مروچی :شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳

ایرانِ اهل‌سنتِ زانت‌دَربَراں گوں عالم ؤ زانتکاراں دیدار کرت

ایرانِ اهل‌سنتِ زانت‌دَربَراں گوں عالم ؤ زانتکاراں دیدار کرت

ایرانِ اهل‌سنتِ دانشجو ؤ زانت‌دربرانی گِندُکی دیوان گوں دینی عالم ؤ زانتکاراں، پنجشنبه (19 اسفند 1395 همدپ گوں 9 مارچ 2017) ئا، زاهدانِ مکّی مسیتّا برجم دارگ بوت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، اِے دیوانا اهل‌سنتِ زانت‌دربراں چه ایرانِ‌ بازیں استانے وتا را زاهدانا سر کرتگ. مَں زانت‌دربرانی گندکی دیوانا، بلوچستانِ ٹوهیں عالماں چوشکه شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنماز، مولانا مفتی محمدقاسم قاسمی دارالعلوم زاهدانِ دارالإفتاءِ کارمستر، مولانا عبدالمجید مرادزهی اهل‌سنتِ ندکار ؤ پولکار ؤ حافظ محمدکریم صالح چه بلاهیں تبلغی جُهدکاراں گپ ؤ ٹال کرتگ.
اِے دیوانِ پروگرام پنجشنبهِ سباها گوں قاری عبدالقادر غفاریِ تلاوتا بنگیج بوت. رند چه قرآن پاکِ تلاوتا، صادق سرفرازی یکے چه زانت‌دربراں نبشتانکے پیش کت. همے پیم چهبارِ زانت دربراں سرودے دیوانا وانت.
رند چه عصر/پیشینِ نمازا یک «گردیں میزے پروگراما» مولانا نظرالله قلندرزهی ؤ مولانا ڈاکٹر عبیدالله بادپا حاضر بوتنت ؤ‌ قرآن مجید اعجاز ؤ اعتدالِ باروا دیوانِ نندوکش سوبمند کرتنت.
دیوانِ گڈی بهر رند چه مغربِ نمازا گوں قاری موسی خانیِ تلاوتا بنگیج بوت ؤ رندا گوں واجه مولانا عبدالحمیدِ گپ ؤ دعایا آسر بوت.
همے پیم دیوانِ گڈی بهرا آ زانت‌دربراں که قرآن مجیدِ حفظ ؤ قرائتِ مسابقاتا بهرزرتگ ؤ نام کٹتگت، جایزه ؤ داد دیگ بوت ؤ رند چه شاما زانت‌دربراں دیم په وتی ملکاں رهادگ بوتنت.
دیما واجهانی گپانی درچتگیں بهر شما را پیش کنگ بیت.

حافظ محمد کریم صالح: قرآن مجید مردما په پراهدلی ؤ دورگندیا دعوت دات
حافظ محمدکریم صالح سراوانِ رحمةاللعالمینِ دینی مدرسه‌یِ مدیرا ایران اهل‌سنتِ‌زانت‌دربرانی اول‌سری دیوانا، مَں بن‌گپ «قرآنِ مجیدِ اثر په انسانِ‌نگبهتیا» گپ کرت.
اِے واجه‌ئا وتی گپانِ اول سرا مکیِ مسیتِّ «تقوا، دوستی، گمواری، وحدت ؤ‌ تپاکیِ نشان» زانت ؤ‌ گوشتی: مرچی ٹوهیں پهرے که زاهدانِ مکّی مسیت، اهل‌سنتِ دانشجو/زانت‌دربرانی گندکی دیوانِ برجم‌جاه اِنت.
اِے تبلیغی جهدکارا قرآن مجید، زات‌دربرانی «ٹوه‌تریں پهر» زانت ؤ گوشتی: مرچی مئی زانت‌دربر تواننت گوں پهر دنیائا اعلام کننت که اگه تواننت یک سروتے چو قرآنِ سورتاں بیارنت.
حافظ محمدکریم صاحبا گیش کرت: اِے ٹوهیں سرمایه/مال ما را دیگ بوتگ تا که انسانانا چه گونڈفکری ؤ تنک‌چمی په پراهدلی دعوت دئیں.
رحمةللعالمینِ دینی مدرسه‌یِ کارمسترا دیما گوشت: باید مسلمانیں زانت‌دربرِ مطالعه ؤ کتابوانی چه هرکسا گیشتر ببیت. مئی زانت‌دربر نباید رونندی مردمانی زندگیِ ظاهری پریبا بوارت، بلکیں جهد بکنت که قرآنِ نورا تمام جهانا سر بکنت؛ الله تعالا اِے راها مئی دیمپان اِنت.

مولانا عبدالمجید مرازهی: انسانانی صلح/سهل ؤ نجات، گوں اعتدال ؤ‌ میانرویا دستا کئیت
واجه مولانا عبدالمجید مرادزهیا زانت‌دربرانی سباهِ دیوانا، «اعتدال مَں قرآن»ءِ بُن‌گپّا گپ کرت. اِے واجه‌ئا په قرآن ؤ حدیثِ تأکید په اعتدالِ باروا اشاره کرت ؤ اِے صفتی یکّے چه اسلامی امتِ صفتاں زانت.
مولانا مرادزهیا همے پیم وتی اپسوز چه افراطی ؤ ترندرویں گروپانی کاراں درشاں کرت ؤ گوشتی: انسانانی صلح ؤ نجاتِ اعتدالِ تها اِنت.

مفتی محمدقاسم قاسمی: قرآن زمانگِ معجزه اِنت
واجه مفتی محمدقاسم قاسمیا هں زانت‌دربرانی دیوانِ سباهِ بهرا اِے بن‌گپا که «قرآن زمانگِ معجزه اِنت» گپ کرت ؤ‌ گوشتی: «معجزه‌یِ باروا سئی تعریف هست: 1. معجزه کارے که چه عادتا دَر اِنت؛ 2. چیزّے که پیگمبرا په وتی دعوایا پیش کتگ؛ 3. تماماں په آئیِ اعجازا اعتراف کرتگ ؤ چه آ دابیں چیزے آرگا وتی کمزوریش منّتگ.
مفتی محمدقاسم صاحبا دیمترا وتی گپانی تها گوشت: قرآن انچیں کتابے که هچکس نتوانت، آئیِ مَٹّا بیاریت. بید چه قرآنِ فصاحت ؤ بلاغتِ اعجازا، قرآن مجید دگه پڑ ؤ میداناں چوشکه: کانودبندی/قانون‌گذاری، علمی، ؤ مردمانی سرا تاثیر اِیرکنگا، معجِز ؤ‌بے مٹ اِنت.
دارالعلوم زاهدانِ حدیث ؤ فقهِ استادا «انابت»، «طلب»، «خدایِ ترس»، «غیبا ایمان یارگ»، «مجاهده/کوشست» ؤ «ادبِ برجاه دارگ» په بهر زروگ چه قرآنِ مجیدا ضروری زانتنت.
مفتی قاسمیا گڈسرا زانت‌دربر وصیت کرتنت که گوں دینی مرکز ؤ بُنجاهاں رابطه کننت، نیکیں بندگانی حالاتا بواننت، دشمنا وتی جاه بیارنت ؤ چه آئیا هژّار ببنت ؤ گوں قرآنِ رندگیریا په وتی اصلاح ؤ‌ چاگردِ اصلاحا کوشش کننت.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید: دینی ؤ زانتجاهی علمِ یادگرگ چه چاگردِ بنیادی ضرورتان اِنت

زانت‌دربرانی گندکی دیوانِ گڈی بهرا واجه مولانا عبدالحمید گوں ترندیں تکبیراں دیمراهی کنگ بوت ؤ په گپا اوشتات. مولانا عبدالحمیدا وتی گپانی اولی بهرا چه اِے دیوانِ برجم داروک ؤ‌ همے پیم چه زانت‌دربریں مهماناں که چه دور ؤ دراجیں راهاں وتارش زاهدانا سرکرتگت، منتواری کرت.
مولانا عبدالحمیدا اِے دیوانا په علم ؤ زانتِ اهمیتا گپ کرت ؤ‌ علم ؤ‌ زانتِ یادگرگی یکے چه چاگردِ اصلی نیاز ؤ‌ ضرورتاں زانت.
واجه مولانا عبدالحمید دیم په زانت‌دربراں گوشت: عزیزیں زانت‌دربراں! شمئی مسئولیت ؤ زمه‌واری سک گران اِنت. هچ پیما وتی رابطه ئا گوں الله تعالا ؤ محمدرسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم‌ ئا مسِنداِت. چه گناهاں دوری کنِت، گناهانا چه دوری کنگ شمئی ذهنا قوی کنت، دلا روشنا کنت. بانکیں زانت‌دربر هں هیالداری کننت که انسی ؤ جنی شیطان باز اِنت. باید وتی دین، حیا ؤ پاکدامنیا حفظ کننت.
مولانا عبدالحمیدا گڈسرا گوشت: ما پهکانی نظر همیش اِنت که وحدت ؤ تپاکی باید حفظ کنگ بیت. مسلماناں باید په وتی هوریں چیزّاں دست شاننت ؤ اختلاف ؤ‌ تفرقه‌ئا دور چگل دینت.
واجه ئا گیش کرت: ما نلوٹیں که مئی ملک ناامن ببیت. آیاں که ناامنی‌اِش جوڑ کرت، براِش ندیت. باید امنیت برجاه دارگ بیت، ما پهکاں باید په اِے کارا جهد کنیں.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *