مروچی : 9 آبان , 1395
واجه مولانا محمدحسین گرگیج:

ملکِ مسئول آیانی دیما که لوٹنت «بلوچستانِ» ناما بیگواه کننت، بگرنت

ملکِ مسئول آیانی دیما که لوٹنت «بلوچستانِ» ناما بیگواه کننت، بگرنت

واجه مولانا گرگیج گلستانِ آزادشهرِ جمعه‌یِ پیشنمازا مَں وتی جمعه‌یِ گپاں چه بلوچستانِ نامِ بیگواه کنگ مَں لهتے وانگی/درسی کتاباں سک گلّه کرت و گوشتی که ملکِ مسئول و کارمستر باید آ کسانے دیما که لوٹنت بلوچستانِ ناما بیگواه کننت، بگرنت.
په سنی‌آنلائنِ هاکاریا، آزادشهرِ جمعه‌یِ پیشنمازا (7 آبان95/ 28 اکتوبر2016)ءِ گپاں گوشتگ: همک وهدا اینٹرنٹا بلوچستانِ نامِ بیگواه بیگِ هال شنگ بیت. بلوچستان، ایرانِ کپّے. بلوچستانِ ناما چه وانگی کتاباں بیگواه مکن‌اِت. همے پیم ما نلوٹیں که هچ راج و قومِ جاهانی نام چوشکه آذربائجان، کوردستان و خوزستان بیگواه کنگ بیت.
گالیکشِّ دارالعلوم فاروقیه‌یِ مدیرا دیمترا گوشت: ما ایرانِ مردم اِیں و اِیرانی باید تپاک ببنت. مختلفیں رنگ و زبان و مذهب باید حفظ کنگ بنت، پرچا که باید یک باغیا هر دابیں گُل مان ببیت تا شررنگتر چمّا بیئیت. مزنیں کارمستراں باید آ یانی دیما که لوٹنت بلوچستانِ ناما بیگواه کننت، بگرنت. کوهنیں نام په ما سند اَنت و ارزش اِش هست.
مولانا گرگیجا گڈسرا گوشت: وهدے که لوٹتش گلستانِ زمانگی ناما بدل کننت، من نه منِّت. گلستان، یک دل‌تبی/سلیقه‌اِی نامے اَت. ڈن چه ملکا اِے منطقه‌یا «جرجان» و «طَبرستان» پجّاه کارنت. آ که نامانا بدل کننت، بزاننت که نوکیں نام پربندگاں مئی کرّا هچ ارزشے نیست اِنت، باید ملکانی تاریخی و کوهنیں نام دارگ بنت.

?سرچمگ: مولانا گرگیجِ وبتاک


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *