مروچی : 16 بهمن , 1395
واجه مولانا عبدالحمید:

بانُکانی حرمت ؤ ارزشت، تقوا ؤ اسلامی سِتر ؤ پوشاکِ تها انت

بانُکانی حرمت ؤ ارزشت، تقوا ؤ اسلامی سِتر ؤ پوشاکِ تها انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا مَں یک بهرے چه وتی جمعه‌یِ گپاں (8 بهمن 1395) په اسلامی ستر ؤ پوشاکِ اهمیتِ باروا گپ کرت ؤ گوشتی: بانکانی حرمت ؤ ارزش اسلامی ستر ؤ پوشاکِ رعایت کنگِ تها اِنت.
په زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازِ کارگسِ سایتِ هالا، مولانا عبدالحمیدا اسلامی قانون/کانود گهتریں قانون زانتنت ؤ گوشتی: الله تعالیءِ قانون ؤ دستور، گهتریں قانون اَنت. انسانی کانودانی تها ردی ؤ اشتباه بیت کنت ؤ اِے دابیں قانونانی تها بدلیِ آتک کنت ؤ وهدے که یک قانونے جوابگو مبیت، گڑا ٹگلی دینت ؤ دگه کانودے یارنت.
واجه‌ئا دیما گیش کرت: اللهِ کانود کامل اَنت ؤ ٹگل نورنت، انسان آیانی تها گٹا نکپیت. اسلامِ اولی روچاں که مسلمان انگت آموده نه اِتنت، الله ها په انسانانی تربیتا لهتے کانود په ادارکے پرّینت ؤ پدا آئی ٹگل داتنت هماپیم که قرآن مجیدِ تها یهتگ. بلے پیگمبریِ ختم بیگا ؤ وحیِ هلاس بوگا اللهِ تمامیں کانود تا قیامتا پَشت کپنت، الله گوں وتی علم ؤ زانتا که انسانانی سرا بوتگی اِے کانودی جوڑ کرتگنت ؤ انسانِ نگبهتی ؤ مزنی همیشانی تها انت.
مولانا عبدالحمیدا «اسلامی ستر ؤ پوشاک» یکے چه اللهِ کانوداں زانت ؤ گوشتی: اسلامی ستر ؤ حجابِ هیالداری یکے چه اللهِ کانودان اِنت. البت مقصد چه حجابا دیم بند نهنت، بلکیں اسلامی پچ ؤ پوشاک مراد اِنت.
واجه‌ئا گیش کرت: په جنین واستا اسلامی ستر ؤ پوشاکِ هیالداری کنگ سک مهم ؤ ضروری اِنت.جنینانی احترام ؤ مزنی ستر ؤ حجابِ تها اِنت. چو مبیت که بانُکاں تنک ؤ‌نازرکّیں پچ گورا بکننت. اسلامِ دینا بانُک شان ؤ ارزش داتگنت.
دارالعلوم زاهدانِ کارمسترا دیما گوشت: آ که جنینانا برهنگ‌ها چاگردِ تها یارنت ؤ اِشیا یک مزنی ؤ تمدنے زاننت، مزنیں اشتباهے تها اَنت. اسلامِ دیدا جنین تواننت، سیاسی، فرهنگی، علمی ؤ ملکِ آبادیِ تها بهر زورنت، بلے وتی حجابِ هیالداریا باید بکننت.
واجه‌ئا تاکید کرت: جنینِ مزن‌شانی تقوا، حیاء ؤ اسلامی پوشاکِ تها انت. حیا یک بهرے چه ایمان اِنت ؤ چه اخلاقی فضیلتاں زانگ بیت.حیاء ؤ پوشاک تمامیں دود ؤ فرهنگانی تها خاصکار اسلامی تمدنِ تها آئیا سرا تاکید کنگ بوتگ.
زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازا درّائینت: الله پاکا تمامیں بنی‌آدم مسلمان ؤ غیر مسلمان په پوشاکِ پوشگا حکم کتگنت: یکے ظاهری پوشاک که انسانِ بدنِ ظاهرا پوشیت. دومی پوشاک «تقوا» ؤ پهریزکاری اِنت که انسانا چه بدیں کار ؤ‌گناهاں دور داریت.
مولانا عبدالحمیدا په شیطانِ مکراں په بی‌حجابیِ رواج دیگا اشاره کرت ؤ گوشتی: هیالدری کنیں که شیطانا هما پیم که حضرت آدم ؤ بی‌بی حواءِ پچ بهشتِ تها چه آیانی گورا در کتنت، مرچی جهد کنت که اسلامی ستر ؤ پوشاکا چه مئی چاگردِ جنینانی گورا در بکنت.
واجه‌ئا گیش کرت: اپسوز اِنت که رونندی ؤ دگه لهتے فرهنگ لوٹنت په وتی مرادانی رسگا ؤ وتی باپاریِ چمکدار کنگا چه جنیناں بهر زورنت، لوٹنت اسلامی پوشاک ؤ حجابا چه جنینانی گورا بکشّنت، بلّی که جنینان حرمت ؤ ارزش هست.
زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازا تاکید کرت: مسلمانیں بانکاں باید چه اسلامی دود ؤ فرهنگا رندگیری کننت ؤ اسلامی پوشاکِ هیالدریا بکننت. شرعی لحاظا په جنیناں روا نهنت که گوں وتی سمبیهنگ ؤ عطر ؤ سَینٹِ جنگا بازار ؤ زانتجاهاں برونت ؤ همے پیم بانکان نتواننت وتسرا سفرا برونت، بلّی که باز ببنت.


چمشانک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *