مروچی :شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید:

هچ وڑێن جنگ ءُ کۆش ءَ نه منّ اێں

هچ وڑێن جنگ ءُ کۆش ءَ نه منّ اێں

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ نماز جمعه ءِ دیوان ءَ (23 تیرماه 1402/ 15 ژوئیه 2023) وتی سکێن بگیر ءَ گۆں جنگ ءُ کۆش ءَ جار جت ءُ «ترانکاری» ءُ «جوانێن شرگداری» ءَ وتی دیدانک ءُ راه زانت.

🔹هما رۆچ نزیک انت که «ترانکاری» اڑبۆج بیت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ مولانا عبدالحمید گوشت: گوستگێن هپتگ ءَ تهلێن پێشامدے کپت که کلانتری 16 ءِ سر ءَ ارش بوت. آ ارش ءَ مئے دل ءَ را پدرد کرت، پچےکه جنگ ءُ کۆش تۆجیل نه انت ءُ بدێن آسرات دار ایت. پمێشا ما آ ارش ءَ سک اێرَ جن اێں.

واجه ءَ سکّ سۆگه کرت: آوان که گۆں ما زندگی کرتگ ءُ ما ءُ مئے مردمانَ درست کن انت، زان انت که ما گۆں کۆش ءُ راهزنی ءُ لُٹّءُپُل اے رنگێں کاراں بگێر اێں. مئے داب ترانکاری انت. گران مهذبێن استمانانی داب همێش انت که مشکلانَ گۆں ترانکاری ءُ جوانێن شرگداری ءُ گندءُنند ءَ جۆڑ کن انت. پمێشا پد شه هۆنێن آدێنگ ءِ پێشامد ءَ مئے جهد همے بوت که گێشتر هۆن مه رچ ایت ءُ کسے اے پێشامد ءَ نیمۆنے مه کنت په زاهدان ءُ استان ءِ ناامن کنگ ءَ. پمێشا شه هما اول ءَ که انگت توپکانی ٹاکءُٹیک ات ما گلگدار دات ءُ مردمانَ سۆگه اێں کرت که وتی تاهیر ءَ سات انت. پهکاں شه اے کار ءَ باز وشنود بوت انت، ما را امێت هست که الله هم وشنود بیت. ما گوشت که اے پێشامد بائد شه کانودی راهاں رندگیری بیت.

واجه ءَ گێش کرت: هما رنگ که ما هۆنێن آدێنگ ءِ پێشامد ءِ وهد ءَ بهمانگ بوت اێں، کلانتری 16 ءِ سر ءِ ارش ءَ هم ما را بهمانگ کرت ءُ ما گوشت که کجاماں گۆں کجام عقل ءَ اے کارانَ کن انت؟! کجام عقل اێشرا منّ ایت که مسیت ءِ دێم ءَ جایے که نماز وانگَ بیت چشێن کارے بیت؟ کلانتری 16 ءِ پێشامد ءِ باروا هم که انگت تیرانی توار ات ما بیانیه دات ءُ آیرا سک اێر جت اێں.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ ٹکاٹک گوشت: پهکێن مزنێن کارمسترانَ زان انت که مئے راه جنگ ءُ کۆشے راه نه انت ءُ اے بنڈ ما را نه لچ ایت ءُ ما را هچ همگرنچی ئے گۆں اے کاراں نێست. البت ما تیوگێن مردمانی ذمه‌زور نه اێں، بازێنے انت که همے ڈیهے تها مئے دیدانکانَ نه منّ انت ءُ گوش انت که شمے دیدانک که ترانکاری بیت جواب نه داتگ، ما هم نه لۆٹ اێں وتی دیدانک ءَ په زۆر منّێن اێن، بلێن مئے باور همێش انت که ترانکاری جوانترێں دیدانک انت ءُ مچانی سۆب ءَ انت اگاں آیرا منّ انت ءُ آ رۆچ نزیک انت که ترانکاری اڑبۆج بیت.

🔹ما په اصل اسلام ءُ تیوگێن مردمانی حقاں پگر کن اێں

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: لهتے شه کارمستراں که گۆں ما رهوتے داشتگ اش شه مئے شرگداریاں دلسیاه بوتگ انت، بلێن مئے باور همێش انت که اگاں کسے علاجَ لۆٹ ایت بائد تهلێں دوا بوارت. اے گپاں دشمن ءِ گپ نه انت، بلکه دلسۆچێں دۆست ءُ هم ملکی ءِ گپ انت، توری دێمتر ءَ گێشتر اهل‌سنتانی مشکلانی باروا گپ بوتگ بلێن نون ملکی سۆبمندیانی باروا گپ بیت، پچےکه ملکی سۆبمندیاں پهکانی انت.

واجه ءَ سکّ سۆگه کرت: اد ءِ گپاں خیرخواهی ءِ گپ انت ءُ مئے راه اعتدال ءِ راه انت. ما گۆں ترندی ءَ سک بگێر اێں ءُ مئے باور انت که واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءُ صحابه ئانی سیرت اعتدال ءُ میانه‌روی انت. ما په اصل اسلام ءُ تیوگێن مردماں پگر کن اێں ءُ په مچێن مردم ءُ تیوگێن مسلمانان دعای خیر کن اێں. مئے لۆٹ کانودی ءُ اسلامی آزاتی انت. ما گناه ءَ آزاتَ نه زان اێں. پهکێن آزاتیان که دنیا ءِ تها هست انت چۆ ند ءِ آزاتی ءُ گفتار ءِ آزاتی جوانێن آزاتی انت ءُ ما هم هماوانی باروا گپ کن اێں ءُ شه حق ءُ کانود ءَ دێمپانیَ کن اێں.

🔹مشکلانی تۆجیل اێش انت که کاراں کاربلدانَ دیگ بےانت

مولانا عبدالحمید گێش کرت: ملک ءُ مردمانی مشکلاں وهدے جۆڑ بےانت که درێن کارمستراں ٹگلان منّ انت. مئے باور ءَ تاں وهدےکه کاراں به کاربلداں دیگ مه بےانت ایران ءِ مردمانی مشکلاں جۆڑ نه بےانت. ما گوش اێں په هر کارے هما کارے کاربلد ءَ ودی کن ات. ماں دنیا ءِ مزن‌شهدربرجاهاں په هر کارے جتائێن وانگے هست. نظامی هاسێن مزن‌شهدربرجاهے دار انت. نظامیانی مجگ په دگه چیزے هێل دیگ بوتگ، سیاستزانت په سیاست ءَ هێل دیگ بوتگ انت، هرکجام توان انت وتی پڑا سۆبێن بےانت.

واجه ءَ سکّ سۆگه کرت: بائد په هر کارے هما کارے کاربلد ءَ ودی کن انت، آیی نماز ءُ دینداری ءَ سێل مه کن انت، بلکه وس ءُ بودے چار ات. اگه گۆں دلسۆچی ءُ وس ءُ بودشت ءَ دیندارے هم بیت باز خب انت، ایشرا هم سێل مکن ات که شمے دۆزواه انت یا نه، اگه په استمان ءِ سۆب ءَ انت آیرا منّ ات.

مولانا عبدالحمید تچکاتچک گوشت: ملک ءِ مشکلانی تۆجیل همێش انت. بائد گۆں مردمان نند ات ءُ آوانی لۆٹان دلگۆش کن ات، پچےکه وهدے گۆں مردماں نند ات آوانی مشکلانَ گند ات.

🔹آ چیزاں که دارالعلوم زاهدان ءِ باروا گوشگ بےانت بنڈ انت؛ دارالعلوم ءِ راه «اعتدال» ءِ راه انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ ماں دگه بهرے شه وتی هبراں گوشت: دارالعلوم زاهدان که آیی بن‌هشت ءَ را مزن‌زانت مولانا عبدالعزیز رحمه‌الله اێر کرتگ، آیی راه، اعتدال ءِ راه انت. مزن‌زانت مولانا عبدالعزیز رحمه‌الله شه دنیای اسلام ءِ بےجۆڑهێن پاگواجهاں ات ءُ باز عاقل ءُ مزن‌سسائێن مردمے ات. ماں دارالعلوم زاهدان ءَ په مردماں سسا بیت. ما مدام گوشتگ که دارالعلوم زاهدان اهل‌سنتانی وانگجاه نه انت، بلکه پهکێن مسلمانانی وانگجاه انت. اے وانگجاه تهنا مسلمانانی بنجاه نه انت، بلکه تیوگێن مردمانی بنجاه انت که اۆد ءَ راستێن ءُ تچکێن سسا هێل دیگ بےانت.

واجه ءَ ٹکاٹک گوشت: ماں اے وانگجاه ءَ ما هر ترندێن جنز ءُ سسا ءِ دێم ءَ را گپتگ. مئے گشتانک هست انت که ما زانت‌لۆٹان سۆگه کرتگ که شه سیاسی پڑاں دوری کن ات ءُ بس گۆں درس ءَ گلائێش به ات. اگاں ادا راهگولی ءِ هم بوتگ تهنا لس مردم هوار بوتگ انت ءُ زانت‌لۆٹاں بهر نه زۆرتگ.

دارالعلوم زاهدان ءِ سرمستر ءَ گوشت: اِدے وانندگاں ماں هر ملکے که بوتگ انت چه اۆگانستان یا تاجیکستان یا روسیه ءِ دگه ڈیهاں، په کسے دردسر جۆڑ اش نه کرتگ، بلکه راه اش اعتدال ءِ راه بوتگ ءُ گۆں ترندێن پاٹیان هوار نه بوتگ انت. بلکێن یکے جایے گۆں ترندێن پاٹی ءِ هوار بوتگ که باز کم انت. پمێشا آ چیزاں که دارالعلوم ءِ بگیر ءَ گوشگ بےانت بنڈ انت.

واجه ءَ سک سۆگه کرت: مئے باور ءَ ملک ءِ امنیت بائد ساتگ بیت ءُ هچبر ترانکاری ءُ جوانێن شرگداری ءِ دێم گرگ مه بیت. ما په کسے نقصان ءُ چٹی نه دار اێں، بلکه په تیوگانی خیر ءَ پگر کن اێں. ما را امێت است که آیوک ءَ مردمانی رنج ءُ رۆزیگی مشکلاں جۆڑ بےانت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *