مروچی : 13 دی , 1395
واجه مولانا عبدالحمید، زاهدانِ جمعه‌یِ نمازِ گپاں:

شهرداری ؤ بنیاد مسکن په مردمانی نِندجاها/مسکنا پگرے زورنت

شهرداری ؤ بنیاد مسکن په مردمانی نِندجاها/مسکنا پگرے زورنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا وتی اِے هپتگِ جمعه‌یِ جمعه‌یِ گپاں (10 دی 1395 همدپ گوں 30 دسمبر2016) په زاهدانِ کرّ ؤ گورِ لهتے مردمانی لوگ ؤ جاهانی هراب ؤ لُمبینگا اشاره کرت ؤ گوشتی: منی وصیت په مردماں اِیشنت که ما ؤ شما هر هالتیا باید ملکِ کانود/قانونانی سرا عمل کنیں. نه اللهِ قانونانی خلافا کنین ؤ نه ملکِ قانونانا پروشیں. اگه قانون رعایت کنگ مبنت پریشانی جوڑ بیت.
په سنی‌آنلاینِ هالکاریا واجه مولانا عبدالحمیدا دیما گیش کرت: منی وصیت په مردماں اِیشنت که شهرِ کرّ ؤ گورِ زمیناں دَزمگر اَنت. همایاں که جاه ؤ زمینِ ضرورتش هست، وتی مشکلا چه قانونی راهاں رندگیری کننت. اگه آیاں سند یا قولنامه‌اِے په وتی زمیناں هست آئیا پیش کننت.
واجه مولانا عبدالحمیدا دیما ملکِ کارمستر ؤ قانونِ برجم داروکاں توار پر دات ؤ گوشتی: منی وصیت په ملکِ کارمستراں همیش اِنت که په مردماں دل سوچ اَنت ؤ قانونی راهاں په مردماں مبندنت. ملکِ رهشون، مردماں «ولی نعمت/نعمت واجه» زانت ؤ راجکماش هں وتا مردمانی «هزمت‌کار» زانت، گڑا اِے دگه کارمستر ؤ زمه‌دار هں وتا مردمانی هزمتکار بزاننت.
دارالعلوم زاهدانِ کارمسترا تمامیں کارگِس ؤ اداره‌یانی اصلی زمه‌واری ؤ‌ وظیفه، «مردمانی هزمت» زانت ؤ گوشتی: لهتے اداره گوشنت که سازمان بازرسی سکّ گریت، بلے منی هیالا سازمان بازرسی همودا سک گریت که خلافے ببیت، باید گرداں جهد کننت که مردمانی کار بگشّیت ؤ مردم گَٹّا (بُن‌بستا) مکپنت ؤ ناامیت مبنت. الله پاکِ رضامندی ؤ ملکِ راجکماشِ رضامندی اِشیِ تها اِنت که مردمانی هزمتا کنین ؤ په آیاں دل سوچیں.
مولانا عبدالحمیدا په استانِ مردمانینندجاه ؤ مسکنِ بدیں هالتا اشاره کرت ؤ گوشتی: په سیستان ؤ بلوچستانِ مردماں خاصکار زاهدانا که چنت خانواده یک گسے تها زندگی کننت، یک 60 یا 40 متری بنگله‌اِے تها زندگی کنگ باز سکّ اِنت. باندا که اِے مردمانی زهگ ٹوه بنت، پراه تریں زمینےضرورتش بیت.


چمشانک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *