مروچی :پنجشنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید:

سرکار به هل ایت اهل‌سنتاں په آزاتی نماز بوان انت

سرکار به هل ایت اهل‌سنتاں په آزاتی نماز بوان انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ نماز جمعه ءِ دیوان ءَ (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳/ 3 مای 2024) گۆں شرگداری شه حکومت ءِ دۆرنگێں سیاستاں نماز ءِ باروا، شه سرکار ءَ لۆﭦ ات که اهل‌سنتان ءَ به هل ایت په آزاتی نماز بوان انت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ مولانا عبدالحمید گۆں اشاره به نماز ءِ بودجه ءَ ءُ سرکار ءِ سیاست ءَ آیی باروا، گوشت: بازێنے شه اهل‌سنتاں ماں ٹوهێں شهراں په نماز ءِ وانگ ءَ گۆں سکیاں آماچ انت ءُ بازێں نمازخانه ئے بند بوتگ انت. مردمانی مکن کنگ شه نماز ءِ وانگ ءَ گۆں اسلام ءَ چپ انت. ماں بازێں شهرے اهل‌سنتانی آباتی ءِ کساس ءَ جاه په نماز ءِ وانگ ءَ نێست ءُ جواز په مسیت ءِ بندگ ءَ دیگ نه بوتگ.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گوشت: ما بهمانگ اێں که پچے ماں ملکے که په جمهوری اسلامی ءِ نام ءَ زانگ بیت، مردمان ءَ شه نماز ءِ وانگ ءَ مکن کن انت؟! اے چیز دل ءَ په درد کنت.

واجه ءَ گێش کرت: سرکار نماز ءِ وانگ ءِ بودجه ءَ دگه جاهے هرچ کنت ءُ بس اهل‌سنتان ءَ به هل ایت ماں آ شهراں که کم انت، وتی آباتی ءِ کساس ءَ نمازخانه داشته به انت ءُ په آزاتی نماز بوان انت. شه نماز ءَ مکن کنگ گۆں اسلامی دین ءَ ءُ بنیادی کانود ءَ چپ انت. زهرآمدێں مردماں مشکل جۆﮌ کن انت ءُ بائد دێم اش گرگ بیت.

🔹 اگده‌دارێں ادارهاں وتی اگده ءِ رد ءَ گۆں هلۆچ گرۆکاں رفتار کن انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ چاگرد ءِ تیوگێں مردمان ءَ په دێمداری شه ناامنی ءَ ءُ هلۆچ گیری ءَ سک سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے: سرکار ءِ اگده باز گران انت. مردم ءُ چاگرد ءِ امنیت کارمسترانی بڈ ءَ انت.

واجه ءَ گێش کرت: عجیب انت که پچے ما شهرے که نظامی انت ءُ ماں تیوگێں راهانی سر ءَ سلاهبنداں اۆشتاتگ انت ءُ پهکان ءَ چار انت، مردمان ءَ هلۆچ کن انت ءُ هچ کس مه زانت که کے اے کار ءَ کرت.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گێش کرت: اگاں انتظامی، امنیتی ءُ قضایی واکاں وتی اگده ءِ سر ءَ عمل کرتێں ءُ آ مردمان ءَ درست ءُ دزگر اش کرتێں که چۆنێں انت، گڑا مردمانی امنیت المیَ بوت.

واجه ءَ هلۆچانی لۆگمانان ءَ هم سۆگه کرت که په دێمداری شه هلۆچ گیری ءِ گێش بیگ ءَ هلۆچ گرۆکان ءَ باج مه دےانت.

🔹 کارمستراں هم منّتگ که ملک ءِ زر ارزشت نه دار ایت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ پوریاگرانی جهانی رۆچ ءَ مرادبات گوشت ءُ درائێنت ئِے: پوریاگراں ماں تیوگێں دنیا ءَ جوانێں ءُ اثردارێں کردے دار انت.

واجه ءَ گێش کرت: ملک ءِ مهم‌ترێں چیز مالزانشت ءُ مردمانی کٹءُکار انت. ما نه زان اێں پچے کارمستراں اے بابت ءَ چارگے نه کن انت. زاناں وسے نه دار انت ءُ کار شه دستے اش در شتگ؟ یا دگه منانکے هست؟ یارانه ئے که مردمان ءَ دیگ بیت هچ ارزشتے نه دار ایت ءُ ملکی زر ءِ ارزشت هم هما رنگ که یک ٹوهێں کارمسترے گوشت ات، گۆں درتگێں کاگد ءَ برابر انت. پهکاں منّتگ که ملکی زر ارزشت نه دار ایت. ماں چۆشێں سکێں جاورے گهتر انت که ملک ءِ مال ءُ مڈی په مردماں هرچ بیت.

🔹 دینی وانگجاهانی ملیاردی ئێں بودجه ئان ءَ په مردمانی زندگی ءِ گهبودی ءَ هرچ کن انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گوشت: ماں سال 1403 ءِ بودجه ءَ دهاں هزار ملیارد په دینی وانگجاهاں هلگ بوتگ. ما گۆں دلسۆچی ءَ گوش اێں که اے زران ءَ په پوریاگر، وانێنۆک، کارنشت ءُ بےگس ءُ جاهاں هرچ کن ات.

واجه ءَ گێش کرت: پاگواجه ءُ دینی وانگجاهانی وت‌سری باز هژدری انت، پچےکه پاگواجهاں بائد حکومت ءُ چاگرد ءَ اصلاح کن انت. وهدےکه دینی وانگجاه ءُ پاگواجهاں شه حکومت ءَ زر گر انت نه توان انت حق ءِ هبر ءَ دےانت ءُ وتی اگده ءِ رد ءَ کردار کن انت که اے مزنێں نقصانے. مئے سۆگه په اے پاگواجهاں همێش انت که به وتی بنی اگده ءَ که چاگرد ءِ اصلاح انت، عمل کن انت ءُ شه حکومت ءَ ریالے زر مه گر انت.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ همےپێم وانێنۆکانی رۆچ ءَ را مرادبات گوشت ءُ درشان ئِے کرت: وانێنۆکانی توار بائد اشکنگ بیت ءُ آوانی مشکلاں حل به انت.

🔹 لٹءُکٹ کنۆک ءُ بےشرپی کنۆکێں ڈوه‌داراں بےاێشی که آوانی کار ءُ جاگه دلگۆش بیت، سزا دیگ به انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ءَ وتی هبرانی دێمتر ءَ مهسا ءِ جنز ءِ زهرشانیانی ءِ لهتے جهدکارانی کشگ ءَ دلبرێجۆک زانت ءُ گوشت ئِے: اے پێشامداں بائد بےدۆزواهی ءَ پٹءَپۆل به انت. کارمسترانے که مرۆچی کار ءِ سر ءَ انت بائد بےدۆزواهی ءَ ءُ درا ءَ کسے را که جرمے کرتگ ئِے، هر جاگه ءُ کارے که داشته بیت، بائد سزا ء دےانت. اگاں مردمے را کشتگ ئِے اگاں کشۆک وزیرے هم بیت بائد قصاص بیت.

واجه ءَ گێش کرت: جنێنانی ننگ ءِ پرۆشگ ءُ لٹءُشاپ ماں اسلام ءُ ملک ءِ کانوداں مکن بوتگ ءُ اگاں کسے چۆشێں جرمے کنت هما کانود ءِ رد ءَ هر جاگه ءِ واهند بیت، بائد سزا دیگ بیت.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گۆں اێشی بیان ءَ که واجه رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم ءُ درێں صحابه ءُ خلفای راشدین ءُ اهل بیتاں عدالت ءُ آمید ءَ شه وت بنگێج کرتگ، گوشت ئِے: هر حکومتے ماں دنیا ءَ تاں وهدے که آمید ءَ شه وت ءَ بنگێج مه کنت نه توانت گوش ایت که آ آمید ءِ اێر دارۆک انت.

🔹 آگاهێں زرداں ماں دنیا ءَ فلسطین ءِ جنگ ءِ هلاسی ءِ لۆٹۆک انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گڈسر ءَ امریکا ءِ زانت‌لۆٹانی جنز ءِ باروا ماں پله‌مرزی شه غزه ءَ گوشت: غزه ءِ بێرانی ءُ اسرائیل ءِ نااۆشتێں بمگواریاں آگاهێں زردان ءَ ماں دنیا ءَ دلگران کرتگ، پمێشا زانت لۆٹاں شه وڑوڑێں دین، راج ءُ استماناں چست بوتگ انت ءُ فلسطین ءِ دهاں سالانی کشت ءُ بێرانی ءُ جنگ ءِ هلاسی ءِ لۆٹۆک انت.

واجه ءَ گێش کرت: مئے سۆگه هم همێش انت که جنگ ءِ روان بیگ په دنیا ءُ حتا اسرائیل ءِ جندے چٹی ءَ انت ءُ ماں اسرائیل ءَ هم لهتێں پاٹی گۆں جنگ ءَ چپ انت. حماس ءَ هم سۆگهَ کن اێں که په هلۆچانی آجویی ءَ مهتل مه کنت ءُ وڑوڑێں ملکاں اسرائیل ءَ پرنچ انت که آسبندی ءَ منّ ایت تاں جنگ ءِ ساهگ هرچی زوتر شه فلسطینانی سر ءَ زورگ بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *