مروچی :یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ نماز جمعه ءِ دیوان ءَ:

بےمردماں نه توان ات ملک ءَ شه اے گپچلاں رکێن ات

بےمردماں نه توان ات ملک ءَ شه اے گپچلاں رکێن ات

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ نماز جمعه ءِ دیوان ءَ (20 مرداد 1402/ 11 اگست 2023) گۆں اشاره به ملک ءِ وڑوڑێں گپچلاں شه سست ءُ بےپکارێں تۆجیلاں انتقاد کرت ءُ «مردمانی هبرانی اُشکنگ» ءُ «استمان ءِ همراهی» ءَ په رکگ شه اے گپچلاں سکّ هژدری ئِے زانت.

🔹ملک ماں «اقتصاد»، «آپ»، «علاج»، «ابرمی مڈی» و… گۆں گپچلاں دێم‌په‌دێم انت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‎الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: بژن انت که ملک ماں وڑوڑێن پڑاں گۆں مشکلاں آماچ انت. شه یک نێمگ ءَ ابرمی مڈی ءُ کاهچر گۆں مشکلاں آماچ انت. مریوان ءِ جنگلاں باز گَشتاں سُهتگ انت. اے جنگلانی سُچگ باز گرانێن نقصانے. مردم ءِ دلَ سُچ ایت که اے سبزێن جنگلانی سُچگ ءَ گند ایت.

واجه ءَ گێش کرت: دگه گپچل آپے گپچل انت که ارمان ماں ملک ءِ بازێن جاهاں مردم آپ نه دار انت ءُ ڈاه دیگ بیت که تالاب ءُ دریاچه ئاں هشک بیان انت. ارومیه ءُ هامون ءِ کهنێن دریاچه ئاں هشک بوتگ انت ءُ بازێن دریاچه ءُ کۆراں هشک بیان انت. همےرنگ ملک ءِ مردماں گۆں لۆڑ ءُ دَزّاں آماچ انت که دریاچه ءُ تالابانی هشکی ءَ اے مشکلانَ گێش کرتگ. نون سیستان ءِ مردماں انچێن بدێن جاورے دار انت که زندگی په آوان ءُ حتا زاهدان ءِ مردماں سک بوتگ.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: علاج ءُ دکتری ءِ باروا هم مشکل هست. کارزانتاں ڈاه داتگ که دارو ءُ علاج ءِ جاور زبر نه انت ءُ بازێن دارو ئے انت که ناجۆڑانَ دست نه کپ انت یا نهر اش باز گران انت. یکے گوشت ات که په یک سوچنے شصت میلیون هرچ ئِے کرتگ.

واجه ءَ زر ءِ بےارزشی ءَ را ٹوهترێن گپچل زانت ءُ گوشت ئِے: یکے شه مهمێن گپچلاں زر ءِ بےارزشتی ءُ رۆزیگی مشکل انت. اقتصادی ءُ رۆزیگی مشکلاں ایران ءِ پهکێن مردمانَ دلگران ءُ پرێشان کرتگ.

🔹ملک ءِ مشکلاں گۆں بندیگ کنگ ءُ گرانێن حکماں په بندیگاں جۆڑ نه بےانت

🔹جنێنانی حرمت ءُ کرامت بائد ساتگ بیت

مولانا عبدالحمید ٹکاٹک گوشت: ملک ءِ مشکلاں گۆں هالتاک‌نبیس ءُ سیاستزانتانی بندیگ کنگ ءُ گرانێن حکماں چۆ پاهو ءَ جۆڑ نه بےانت، بلکه تۆجیل جوانێن رهبند ءُ گپءُتران گۆں مردمان انت.

اگه مردم شما را همراهداری مه کن انت، گڑا ملک ءِ راه‌برگ ءُ په گپچلان تۆجیل درگێجگ سک بیت. بےمردمانی همراهداری ءَ نه توان ات شه اے گپچلان رک ات. پمێشا گۆں مردمان نند ات ءُ مردمانی هبرانَ بُشکن ات.

واجه ءَ گێش کرت: جنێنانی حرمت ءَ سک دار ات. اے جنێن اگه جِنکّے، پس ءِ جگر انت. اگه ماسے، چم ءِ سر ءَ جا دار ایت. اگاں لۆگ‌بانکے، زندگی ءِ شریک ءُ گۆں مرد ءَ برابر انت. اگاں گهارے، په مُچان عزیز انت. شه اے بابت ءَ جنێنانی حرمت ءَ سات ات. اگاں شه جنێناں لۆٹے دار ات گڑا آوانی حرمت ءَ سات ات تاں آوان شمے هبر ءَ زور انت.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ هالکار ءُ هالتاک‌نبیسانی باورا گوشت: ماں تیوگێن چاگرد ءُ استماناں گهترێن چیز ءُ وار هالکار ءُ هالتاک‌نبیس انت که راستالان شنگ کن انت، بائد آوانی حرمت ساتگ بیت. اگاں راستال ءِ چپ ءَ نبشت اش گڑا سرپد کنگ بےانت ءُ ڈاه دیگ بےانت، بلێن اگه راستال ءُ گواچن ءَ شنگ اش کرت اگه شمے چپ ءَ ات انت هم بائد سگ ات اش.

🔹حکومت ءِ زۆر ءُ وس همێشی تها انت که مردمانی هبر ءَ گۆش دار ایت

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی دێمتر ءَ گوشت: هر حکومتے زۆر ءُ وس همێشی تها انت که آ وتی مردمانی هبرانَ گۆش دار ایت ءُ گۆں آوان همراه بیت. حکومتے زۆر اے نه انت که وتی مردمانی هبر ءَ نادلگۆش کنت، اے حکومتانی سستی ءِ چێدگ انت.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ سک سۆگه کرت: ما ملک ءِ دۆزواه اێں. دگه مولءُمرادے نه دار اێں، وتی جند ءِ سۆبانی پد ءَ نه اێں بلکه ملک ءِ ءُ استمان ءِ سۆبانَ رندگیریَ کن اێں. مئے باور ءَ ملک ءِ سۆبمندیان همے استمانے انت ءُ ملک ءُ بنی واهند هم همے مردم انت. کارمسترانَ هم همے مردماں گچێن کرتگ. ما ملک ءِ آبادی ءُ عزت ءَ لۆٹ اێں. اول مردمانی دنیا ءِ آبادی ءُ پد ءَ آوانی آخرت ءِ آبادی ءَ لۆٹ اێں.

🔹اۆگانستان ءِ حکومت په هیرمند ءِ آپ ءَ انچێن رهبند ءِ درگێج ایت که سیستان ءِ مردم هم بےبهر مه بےانت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبراں آپے کمی ءِ باروا اۆگانستان ءِ کارمسترانَ گوشت: شمے نزیک‌ترین همسایگ سیستان انت که آپ نه دار ایت ءُ مردم ئِے گۆں بےآپی ءَ گرءُچێل انت. واجه ءَ گوشت: ما شه اۆگانستان ءِ کارمستران لۆٹ اێں که په هیرمند ءِ آپ ءَ انچێن رهبند ءِ درگێج انت که هم اۆگانستان ءِ نیمروز ءِ مردم ءُ هم ایران ءِ سیستان ءِ مردم بےآپ مه بےانت، نه بائد برزسرے ڈیهانی مردمانَ باز آپ رس ایت ءُ جهل سرے ڈیهانی مردم بےآپ بےانت.

🔹قرآن دنیا ءِ پهکێن مردمانی کتاب انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید په پدگیری شه «قرآن مجید» ءُ «ابراهیمی ئێں دین» ءَ سک سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے: ٹوهترین ءُ پاکترین کتاب ءُ پهکێن مردمانی کتاب قرآن انت که باطل آیی تها راه نه دار ایت. قرآن نور ءُ رحمت ءُ حکمت ءِ کتاب انت ءُ الله ءِ هدایت‌نامه انت. مرۆچی مردمانی ٹوهترین سستی همێش انت که زانتکارانی کتابانَ وان انت، بلێن شه الله ءِ کتاب ءَ دور انت.

واجه ءَ گوشت: قرآن ءَ وشبهتی ءُ راه ءِ که به الله ءَ رس ایت، بیان ئِے کرتگ. چیزے را که قرآن ءَ حرام کرت عقل ءُ ابرم ءُ سالمێن زرد هم آیرا نه منّ ایت. قرآن ءَ ترندآپ ءُ قمار ءُ بت‌پرستی را حرام کرتگ، پچےکه ترندآپ نشه‌آور انت ءُ عقل ءَ بارت که بدێن برورد دار ایت. قمار هم انسان ءِ پهکێن زر ءُ مال ءَ تباه کنت. زنا ءُ کۆش ءُ راهزنی ءُ هرچیزے را که قرآن ءَ حرام کرتگ حکمت ءِ رِدءَ انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *