یاں چه اخبارا اشکنگ بوت که لهتیا لۏٹتگ که مکیِ حرمِ تها وتا بتراکېننت، حرم جاهے اِنت که اۏدا درچکِ تاکے سندگ جایز نهنت. جست اِشنت آ که وتا بمب بندنت ؤ لوٹنت که حرما ناامن کننت، اِشاں چه دین ؤ آئینے هست؟ انسانانی کشگِ جرم ؤ گناه سک گران اِنت ؤ ما حیرانېں که تا چه اندازه بےگناهېں انسانانی خون رېچگ بیت. مرۏچی اوگانستان ؤ پاکستان ؤ ایران ؤ دگه جاهاں چه اندازه بےگناهیں انسان کشگ بیت.


چمشانک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *