مروچی : 15 اسفند , 1395
واجه مولانا عبدالحمید، زاهدانِ جمعه‌یِ نمازِ دیوانا:

صحابه ؤ اهل بیتِ حرمت ؤ‌ مزن‌شانی باید حفظ بیت

صحابه ؤ اهل بیتِ حرمت ؤ‌ مزن‌شانی باید حفظ بیت

واجه مولانا عبدالحمیدا اِے هپتگ (13اسفند1395 / 3 مارچ 2017)ءِ جمعه‌یِ گپاں، په بی‌بی فاطمه‌یِ وفاتِ سالروچِ مناسبتا، اِے بی‌بی مزن‌شانی ؤ فضیلتا گپ کرت ؤ اهل سنتِ (سنیانی) عقیده ؤ باور اهل‌بیتِ باروا بیان کرت.

په سنی‌آنلائنِ هالکاریا نقل چه واجه مولانا عبدالحمیدِ هال‌رسانی سایتا، زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازا اِے هپتگِ جمعه‌یِ گپاں گوشت: روایتاں یهتگ، وهدے که حضرت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم، ئا وتی مبارکیں عمرِ گڈی روچاں، یکروچے بی‌بی‌ فاطمه لوٹائینت ؤ بی‌بیِ گوشِ تها یک چیزے گوشت، حضرت فاطمه گریوگا لگِّت، رندا بی‌بیِ آ دگه گوشے چیزے گوشتی که بی‌بی گَل بوت ؤ کندگا لگِّت. رند چه واجهِ وفاتا حضرت ام‌المؤمنین عائشه صدیقه رضی‌الله‌عنها ئا، بی‌بی فاطمه جست گپت که زاناں پیگمبرا آ روچی ترا چے گوشت که تو اولا کندت ؤ پدا گریتت. بی‌بی فاطمه‌ئا گوشت: واجه ئا اول سرا منا گوشت که اِے نادوراهی منی وفات ؤ روگِ نادرواهی اِنت، گوں اِے گپ اشکنگا منا گریوگا گپت ؤ رندا منی گوشت که چه منی لوگِ مردماں اولی نفر که کئیت ؤ گوں من هور بیت توے، من چه واجهِ اِے گپا گل بوتاں که منی جتائی چه واجه‌ئا باز نداریت.

مولانا عبدالحمیدا دیمترا اِے بانکِ فضیلتِ باروا، گوشت: پیگمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم، ءِ دراهیں زهگ ؤ لوگی مردمانی درجه سک بُرز اِنت، بلے بی‌بی فاطمه‌یِ فضیلت ؤ‌ مزن‌شانی چه تماماں گیشتر اِنت. پیگمبرا حضرت فاطمه سک دوست اَت. بی‌بی فاطمه‌یِ «خَلق/ظاهری شکل» ؤ «خُلق/رپتا» گوں پیگمبرا سک مشابه اَت.

زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازا دیمترا په «اهل بیتِ جاگه، اهل سنتِ گورا» اشاره کرت ؤ گوشتی: اهل سنت، گوں تمامیں اهل بیتا دوستی کننت ؤ آیانی محبّت بهرے چه مئی ایمان اِنت. هما پیم که اهل سنتا، صحابه دوست بنت ؤ گوں آیاں محبّت کننت، همے پیم اهل بیتا هں دوست دارنت ؤ گیشتر گوں آیاں دوستی کننت.

مولانا عبدالحمیدا گیش کرت: آ که اهل بیتا گونڈتریں بی‌ادبی ئے بکنت، آ سنی ئے نهنت، پچے که اهل سنت هما اِنت که سنتِ رندگیر بیت.

دارالعلوم زاهدانِ کارمسترا گوشت: اهل بیتِ دوستی چه سنی ؤ شیعیانی هوریں/مشترکیں چیزّان اِنت. مرچی دژمن لوٹنت که اسلامی گروه ؤ ‌مذهبانی درمیانا اختلاف ؤ تفرقه بیارنت. باید شیعه ؤ‌ سنی دلگوش کننت که دژمنانِ شاتکامیا واستا کارے مکننت. صحابه ؤ اهل بیتِ حرمت ؤ‌ مزن‌شانی باید حفظ بیت. اسلامی مذهبانی تفرقه ؤ جتائی په هچ کسا پائدگ ؤ ‌سوتے نداریت، بلکیں اسلامِ ریشه‌گاں ضربه جنت ؤ‌ تاوران دات. هما پیم که ما گندگیں مرچی همے تفرقه سوب بوتگنت که دژمنانی پاد اسلامی ملکانی تها پاچ ببنت. اِے ملکانی حالات په ما باید عبرتے بیت. شیعه ؤ‌سنی باید یکدگرِ کرا ببنت. سیاسی چست ؤ ایر گوں مذهبیاں هور تلور کنگ مبنت.

 


چمشانک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *