مروچی : 26 دی , 1395
واجه مولانا عبدالحمید:

آیت‌الله رفسنجانیِ فکر ؤ باورِ ٹَگلیا، مردمانی میانا دوستناکتر کرت

آیت‌الله رفسنجانیِ فکر ؤ باورِ ٹَگلیا، مردمانی میانا دوستناکتر کرت

واجه مولانا عبدالحمیدا مَں یک بهرے چه اِے هپتگِ (24 گوهر (دی) 1395) جمعه‌یِ گپاں، حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی په ایرانِ مردماں ٹوهیں هستی‌ئے زانت ؤ گوشتی: آیت‌الله رفسنجانیِ نظر ؤ دیدانکانی بدل ؤ ٹَگل ورگ سوب/سبب بیت که اِے گُڈّی سالاں، مرحومِ دوستی مردمانی دلِ تها گیشتر ببیت.

په سنی‌آنلاینِ‌ هالکاریا، واجه مولانا عبدالحمیدا گوں اشاره په آیت‌الله هاشمی رفسنجانیِ وفاتا، گوشتی: آیت‌الله هاشمی رفسنجانیِ وفاتا ایرانِ تمامیں مردم گمیگ ؤ سوگی کرتنت. اِے واجه بلاهیں مردے اَت ؤ په ایرانیاں ٹوهیں شخصے اَت.

زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازا گوشت: آیت‌الله رفسنجانیا باز ٹوهیں مسئولیت/ذمه‌واری چوشکه: راجکماشی (رئیس جمهوری)، پارلمانِ کارمستری، کماشانی دیوانِ (خبرگان) کارمستری ؤ مجمع تشخیص مصلحتِ نظامِ کارمستری چه مرحومِ سیاسی جهداں بوتگنت. واکی مرحوما په ایرانِ مردماں باز جهد کرت.

زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازا دیمترا وتی گپانی تها گوشت: آیت‌الله رفنسجانیا گڈسرا وتی سیاسی فکر ؤ هیال ٹگل دات، همے سبب بیت که ایرانِ مردمانی میانا دوستناک‌تر بیت. ایرانِ اقوام ؤ مذهب همے واستا گیشتر په آئی نیمگا دلمانگ بوتنت.

مولانا عبدالحمیدا گیش کرت: آیت‌الله رفسنجانی گڈسرا همے باور هستت که ایران، پهکیں ایرانیانیگ اِنت ؤ نباید ایرانِ مردمانی درمیانا  فرق ؤ دگری ببیت. باید تمامانی حق برابری سرا دیگ بیت ؤ قانونی آزاتی ملکا تامین کنگ ببنت. همے باور ؤ‌ عقیده سوب بوتنت که آئیِ دوستی مردمانی میانا گیشتر ببیت.

واجه مولانا عبدالحمیدا گڈسرا گوشت: گرداں باید یک روچے چه دنیا برونت، آیت‌الله رفسنجانیا هں دنیا اِشت ؤ دیم په آخرتا رهادگ بوت. اِے واجهِ روگ په ایرانِ مردماں ٹوهیں تاوانے. ما اِے پیشامدا په ایرانِ تمامیں مردماں خاصکار ملکِ ٹوهیں رهشون ؤ مرحومِ سیاد ؤ‌ لوگی مردماں که گیشتر گمیگ اَنت، تسلیت گوشین ؤ په پشپداں صبر ؤ اوپار ؤ په مرحوما درجه‌یانی برزیا چه اللهِ بارگاها لوٹوکیں.


چمشانک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *