مروچی :چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ نماز جمعه ءِ دیوان ءَ:

دنیا ءِ حکومتاں اسرائیل ءِ جنایتانی دێم ءَ گر انت

دنیا ءِ حکومتاں اسرائیل ءِ جنایتانی دێم ءَ گر انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ نماز جمعه ءِ دیوان ءَ (12 آبان 1402/ 3 نومبر 2023) گۆں ارمان شه غزه ءِ بےمیار ءُ بےسلاهێں مردمانی کشگ ءَ، اسرائیل ءِ بێڑاں ماں غزه ءَ را «ٹوهێن جنایتے انسانیت ءِ سر ءَ» زانت ءُ شه مسلمان ءُ نامسلمانێں ملکانی لۆٹ ات که اسرائیل ءِ دێم ءَ گر انت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید گوشت: ما پهکاں مدام جهد کن اێں که گۆں آمید ءُ عدالت ءَ فیصله کن اێں ءُ هچبر گواچنانَ نادلگۆش مه کن اێں. ما گوش اێں که نه ما مسلماناں تهنا مسلمانی ءَ سێل کن اێں ءُ نه یهودیاں تهنا یهودیت ءَ چار انت، بلکه غزه ءِ مردماں ابید شه اێشی که مسلمان انت، انسان انت ءُ چیزے که ماں غزه ءَ بیگ انت شه هچ مردمے ءِ نێمگ ءَ که زرد ءِ واهند بیت ءُ په انسانیت ءَ پکر کنت، سگّ ات ءُ منّ ات نه بیت.

واجه ءَ گێش کرت: اسرائیل ءِ فوج ءِ کارمستراں گوش انت که مئے سر ءَ ظلم بوتگ؛ آ پێشامد ءَ کسے زبرَ نه گوش ایت، بلێن شما وت نون چۆنَ کن ات! زاناں میان‌استمانی کانوداں ءُ عقل ءُ راست‌بندگِری من ایت که شما اێرنگ مردمانَ هۆرکشی کن ات؟! اگه کچءُکساسانی رد ءَ شه اسرائیل ءَ نزیک به هزارءُپنصد نپر کشک بوتگ، بلێں شه اے نێمگ ءَ نزیک به ده هزار نپر کشگ بوتک که هالانی رد ءَ چارهزار گونڈێں زهگ انت.

واجه ءَ گوشت: ما بهمانگ اێں که پچے دنیا ءِ حکومتاں تاں نون نه توانتگ اسرائیل ءِ دێم ءَ گر انت ءُ شه اسرائیل ءِ جنایت ءُ زۆراکیاں دێمداری کن انت؟! مسلمان ءُ نامسلمان ءُ ڈیه ءِ ملکاں ءُ اروپایی ملکاں پچے اسرائیل ءِ دێم ءَ نه گر انت؟! امریکا که میان استمانی گل ءُ دگه انسانی حقانی گلاں اۆد ءَ انت ءُ مدام شه انسان دۆستی ءُ مردمانی حقاں گپ جنت ءُ په دێمپانی شه اسرائیل ءَ آیرا سلاه دنت ءُ وتی ناوانی دێم داتگ، پچے آیی دێم ءَ نه گیت که بےمیارێں مردمانَ مه کش ایت؟ دنیا ءِ حکومتاں باید شدءُدێم اسرائیل ءِ دێم ءَ را گپتێں تاں چش مه کنت، بلێں نون که جاور باز خراب بوتگ ءُ بازێں جانے تباه بوتگ بائد شه سیاسی راهاں ءُ گۆں ترانکاری ءَ اێشرا گێش ءُ گیوار کن انت.

🔹گهترێں تۆجیل فلسطین ءِ جتائێں ملک ءِ جۆڑ کنگ گۆں بیت‌المقدس ءِ بنجاهی ءَ انت

مولانا عبدالحمید درائێنت: من دۆ جمعه پێسر ءَ گوشت که هپتادءُپنچ سال انت که جنگ ءُ جێڑه ماں فلسطین ءِ ڈگاراں روان انت ءُ دهاں ءُ صداں منگنامه شه میان استمانی هۆربند ءِ نێمگ ءَ منگ بوتگ انت بلێں اسرائیل ءَ گۆں وتی زۆر ءَ آوانی رد ءَ کرد نه کرتگ. یکے شه میان استمانی هۆربند ءِ منگنامه ئاں همے بوتگ که اۆد ءَ دۆ جتائێں ملک جۆڑ بیت ءُ اے جێڑهاں هلاس بےانت.

واجه ءَ گوشت: همے زوت ءَ هم عربێں ملکاں یک رهبندے را په میان استمانی هۆربند ءَ دێم داتگ که دۆ جتائێں ملک ءُ فلسطین ءِ ملک گۆں بیت‌المقدس ءِ بنجاهی ءَ را سکاں لۆٹۆک بوتگ انت. گێشتریاں همے رهبند ءَ را منتگ ءُ ما باز وشالێں که مئے ملک ایران ءَ هم همے رهبند ءَ را منتگ.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ تچکاتچک گوشت: من هم همێشرا گوشت ات که گهترێں تۆجیل فلسطین ءِ جتائێں ملک ءِ جۆڑ کنگ انت، بلێن لهتێنے په من خشمی بوت انت ءُ من ءَ ترندێں هبر اش دات، درحالےکه ماں میان استمانی هۆربند ءِ منگنامه ءَ هم همے چیز منگ بوتگ. ما را امێت هست که الله پاک فلسطین ءِ مردمانی مشکلانَ مدامی حل کنت.

🔹حکومتاں بائد «پراهێں دل» داشته بےانت ءُ تیوگێں «استمان» ءَ دلگۆش کن انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ ماں دگه بهرے شه وتی هبراں «الله» ءُ «استمان» ءَ را دۆ هژدری ئێں بُندار زانت ءُ گوشت ئِے: من پێسر ءَ هم گوشتگ که «الله» ءُ «استمان» دو هژدری ئێں بندار انت که دنیا ءِ سرکار ءُ حکومتاں بائد آوانَ لچ انت. الله پاک ءَ وتی پیغمبر ءَ را گوشتگ: «یا أیها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین»؛ اۆ پێغمبر بس انت ترا الله ءُ هما که تئی همراه انت شه مۆمنان. پمێشا هژدری انت که هم ما ءُ هم سرکاراں «الله» ءُ «استمان» ءَ دلگۆش کن اێں. استمان ءِ چارگ ءُ آوانی هبرانی گۆش دارگ ءُ آوانی لۆٹانی منگ گهترێں سیاست انت.

واجه ءَ گێش کرت: سرکاراں وهدے توان انت که استمان ءَ گند انت که دل اش پراه بیت. تنکێں دیدانک مردمانَ ناوشنود کنت ءُ مشکلانَ هم گێش کنت. واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ رهبند هم ماں حکومت ءَ پراهدلی ءُ درگوز کنگ بوتگ. همےرنگ واجه رسول الله ءَ سۆگه کرتگ که ذمی ءُ نامسلماناں که ماں اسلامی ملک ءَ زند گوازێن انت، حق اش دیگ بیت ءُ صحابه ئاں هم همے چیزانَ کمار کرتگ.

واجه ءَ سک سۆگه کرت که ملک ءِ مشکلانی سبب تنکێں دیدانک انت. ملک ءِ رۆزیگی مشکلاں مردمانَ ملش کرتگ ءُ کارمستراں هم تاں نون تۆجیلے درنگێجتگ. اے مشکلانی تۆجیل پراهێں دیدانک انت. بائد کارمستراں گۆں مردماں نند انت ءُ کاراں بودێں ءُ کارزانتاں دیگ بےانت.

🔹تهران ءِ پونک ئِے نمازخانه ءِ پچ کنگ پهکانی لۆٹ انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ ماں دگه بهرے شه وتی هبراں گۆں اشاره به تهران ءِ پونک ئِے نمازخانه ءِ بند کنگ ءُ واهندی کنگ ءَ گوشت: اے رۆچاں که تیوگێں مردماں په فلسطین ءُ غزه ءِ مردماں پرێشان ءُ تکانسر انت، چارصد، پنصد متری ئێں نمازخانه ئے را که مردماں چنکه سال انت اۆد ءَ نماز وانتگ، پلم ءُ واهندی اش کرتگ. اهل‌سنت ءُ تیوگێں آزات سسائێں مردماں اے بابت ءَ سک گلگ کرتگ. درێگے مۆکل داتێن ات تاں شه غزه ءَ هبر بیت نه که مظلومێں نمازوانۆکاں پرے مشکل ءَ چیهانٹ جن انت.

واجه ءَ درائێنت: ماں نونێں جاور ءَ که سیاستزانتانی کرداراں سبب بوتگ تاں مردماں شه دین ءَ جی انت، بائد ماں جمهوری اسلامی ءَ مردماں نماز ءُ عبادتے نێمگ ءَ دلبڈی دیگ بےانت، آوان که نمازخانه ئان بندَ کن انت الله ءِ دێم ءَ چه پسۆئے دےانت؟! پهکانی لۆٹ ءُ هاس پونک ئِے نمازخانه ءِ نمازوانۆکانی لۆٹ همێش انت که آ نمازخانه زوت پچ کنگ بیت.

🔹کارمستراں شه مردمانی گسانی ڈالێنگ ءَ ماں هلکاں دێمداری کن انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گۆں اشاره به پێسرے هپتگ ءِ گڈسر ءِ پێشامد ءَ که زاهدان ءِ کرءُ گور ءِ هلکے ءِ گسان ڈالێنگ بوت انت، گوشت ئِے: زاهدان ءِ نزیک ءَ هلکے را گۆں اے نیمون ءَ که مجوز ئِے نه داشتگ، ڈالێنتگ اش. آ هلک ءِ نندۆکاں گوشتگ که گۆں اے ڈالێنگ ءَ آوان بازێں نقصانے دیستگ.

واجه ءَ گوشت: منی سۆگه به کارمستراں اێش انت که اگاں لۆٹ ات کانود ءَ اێر دار ات، گڑا پێسر شه گسانی بندگ ءَ آیرا اێر دار ات، بلێن وهدے که گسان بندگ بوت انت ڈالێنگ مه بےانت. منی سۆگه به کارمستراں همێش انت که شه چشێن ڈالێنگاں دێمداری بیت. البت بائد آوانے که شهرانی تهے زندگی شه وسے اش در انت، ڈن ءَ ڈگار دیگ بےانت تاں په وت گس جۆڑ کن انت. پچےکه اے ڈگاراں همے مردمانی انت.

🔸 مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈسر ءَ گۆں اشاره به خواش ءِ هۆنێں جمعه ءِ جنایت ءِ سالرۆچ ءَ ماں 13 آبان 1401 ءَ، شه آ پێشامد ءِ شهیداں په جوانی یات کرت ءُ زاهدان ءُ خواش ءِ جنایت ءِ کنۆک ءُ پرماینۆکانی سزا دیگ ءَ لس مردمانی لۆٹ زانت ءُ په اے لۆٹ ءِ پوره کنگ ءَ سک سۆگه ئِے کرت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *