مروچی : 18 اردیبهشت , 1396
واجه مولانا عبدالحمید، زاهدانِ جمعه‌یِ نمازِ دیوانا:

دنیایا گهتریں «برابری» ؤ‌ «آزاتی» پیغمبر ؤ صحابیانی دورا دیستگ

دنیایا گهتریں «برابری» ؤ‌ «آزاتی» پیغمبر ؤ صحابیانی دورا دیستگ

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا زاهدانِ‌ جمعه‌یِ نمازِ دیوانا په اولی مسلمانی نیک ؤ برزیں صفتاں اشاره کرت ؤ پیغمبر ؤ‌ صحابه‌یِ دورِ «عدالت/برابری» ؤ «آزاتی» تاریخِ‌ دراجیا بے مَٹّ زانت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، واجه مولانا عبدالحمیدا وتی اِے هپتگ(15 اردیبهشت 1396) ءِ گپ گوں سوره «منافقون»ءِ آخری آیاتِ وانگا بنگیج کرتنت ؤ‌ گوشتی: الله تعالی‌یا سوره «منافقون» گوں منافقانی صفاتِ بیانا بنگیج کرتگ. منافق بزاں دو دیم ؤ دو رنگ، همائی که ظاهری دگه چیزے ؤ باطنی دگه چیزے.
واجه مولانا عبدالحمیدا گوں منافقانی صفات ؤ کارانی بدی ؤ زشتیِ بیانا گوشتی: الله تعالی‌یا منافق «بےزانت» ؤ «بےسُدّ» زانتگنت، پچے که نفاق «علم» ؤ «سدّ»ءِ خلافا اِنت. خدایا منافقانی کار په ترندی رد کتگ ؤ گوشتگی اگه منافقاں هفتاد برا یا گیشترا استغفار بکننت، الله آیانا نبکشیت.
مولانا عبدالحمیدا گیش کرت: نفاق دو بهر اِنت: اولی عقیده‌ای نفاق که مردما خدا ؤ رسولِ سرا هچ اعتقاد ؤ باور مبیت، دگرے عملی نفاق که مردما خدا قبول ببیت، بلے منافقانی صفات چوش دروغ، خیانت، دشمان آئی وجودِ‌ تها ببیت.
مولانا عبدالحمیدا په «عملی نفاق»ءِ اِیرجنگا درّائینت: اِے هں یک نفاقے که مردم گوں اسلامِ حکمانی منّگا چه گناه ؤ‌ معصیتا دوری مکنت. اپسوز اِنت که مرچی لهتے وتا مؤمن زاننت، خداءِ بے مٹی ؤ پیغمبرِ رسالتش باور اِنت، پیغمبر، صحابه ؤ اهل‌بیتِ دوستی ؤ رندگیریِ داوایا کننت، بلے عملِ ٹیما خدا ؤ‌ رسول ؤ صحابه ؤ اهل‌بیتِ حکمانی خلافا کننت، اِے نفاقے.
واجها گیش کرت: الله تعالی‌یا سوره منافقونِ آخری آیاتا بیم داتگ که مال ؤ زهگ شما را چه ربِّ‌ یاتا بے هیال مکنائیننت، شما حقیقی مسلمان بت، آ اندازه گوں مالا گلائیش مبت که په شمئی نماز، تلاوت، دین ؤ آخرتا تاوان برسیت، مالا دستا بیارت، بلے شمئی تمامیں جهد ؤ تلاش مال مبیت، دنیاءِ دوستی انسانا چه بال کنگ دیم په اللهِ نیمگا دیم گریت.
واجها «ایمان» ؤ «نیکیں کردار» دو مهمیں سبب په اسلامی فتوحاتِ دیمرویا زانتنت ؤ گوشتی: بلکیں لهتے هیال بکنت که اسلاما دنیا گوں شمشیرِ زورا گپت، اے رد اِنت مردم چه صحابیانی ایمان ؤ عملا متأثر بوتنت ؤ مسلمان بوتنت.
مولانا عبدالحمیدا دگه بهرے چه وتی جمعه‌یِ گپاں گوشت: اسلامِ اول سرا چو نهت که «عدالتِ» گپ ببیت، بلے عمل خلاف ببیت. گهتریں آزاتی، برابری ؤ تمدن پیغمبر ؤ‌ صحابه‌یِ دورا اَت. پیغمبر اسلامی تمدن ؤ دودِ بن‌رد گروک اِنت ؤ صحابه اِے دودِ اولی شاگرد اَنت. پیغمبر هچبر وتی ؤ وتی لوگی مردمانی سوت ؤ منافعِ پدا نهت، بلکیں هرحال چارتی که مسلمانانی فائده کجا اِنت.

?اهل‌سنتِ لوٹ چه نوکیں راجکماشا آیانی هورکنگ په ملکِ دارگا ؤ مذهبی آزاتی اِنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا دگه بهرے چه جمعه‌یِ گپاں مں زاهدانِ جمعه‌یِ نمازا په اهل‌سنتِ زانوگر ؤ زانتکارانی کارگرگ ؤ مذهبی آزاتیاں برجاه دارگ اهل‌سنتِ مزنتریں لوٹ چه نوکیں دولتِ راجکماشا اِنت.
واجها اِے باروا گیش کرت: باید اهل‌سنتِ مذهبی آزاتی مں بلاهیں شهر ؤ تمام جاهاں برجاه دارگ بنت، آ جاهاں که اهل‌سنت کمّ اَنت هں باید بتواننت وتی نمازاں گوں آزاتی بواننت ؤ هچکس آیانی دیما مگریت.
مولانا عبدالحمیدا په برابری ؤ‌ عدالتِ هیالداریا تأکید کرت ؤ گوشتی: باید همسری ؤ‌ برابری برجاه دارگ بیت، قومی ؤ مذهبی تبعیض گوں قانون ؤ‌ عدالتا ضدّ اِنت. باید تمامیں قوم ؤ مذهب گوں یک چمے چارگ بنت، اِے جمهوری اسلامیِ نفع ؤ کٹّ اِنت ؤ ما را په سرتاسری تپاکی ؤ همیشگی امنیتا کمک کنت.


چمشانک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *