مروچی : 28 مهر , 1395

یاتے شه مولانا نصرالله حمیدی رحمه‌الله

یاتے شه مولانا نصرالله حمیدی رحمه‌الله

یکے شه انسانانی مهمیں نیازاں الکاپیں رهبر و رهشون انت. اگه رهبر و رهنما مبوتیننت بازیں آپت و مصیبتے جوڑ بوت. دینی رهبر و حقانی ایں علما سبب نجات بنت و شه خداوند متعالءِ ٹوهیں نعمتاں انت. آوانی شتن مزنیں فتنه و بلاهے اِنت که باید شه واجه خدا بلوٹیں که مسلمانانا شه فتنه واں حفاظت کنت.
مولانا نصرالله حمیدی “رحمه‌الله تعالی” استان کرمانا، ریگانءِ شهرءِ جمعهءِ پیشنماز بوتگ. واجه یکے شه هما حقانی ایں علما و ربّانی ایں اولیاوان بوتگ که گوں جهل و نازانتی و گمراهیانی خلافا چست بوتگ. الله تعالی شه اِے ٹوهیں عالما بازیں جاهے چوشکه زاهدان، میرجاوه، ریگ ملک و نرماشیر کار گپت.
واجهءِ صفات و رپتار
مولانا نصرالله رحمه‌الله مزنیں صوفی و عارفے اَت. بلے شه چاگرد/جامعه و مردماں وتا دوری نداشت. واجهءِ دیوان شه دینی پنت و نصیحتا خالی نه اِتنت. و په قرآن وسنتءِ تعلیم و یادداتنا و په بدعت و وت‌سریں کارانی پروشگ و چه بین برتنا باز جهدی کرت. واجه‌ئا په مزنیں دیواناں شوق نیست اَت و گیشتر روستا و محرومیں جاهاں هزمتی کرت.
مولانا نصرالله په اِشی که گهتر بتوانت هزمت بکنت، قرآن مجید و فقه و حدیثءِ اولی کتاب وتی لوگ بانُکا یاددات اَنت تا په جنیں آدماں آئی اِش وت درس بدنت و دعوتءِ راها همکوپگ ببنت.
واجه همیشه هندان اَت و هچ وهد هژم و زهر نگپت. باز هاکساریں مردمے اَت. په مسجدانی تعمیرا واجه‌ها چو یک کنّات/کارگرے کار کرت. په مطالعه و تحقیقا باز شوق هست اَت. دینی اِیں مسائلانی تها باز شیوار اَت.
حضرت مولانا رحمه‌الله شه بدعات و خرافاتاں سکّ بیراز اَت و گوں آواں همیشه جنگا اَت. واجه‌ئا دین باز ساده و شیرین په مردماں دعوت دات و معرفی کرت و همیشه طالب و مبلّغی وصیت کرتنت که آ منطقهءِ که باید آداں تبلیغ بیت، اول باید په جوانی مطالعه و هورت چاری بیت تا برابر گوں مردمانءِ اخلاقی این خصوصیتاں گوں نرمی و حکمتا تبلیغ بیت. همیشه فرمایش کرت که اگر به تبلیغے تها نرم وحکیمانه اِیں دعوت اهمیت مداشتیں، خداوند متعال به حضرت موسی(ع) حکم ندات که گوں فرعونا په نرمی هبر دَئے.
مرحوم مولانا نصرالله ئا په دینءِ هزمتا سک عجیب اِین صبر و استقامتے هست اَت. یکبرے فرمایش کرت: “به نرماشیر یک منطقه اِے تها پیش نمازیا گوں یک مقتدیے شروع کرتن. پدا اِے مقتدی 3 نفر بوتنت و بعضے وقتا همےمقتدی هم نه اِتنت و من وتی گونڈیں زهگانا توار کرتنت و گوں آواں جماعت کرتان.” بلے کمین وقتے پدا مولانا صاحبے صبر و زحمت و اخلاصا نتیجه دات و بعد شه یک مدتے که بازیں جماعتے هم به نرماشیر آت، یک دینی اِیں انقلابے بنگیج بوت. روچ په روچ دیندار و نماز اِیں مردمانءِ نپر گیشتر و گیشتر بوت. مروچ اگر به نرماشیر کسے بروت، زانت که الله تعالی شه اِے دینے داعیا چینکریں ٹوهیں خدمتے په وتی دینا گپت.
مرحوم مولانا نصرالله حمیدی رحمه‌الله تعالی بالاخره بعد شه چندیں سال خدمت قرآن و سنت، نهم اسفند 1393 په سرطان “کینسر” نادوراهیءِ سوبا وفات بوت. اِے بزرگوارے نماز جنازه ماں دارالعلوم زاهدان گوں واجه شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله تعالیءِ پیشنمازیا وانگ بوت. حضرت شیخ الاسلاما ماں واجهءِ نماز جنازه ئا فرمایش کرت: “مولانا نصرالله یکے شه دارالعلوم زاهدانِ اولی اِیں استادان اَت.” مولانا نصرالله بعد شه فارغ التحصیلی ئا چنت سالے به دارالعلوم مکی درس داتگ.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *