مروچی :سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید:

نۆکێں هول ءُ اختلاس «دلبرێجۆک» ءُ «ناامێت کنۆک» انت

نۆکێں هول ءُ اختلاس «دلبرێجۆک» ءُ «ناامێت کنۆک» انت

🔷 فساد ءَ ملک ءِ تها رۆتگ جتگ

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ نمازجمعه ءِ دیوان ءَ (17 آذرماه 1402/ 8 سپتمبر 2023) گۆں اشاره به سےءُنێم ملیارد دلاری ئێں اختلاس ءَ په نیمون چاهی ءِ باپاری ءَ، چشێں هولے را «دلبرێجۆک» ءُ «ناامێت کنۆک» زانت ءُ سک سۆگه ء کرت که په دێمداری شه فساد ءَ بائد انت که سیاستانَ ٹگلێن ات.

🔹په دێمداری شه فساد ءَ بائد بنیادی تۆجیلے درگێجگ بیت ءُ سیاستاں ٹگل دیگ بےانت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گوشت: اے رۆچاں ایران ءِ استمان ءِ رۆزیگی جاور سک ناگێگ انت ءُ پهکێں پاٹیاں شه اے بابت ءَ گۆں مشکلاں آماچ انت. رۆزیگی مشکلاں سوب بوتگ انت تاں بازێں مردمے شه ملک ءَ درانڈیه بےانت. کارزانت ءُ وانندگ ءُ آوانی لڈگ که توان انت په ملک ءِ آبادی ءَ کارے کن انت، پرێشی که نادلگۆش بوتگ انت یا کٹ اش کم بوتگ، په ملک ءَ گرانێں چَٹی ئے/ ضررے انت.

واجه ءَ وتی هبرانی دێمتر ءَ به نۆکێں هول ءَ اشاره کرت ءُ گوشت ئِے: ماں اے جاور ءَ که ملک گۆں گرانێں رۆزیگی گپچل ءَ آماچ انت، سےونێم ملیاردی ئێں هول باز دلبرێجۆک ءُ ناامێت کنۆک انت. بژن انت که فساد آنکس باز بوتگ ءُ رۆتگ ء جتگ که لهتے توان انت سےءُنێم ملیارد دلار هول کن انت ءُ ملک ءِ اقتصاد ءَ نقصان جن انت.

واجه ءَ ٹکاٹک گوشت: دێمداری شه فساد ءَ بنیادی تۆجیلی لۆٹ ایت. اگاں لۆٹ ات فسادے دێم ءَ گر ات گڑا بائد بنیادی ٹگل بیار ات. اے که ما مدام گوشتگ ءُ مردمانی لۆٹ هم همے بوتگ که ملک ءِ تها بنیادی ٹگل بیار ات که کهنگێں سیاستاں بےپۆک انت، په همے رۆچاں بوتگ که شه چشێں مشکلاں دێمداری بیت. گۆں اے سیاساں تهنا توان ات یک پاٹی ءِ دێم ءَ گر ات، بلێں نه توان انت فساد ءِ رۆتگ ءَ هشک کن انت، بلکه بائد کهنگێں سیاستانَ ٹگلێن ات.

🔹مردماں شه بازێں پاهواں ءُ کردارے که گۆں بندیگانَ بیت، دلگران انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گێش کرت: یکے شه ایران ءِ مردمانی درداں رۆزیگی مشکل انت. بلکه مردماں ماں دگه پڑاں چۆ آمیدگس ءِ حکماں، بندیگاں ءُ… نال انت. بژن انت که اے رۆچاں پاهو ماں ملک ءَ باز بوتگ ءُ مردمانی پرێشان کرتگ. مئے باور ءَ اے رنگێں پاهوئاں، ابید شه لهتێنے، شریعت ءِ رد ءَ نه انت ءُ اسلام ءِ اول ءَ چشێں پاهو نه بوتگ. بندیگانی باروا ءُ زۆرێں استه گرگے باروا هم مردم دلگران انت.

واجه ءَ گێش کرت: اے که ما کارمستران ءَ گوش اێں مردمانی توار ءَ بُشکن ات، مردمانی توار همێش انت. مردم بازێں دردے دار انت ءُ بائد دردان اش دلگۆش بےانت. بازێنے شه اے چیهانٹاں راست ءُ حق انت، ناحقانَ مه منّ ات، بلێں حقێں توار ءَ بشکن ات. لهتے کردار انت که په نامء اسلام ءَ بےانت، بلێں گۆں اسلام ءَ چپ انت، بائد کارمستراں اے بن‌گپانَ دلگۆش ءُ رندگیری کن انت تاں ملک ءِ تها تاهیر بێت.

🔹کسے که شه نماز ءَ مکنَ کنت «واجب» انت که پرمانی منّگ مه بیت

مولانا عبدالحمید دێمتر ءَ گوشت: «نماز» رهوت گۆں الله ءُ ٹوهێن عبادتے انت. منی سۆگه به پهکێں مردماں که ملک ءِ تها ءُ ڈن ءَ انت ءُ پهکاں که منی هبران ءَ اشکن انت، اێش انت که هرجا هست ات، نماز بوان ات. ماں مسیت، گس، پارک، پیاده‌رو ءُ هر جائے که توان ات نماز بوان ات ءُ وتی رهوت ءَ گۆں الله ءَ مه سند ات. وتی گونڈێں زهگان ءَ که مسیت ءِ حرمت ءَ سات انت، به مسیت ءَ بر ات.

واجه ءَ گێش کرت: دگه سۆگه اێش انت که گۆں نماز ءَ چپ مه به ات، گۆں کسے که نماز وان ایت همکاری کن ات. نماز دین ءِ مهمێں رکن انت، هچ کسے ءِ هبر ءَ که گوش ایت نماز مه وان ات، مه منّ ات، پچےکه نماز ءِ وانگ الله ءِ حکم انت. اگاں مامور یا کارمسترے شما را گوش ایت که نماز مه وان ات، آیی پرمان ءِ نه منّگ واجب انت، پچےکه ردێں ءُ ناجایزێں گپ ء جتگ. هرکس که شه نماز ءَ مکن کنت جهندم ءِ آچ ءِ آماچَ بیت.

🔹بژن انت که ماں سیستانءُبلوچستان ءِ دگ وئێلاں باز مردم بێرانَ بےانت

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی دێمتر ءَ وتی بژن ءَ شه بازێں دگ وئێلاں درشان کرت ءُ هلائینۆکان ءَ په دگی کانودانی کمار کنگ ءَ سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے:  ماشینانی ٹگ ورگ ءُ دگ وئێلاں ماں تیوگێں ملک ءَ ءُ هاس سیستانءُبلوچستان ءَ باز انت. ماں اے استان ءَ دگاں استاندارد نه انت ءُ ترندێں روگ ءُ درکانودی گوزگاں وئیلانی سوبَ بےانت.

واجه ءَ گێش کرت: ما را امێت هست که دگاں یک نێمگی کنگ ءُ همےپێم زاهدان ءِ ریل که جۆڑ بیان انت، زوتر پوره بےانت تاں دگ وئێلاں کم بےانت.

🔹غزه ءِ مظلومێں مردماں ابید شه الله ءَ دگه هچ مددگارے نه دار انت

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈی بهر ءَ درشان کرت: ماں غزه ءَ ٹوهێں ظلمے بیگ انت. اسرائیل ءُ آیی پله‌مرزاں په بےمیارێں مردمانی کشگ ءُ زهگ ءُ جنێنانی هۆرکشی ءَ هچ نیمونے نه دار انت. هچ آسمانی دین ءُ هچ دنیایی کانودے اێشرا نه من ایت که یک شهر ءِ مردم شه جن ءُ زهگ ءُ پیر ءُ ورنا ءَ تباه بےانت ءُ ماں اے سردێں زمستان ءَ دو ملیون مردم درانڈیه بےانت. اے مردماں هچ جائے په روگ ءَ نه دار انت. اے مردمانَ آپ ءُ نان ءُ دوار پکار انت. پراستی که غزه ءِ مردماں ابید شه الله ءَ هچ مددگارے نه دار انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *