مروچی :دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳

هورانی نه گوارگ، ڈکال ءُ دنیا ءِ آدگه مشکلانی ٹوهترێن سوب ظلم ءُ بےعدالتی انت

هورانی نه گوارگ، ڈکال ءُ دنیا ءِ آدگه مشکلانی ٹوهترێن سوب ظلم ءُ بےعدالتی انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ نمازجمعه ءِ دیوان ءَ (15 دی 1402/5 جنوری 2024) هورانی نه گوارگ، ٹکال ءُ دنیا ءِ آدگه مشکلانی ٹوهترێن سوب ءَ را ظلم ءُ بےعدالتی ءُ جنگ ءُ هۆن‌رێچیاں زانت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: ارمان که مرۆچی ماں دنیا ءَ جنگ ءُ هۆن‌رێچی ءُ ظلم ءُ بےعدالتی باز بوتگءُ همےچیز ڈکال، توپان، سونامی، هوا ءِ گرمی ءُ هورانی بند بیگے سوب انت.

واجه ءَ گێش کرت: چیزے پێسر ءَ ماں امارات ءَ دیوانے برجم دارگ بوت که اۆدا کارزانتاں شه وڑوڑێں ملکاں آپ ءُ هوا ءِ باروا گپ جت که پچے گرمی ماں گرماگ ءَ ءُ سردی ماں زمستان ءَ باز بوتگ، یا پچے ماں دنیا ءِ یک کنڈے برپ ءُ هور باز گوار انت ءُ تباهی دار انت، بلێن ماں دگه کنڈے هور نه گوار ایت، پچے ماں ڈگار ءَ تعادل گار بوتگ؟ ماں آ دیوان ءَ ظاهری اسبابان ءَ شوهاز اش کرت. بلێن قرآن ءِ رد ءَ ءُ ماں اسلامی ءُ دینی دیدانک ءَ مردمانی کرداراں سوب بے انت که دنیا ءِ ردءُبند ٹگل بوارت ءُ په مردمانی سۆب ءَ مه بیت.

🔹اسرائیل ءِ فوج ءُ کارمستراں هچ رحمے نه دار انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ وتی هبرانی دێمتر ءَ اسرائیل ءِ جنایتان ءَ ماں غزه ءَ یک نمونگے شه ظلم ءَ ماں هم‌زمانگێں دۆر ءَ زانت ءُ گوشت ئِے: مرۆچی ماں فلسطین ءِ سرڈگار ءَ ٹوهێن ظلمے بیگ انت که نزیک به هزارءُششصد اسرائیلی ءِ پارءَ گێش شه 22 هزار فلسطینی ماں غزه ءَ هۆرکشی بوتگ انت. پدّر انت که اسرائیل ءِ فوج ءُ کارمستراں هچ رحمے نه دار انت، ماں‌حالےکه تیوگێن آسمانی کتاباں چۆ قرآن، تورات، انجیل ءُ زبور ءَ پرے چیز ءَ سک سۆگه کرتگ که «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا» چست مکنت شما را دشمنی یک قومے ءِ که په اے خبر ءَ که عدل مکن ات. بلکه وهدےکه شه دشمن ءَ زۆراک بوت ات عدالت ءَ اێر دار ات. آمید، انصاف، راستێن هبر ءُ په آمیدێں گێشءُگیواری باز هژدری انت. ارمان که مرۆچی آمید ءُ عدالت ماں دنیا ءَ زیان بوتگ ءُ بازێنے شه مسلمان ءُ یهودیاں وتی کتابانی رد ءَ کردار نه کن انت.

🔹پهکێن نندۆکانی کانودی حقاں دیگ بےانت

🔹لهتے وت ءَ شه کانود ءَ برزترَ زان انت

دالعلوم زاهدان ءِ سرمستر ءَ گێش کرت: ارمان که ماں مئے درێں ملک ءَ هم مشکل ءُ ظلم ءُ گندگی باز بوتگ ءُ ٹوهترێں گناه ءُ گندگی همے ناحقێں هۆن انت که رێتگ بےانت. همے چیزاں سوب بےانت که ملک ءِ سیمسر ءِ آشک ءَ هور گوار ایت، بلێں وهدے جمبراں مئے ملک ءِ سیمسر ءَ رس انت وتی راه ءَ چۆٹَ کن انت ءُ نه گوار انت. پمێشا بائد ما پهکاں توبه کن اێں.

واجه ءَ ٹکاٹک گوشت: مردمانی حقانی پادمالی گرانێں گناهے. آمید ءُ مردمانی حقاں بائد اسلامی شریعت ءُ بنیادی کانودے رد ءَ اێر دارگ بےانت. مئے سۆگه به تیوگێں کارمستراں همێش انت که پهکێں مردمانی حقان ءَ چه مسلمان بےانت یا نامسلمان، اێر دار انت. ماں بنیادی کانود ءَ سک سۆگه بوتگ که نندۆکانی حقاں دیگ بےانت. هچ کس نه بائد وت ءَ شه کانود ءَ برزتر زانت. لهتے وت ءَ شه کانود ءَ برزترَ زانت انت ءُ گت کن انت که توان انت هرکارے کن انت، بلکێن لهتێنے آوان ءَ چشێن فتوای داتگ، بلێن هچ مفتی ءُ پاگواجه ءُ مردمے نه توانت چیزے را که الله ءَ حرام کرتگ، حلال ءُ جایز کنت.

مولانا عبدالحمید گێش کرت: ارمان که مرۆچی پاهو ملک ءِ تها باز بوتگ ءُ پهکێن مردماں شه اے بابت ءَ پرێشان انت. مئے ترس اێش انت که بازێں پاهو ءُ آدگه مشکلاں سوب بےانت که الله ءِ رحمتاں بند بےانت.

🔹سنگاپور ءِ راجکماش یک «جنێنے» شه «کم‌اُشمارێں مسلماناں» که توانتگء گۆں «جوانێں سیاست ءَ» ماں وتی ملک ءَ بدلی بیار ایت

مولانا عبدالحمید درائێنت: سنگاپور یکے شه دنیا ءِ نام‌پرشتێں ملکان انت. چنکه سال انت که آیی راجکماش یک جنێنے شه کم‌اشمارێں مسلماناں که آباتی اش 15 درصد انت. آیی دینی باور پکا انت ءُ هچبر وتی سریگ ءَ دۆر نه دنت ءُ سنگاپور ءِ مردم هم اے چیز ءَ سگ انت. اے راجکماش ءَ توانتگ گۆں جوانێن سیاست ءَ وتی ملک ءِ تها بدلی بیار ایت. آیی بےکاری ءَ را به یک درصد ءَ رسێنتگ ءُ سنگاپور مرۆچی گۆں دێماشتگێں ملکاں کۆپگ ماں کۆپگ انت ءُ شه هما ملکاں انت که ماں اقتصاد ءَ دنیا ءِ تها اول انت.

واجه ءَ گوشت: مهمێن ٹک سنگاپور ءِ باروا اێش انت که آیی راجکماش شه 15 درصدی ئێں کم‌اُشمارێں پاٹی ءِ میان ءَ گچێن بوتگ. زانگَ بیت که اۆد ءَ دین ءُ مذهبے باروا گپ نه انت، بلکه هبر وس ءُ بودشت انت. دۆمی ٹک اێش انت که جنێنان ءَ بازێں بودشتے هست که اگاں وار دیگ بےانت بازێں کارے کن انت، البت بائد گچێنے چێدگ وس ءُ بودشت بیت نه رهوت.

🔹هر ملکے که جنێن ءُ مردێنانی وس ءُ بودشت ءَ نادلگۆش کنت نقصان گند ایت

زاهدان ءِ خطیب ءَ گوشت: هر ملکے که بودێں جنێں ءُ مردێنان ءَ نادلگۆش کنت تباهی ءِ آماچ بیت. بائد بودێنانی راج ءُ مذهب چارگ مه بیت. مئے واهشت همێش انت که مئے ملک ءِ تها هم کارمستراں په پارلمان ءُ راجکماشی ءَ وسی ءُ بودێں مردمان ءَ گچێن کن انت، گڑا ملکَ توانت شه اے مشکلاں رک ایت.

مولانا عبدالحمید ءَ گێش کرت: ایران هزگارێں ملکے که آیی مڈیاں شه سنگاپور ءِ رنگے ملکانی مڈیاں باز گێشتر انت. مردمانی لۆٹ همێش انت که ملک ءِ مڈیاں په همے ملک ءِ استمان ءَ هرچ بےانت تاں مردمانی لاپ سێر بیت. ایران ءِ استمان ءِ واهشت همێش انت که په انسانیت ءَ سسا بیت ءُ عدالت ءُ آمید اے شاهگانێں ملک ءِ تها اێر دارگ بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *