مروچی : 18 بهمن , 1395
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، زاهدانِ جمعه‌یِ نمازِ دیوانا:

په وحدت ؤ تپاکیا «دورچاری» ؤ «پراه‌دلی» ضروری اِنت

په وحدت ؤ تپاکیا «دورچاری» ؤ «پراه‌دلی» ضروری اِنت

واجه مولانا عبدالحمیدا مَں وتی اِے هپتگِ جمعه‌یِ گپاں (15 بهمن 1395) په ایرانِ اسلامی انقلابِ پیروزیا مَں سال 1357 ئا اشاره کرت ؤ گوشتی: ایرانِ اسلامی انقلاب، راج ؤ مذهبانی وحدت ؤ‌ تپاکیِ بَر/ثمره اَت.
په سنی‌آنلاینِ هالکاریا نقل چه زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازِ هال‌رسانی سایتا، واجه مولانا عبدالحمیدا گوشت: ایرانِ اسلامی انقلاب یک نعمتے که الله په ایرانی مردم ؤ بلکیں جهانِ مردماں دات.
واجه‌ئا گیش کرت: تمامیں زوراکاں چه شاهِ حکومتا دیمپانی کت، بلے وهدیکه ایرانِ مردم چست بوتنت ؤ گوستگیں رهشونِ رندگیری اِش کرت، مردم گیش بوتنت.
زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازا درّائینت: بے شکّ ایرانِ اسلامی انقلابِ پیروزی، وحدت ؤ انسجامِ تها اَت. ایرانِ تمامیں راج ؤ‌ مذهب یکتوار ؤ تپاک بوتنت ؤ ‌هرکسا وتی توانا چه انقلابا دیمپانی کرت ؤ همے سبب بوت که انقلاب پیروز بیت. اِے انقلابِ دارگ، بے تپاکی ؤ همدلی ؤ‌ هوریا بیت نکنت.
واجه‌ئا دیمترا گوشت: گوں اِشی که دژمن جهد کننت که ایرانِ مرز ؤ سیمسراں ناامنی بیارنت، بلے اللهِ شگر اِنت گوں شیعه ؤ‌سنیانی وحدت ؤ تپاکیا مرز امن اَنت. سنی ؤ ‌شیعه‌ ملکِ سوت ؤ‌ تاوانا شریکّ اَنت. باید ما پهکاں هوریں چیزاں دست جنین ؤ یکدگرِ کرا بئیں.
واجه مولانا عبدالحمیدا گیش کرت: ایرانِ ملّتِ ؤ تمام مسلمانانی عزت ؤ سربرزی وحدت ؤ همدلیِ تها اِنت. اگر ما لوٹیں ایران اسلامی انقلاب پشت کپیت، باید گوں وت تپاک ببئیں.
مولانا عبدالحمیدا «پراه‌دلی» ؤ «دورچاری» په وحدت ؤ تپاکیا ضروری زانت ؤ گوشتی: وحدت ؤ‌ تپاکیِ شرط، «پراه‌دلی» ؤ «دورچاری» اِنت. ما هما وهدا توانیں گوں وت تپاک ببئین ؤ گوں مسلماناں هور بئین که دنیاءِ آزاتی‌لوٹاں گوں وت هورکنیں که ما را «پراه‌دلی» ؤ «دورچاری» ببیت.
مولانا عبدالحمیدا گوشت: نباید مئی دید راجی یا مذهبی دیدے ببیت؛ نباید په ما پارس، بلوچ، کرد، ترکمن و… ؤ ‌یا شیعه ؤ‌ سنیِ گپ ببیت. بلکیں چو پگر بکنیں که ما تماماں ایرانی‌ئیں ؤ‌ مئی تپاکی ایرانا سربرز کنت. باید تمامیں راج ؤ‌ مذهباں وتی پراه دلیا گیش کننت. ملت هما وهدی بدبهت بینت که وتا بهر کننت ؤ‌پراه‌دلی اِش مبیت.
زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازا گوشت: من سکّ حیرانوں که لهتے عالم ؤ بزرگاں وتی پریشانی چه اهل سنتِ جمعیّتِ گیش بیگا مں ایرانِ لهتے ٹوهیں شهراں چوش مشهدا، درشاں کرتگ. آیاں که وحدت ؤ تپاکیِ باورش هست، نباید اِے دابیں گپ کننت. پچے که اهل سنت جمعیتِ گیش بوگ په ایرانا، ٹوهیں پهرے. پمشا که ایرانی اَنت. همے پیم اگه شیعه‌یانی جمعیت مَں زاهدانا دیما بروت ما پهر کنیں.
مولانا عبدالحمیدا تاکید کرت: ایرانی شیعه ؤ‌سنیاں هشت سال دفاع مقدسا چه ملکا دیمپانی کتگ ؤ ‌اِے راها جانش داتگ ؤ‌ هنو هں اگه ملک بیم دیگ بیت په دیمپانیا تیار اَنت. هما پیم که دیمپانیا مارا شیعه ؤ ‌سنی نبوتگ، هنو هں ما را شیعه ؤ سنی نیستنت. چو مبیت کارانی بهرکنگِ وهدا شیعه ؤ سنی درمیانا فرق ببیت.


چمشانک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *