مروچی :پنجشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید:

اگه مرد مانی شکایتاں ملک ءِ تها رسیدگی بوتێن انت، وتی شکایتان ڈن ءَ نه برت اش

اگه مرد مانی شکایتاں ملک ءِ تها رسیدگی بوتێن انت، وتی شکایتان ڈن ءَ نه برت اش

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (16 تیرماه 1402/ 8 ژوئیه 2023) گۆں اشاره به هوارێن استمانی گل ءِ راستال درگێجۆکێں کمیته ءِ سرهال ءَ زهرشانیانی باروا، کارمسترانَ په «آمید ءُ کانود ءِ اێردارگ» ءُ «استمان ءِ لۆٹانی رسیدگی» ءَ سک سۆگه کرت. مولانا عبدالحمید ماں اے دیوان ءَ به فرنس ءِ زهرشانیاں هم اشاره کرت که هچ کسے گۆں «جنگی ئێں تیر ءَ» جنَگ ءُ کشگ نه بوت که اے چیز بائد دلگۆش بیت.

🔹 ماں فرنس ءِ زهرشانیاں پلیس ءَ‌ مردمانَ گۆں جنگی ئێں تیر ءَ نه جت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: پێشامد ءُ جنز ءِ که ماں فرنس ءَ پێش آت مردمانی دلگۆش آیی نێمگ ءَ چرّ ات. اے زهرشانی ءُ جنز ءِ سبب چهرگ ءَ په یک الجزایری ئێں ورنایے ءِ واست ءَ ات که پلیس ءَ آیرا تیر کرت ات ءُ کشت ات. مردماں زهرشانی کرت که چی ءَ پلیس مردمے را تیر کنت. البت که دگه ایراد هم بوتگ، بلێن آ ورنا ءِ کۆش اے جنز ءِ سبب بوت. کچءُکساسانی رد ءَ پنچ هزار ماشین، پنصد ماڑی ءُ دوصدوپنجاه پلیس ءِ بنجل  ءَ را بن اش داتگ.

واجه ءَ درّائێنت: یک جوانێن ٹکے که ماں فرنس ءِ زهرشانیانی تها ات، اێش ات که فرنس ءِ پلیس ءَ وت‌داری کرت که نه کسے ءِ چم کۆر بوت، نه کسے ءِ پاد جتا بوت ءُ نه کسے کشگ بوت. البت که پلیس ءَ بازێنے را دزگر ءُ بندیگ کرت، بلێن هچ کس ءَ‌  را نه کشت ئِے. ما نه گوش اێں که فرنس کمزۆری نه دار ایت، ماں یوروپ ءُ دگه ملکاں بازێن مشکلے هست، بلێن جوانێن چیز اێش انت که آوان وتی مردمانَ گۆن جنگی ئێں تیر ءَ نه جن انت ءُ نه کش انت.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گێش کرت: ماں بازێن ملکاں مردماں ناوشنود انت. دنیا ءِ حکومتاں دو رنگ انت «راج‌مستری» ءُ «زۆرغنڈی». زۆرغنڈی ئێں حکومتانَ نه هل انت که مردم ایراد گر انت، ماں راج‌مستری ئێں ملکاں مردم زهرشانی کن انت ءُ اۆگام جن انت ءُ وتی هبر ءَ دےانت، بلێن کسے آوانَ نه جنت ءُ نه کش ایت. فرنس ءِ کارمستراں بائد اول مردمانَ مه جن انت ءُ پد ءَ آوانی هبران گۆش دار انت. ما وتی ملک ءِ کارمستران هم سۆگه کن آں که مردمانَ مه جن ات، بلکه آوانی هبرانَ گۆش دار ات.

🔹 دین اسلام گۆں «الس‌واجهی» ءَ نزیک انت

واجه ءَ گێش کرت: کارمستر ءُ سلاهبندێن واکاں اے نکان دلگۆش کن انت. بنیادی کانود که چلءُچار سال دێم ءَ نزّ آرگ بوتگ، اود ءَ جهد بوتگ تاں گۆں راج‌مستری حکومت ءَ نزیک بیت، چی ءَ که اسلام گۆں الس‌واجهی ءَ نزیک انت. اسلام گۆں زۆرغنڈی ءَ بگیر انت. اسلام ءِ اول سر ءَ که هچ جائے کچێنکاری نه ات، مسلمانان گچێنکاری داشتگ، ابید شه واجه رسول الله صلّی‌الله‌وعلیه‌وسلّم ءَ که اسلامی حکومت ءِ بن‌هشت ءَ‌ اێر کرت، پد شه آ واجه ءَ خلفای راشدیناں گۆں مردمانی ووٹ ءَ گچێن کنگ بوتگ انت. آ زمان ءَ هرکسے را که مردماں منّتگ گۆں آیی «بیعت» اش کرتگ ءُ بیعت هم بےزۆر ءَ بوتگ. آ زمانگ ءَ گواچنی ئێں الس‌واجهی بوتگ.

مولانا عبدالحمید درشان کرت: مئے بنیادی کانود هم کمزۆری دار ایت که لهتێن شه آوان شه اسلام ءَ نه انت ءُ بائد بدل بےانت. البت اێشرا هم گوش آں که ماں دنیا ءَ هچ کانودے نێست که تهے ردی مه بیت، چی ءَ که اے کانودانَ مردمانی پگر ءُ عقل ءَ جۆڑ کرتگ ءُ انسان هم رد کنت، بلێن ماں دنیا ءَ ابید شه زۆرغنڈیگێن حکومتاں، آدگه حکومتاں ردێن کانودانَ بدل کن انت.

🔹اگاں ملک ءِ تها مردمانی گلگاں رسیدگی بوتێن انت، گڑا آوان وتی گلگان درے ملکانَ نه برت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبراں به هوارێن استمانی گل ءِ راستال درگێجۆکێں کمیته ءَ اشاره کرت ءُ گوشت ئِے: میان استمانی هۆربند ءَ راستال درگێجۆکێن کمیته ءِ په ایران ءِ مردمانی شکایتاں جۆڑ کرت که آیی وتی سرهال ءَ را په هوارێن استمانی گل ءَ دێم دات که ماں اے زهرشانیاں چنکه مردم کشگ بوت انت ءُ چنکس ءِ چم کۆر بوت یا لنگ ءُ لکٹ بوتگ انت، همےپێم آوانی باروا هم گوشگ بوتگ که ماں بندیجاهاں بےشرپی ءِ آماچ بوتگ انت.

واجه ءَ گێش کرت: نه توان اێں میان استمانی حقانی هۆربند ءَ پیلو مه منّ اێں، بیت‌کنت لهتے جاه ءَ کمے شریعت ءِ بگێر ءَ بیت، بلێن گێشتر شریعت ءِ رد ءَ انت، البت اێش هم هست که لهتے زۆرآوراں لۆٹ انت شه آیی نێمگ ءَ لهتے ملکانی سر ءَ زۆر بیار انت، بلێن گێشتری کردار جوانێن انت.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ درشان کرت: سالاں پێسر ءَ من کارمسترانَ گوشت که شما بندیجاهانی دروازگانَ پچ کن ات تاں میان استمانی حقانی هۆربند ءِ کارمستراں چار انت. اسلامی شریعت گۆں میان استمان حقاں باز نزیک انت. بنیادی کانود ءِ رد ءَ هچ کس نه توانت بندیگ ءَ لٹءُکٹ کنت، زۆرێں استه گرگ اسلام ءِ رد ءَ رد انت، بائد میاریگ ءِ حرمت ساتگ بیت تاں توانت شه وت دێمپانی کنت. اے چیزاں اسلام ءُ میان استمانی حقانی میانجین ءَ هوار انت.

واجه ءَ گوشت: درێگے مئے کارمستراں شه راستال درگێجۆکێں کمیته ءَ لۆٹ ات اێں که مئے بندیجاهان دیستێن اش ءُ گۆں سیاسی بندیگاں گپ اش جت اێں. اگاں جاهے ردی ءِ بوتگ آیرا جۆڑ کن اێں. یک قاضی ءِ مشهد ءَ گوشت ات که من یک درجه شه الله ءَ جهل تر آں. من گوشت الله که الله انت، شما شه بندگاں هم جهل تر ات. مئے گهتری همێش انت که الله ءُ پێغمبر ءِ حکمان اێر دار اێں. هچ کس نه توانت شرع ءُ کانود ءِ بگێر ءَ کرد کنت.

🔹«مردم» بُندار انت ءُ «حکومت» مردمانی جهگیر انت

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی دێمتر ءَ گوشت: وختے مردم لۆٹ انت بائد کانوداں ٹگل دیگ بےانت. مردم بندار انت، حکومت مردمانی جهگیر انت ءُ تیوگێں اختیاراں حکومت ءِ دست ءَ نه انت. وهدے مردم شه پارلمان ءِ جهگیراں لۆٹ انت که کانودان ٹگلێن انت بائد مردمانی گپانَ منّ انت. اگه مردم من ءَ گوش انت که شه اد ءُ پد شمے پشت ءَ نماز نه وان اێں، من آوانی لۆٹ ءَ منّ آں. دنیا ءَ داب انت که وهدے مردماں راجکماش ءُ وزیرانَ مه لۆٹ انت، آوان کار ءَ را یله داتگ. منی گپ اێش انت که کارمستراں وت ءَ مردمانی اختیار ءَ به هل انت، مردمانی کرّ ءَ بےانت ءُ په مردمانی سۆب ءَ پگر کن انت.

واجه ءَ گێش کرت: دۆزواهانی هبران منّ ات. ما شمے دشمن نه اێں، اے منی حق نه انت که کسے ءِ بدگوشی ءَ کن آں ءُ ناحقێن هبر دے آں، بلکه زلور انت که مود ءِ کساس ءَ شه حق ءَ مه گوز آں. من پهکێن مردمانی سۆبانَ چار آں، منی واهشت ایران ءِ مردمانی سۆبمندی ماں دنیا ءُ آخرت ءَ انت، من ءَ گۆں مردمانی دین ءُ مذهب ءَ کارے نێست، بلکه منی گڑتی آمید ءُ برابری انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *