مروچی :پنجشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ:

ایران ءِ استمان ءَ را شه گچێنکاریاں ناامێت کرتگ ات

ایران ءِ استمان ءَ را شه گچێنکاریاں ناامێت کرتگ ات

سنی‌آنلاین| شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (29 اردیبهشت 1402/ 15 می 2023) گۆں انتقاد شه پابندی ءُ نابرابریاں ماں گوستگێن گچێنکاریاں تچکاتچک گْوشت که نابرابریاں سبب بوتگ انت تاں استمان شه گچێنکاریاں ناامێت بےانت. زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ همےپێم شه بازێن پاهوئاں وتی بژن ءَ درشان کرت ءُ گوشت ئِے که گۆں پاهو ءَ نه توان ات مردمانَ دێمگیری کن ات ءُ پاهوانی بند کنگ ءَ لۆٹۆک بوت.

🔹ترکیه ءِ گچێنکاری «دێمروی» ءُ «آزاتێن گچێنکاری» ءِ چێدگ ات

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گۆں اشاره به ترکیه ءِ گچێنکاری ءَ گوشت ئِے: ترکیه یکے شه دێمرئوکێن ملکان انت ءُ مهمترێن دێمروی پراهدلی انت که مخالف سگت بےانت. ماں ترکیه ءِ گچێنکاری ءَ اے چیز گندگ بوت که آیی تها هچ دگل ءُ چۆٹی ءِ نه ات ءُ پهکان اے چیز ءَ‌ را منّ ات.

🔹«جنێن» ءُ «اهل‌سنتانی» مکن شه کاگدنامێنگی ءَ په راجکماشی گچێنکاری ءَ بنیادی کانود ءِ اۆلی بدعت ءُ نابرابری ات

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ ٹکاٹک گوشت: ایران ءِ مردماں همےرنگێن گچێنکاری ءِ لۆٹ انت که وڑوڑێن سسا ءِ واهندان بهر زور انت. هم اسلام ءِ پدرۆ ءُ هم آیان که اسلام ءِ پدرۆ نه انت، بلێن په ملک ءِ دێمروی ءَ بهر زور انت. مردم که آزاتێن گچێنکاری ءَ لۆٹ انت مولءِمراد اش همے چیز انت. بازێنے ما را گوش انت که شما گۆں مخالفاں همراه ات. ما گۆں مظلوم ءُ حق ءَ همراه اێں ءُ مردمانی کِنکّ ءَ اێں چه شیعه بےانت یا سنی یا بےدین.

واجه ءَ‌ گوشت: وهدےکه ما شه آزاتی ءَ گپ جن اێں لهتێنے گوش انت که شما سرلوچانی دۆزواه ات. ایران ءِ مردماں حجاب داشتگ، بلێن شمے سکی ءُ نادلگوشی جنێنانی حقے تها سبب بوت که آ وتی سر ءَ لوچ کن انت. شما را گوشت اش که جنێنانی مشکلانَ حل کن ات. همے جنێنان گوشت که اگاں مئے مشکلاں حل بےانت ما وتی سر ءَ پۆش اێں ءُ دراجێن چادر سر ءَ کن اێں.

واجه ءَ گێش کرت: اۆلی بدعت ءُ نابرابری ءِ که ماں بنیادی کانود ءَ آت همێش ات که راجکماشَ نه توانت جنێن یا اهل‌سنتے بیت. گێش شه ایران ءِ آبادتی ءِ نێم ءَ جنێن انت، بلێن شما انچێن کانودے نبشت که اۆلی گام ئِے گۆں نابرابری ءَ‌ بوت. شما مذهبانی میانجین ءَ برابری نه یارت ءُ یک مذهبے را شه آدگراں دێما کرت ات. ارمان که کار شه رۆتگ ءَ خراب انت، وهدےکه جنێناں ماں مزن‌شهدربرجاهاں درس وان انت ءُ اهل‌سنتاں شه سیمسران دێمپانی کن انت پچے مه توان انت راجکماش بےانت؟! من پێسر ءَ هم گوشتگ که مشکلانی رۆتگ نابرابری انت.

🔹ایران ءِ استمان ءَ‌ را شه گچێنکاریاں ناامێت کرتگ ات

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: ماں گڈی گچێنکاری ءَ که کمێن مردمے بهر زۆرت، بلێن اهل‌سنتان په بازی بهر زۆرت. اصول‌گراهاں گوشت که شما اصلاح‌طلبان آزمود کرتگ، نون اصول‌گراهانَ هم آزمود کن ات. ما هم اصول‌گراهان آزمود کرت ءُ گوشت اێں بلکێن ایران ءِ استمان ءُ اهل‌سنتان په جوانی نفسے کش انت، بلێن هیچی نه بوت ءُ ما پهک ناامێت بوت اێں.

واجه ءَ گێش کرت: ما شه راجکماش ءُ آیی پاٹی ءَ که گچێنکاری ءِ وهد ءَ ما را قول ءُ قرار اش دات ات، سک گلگ دار اێں. من شه زاهدان ءِ پێشامد ءَ دێمتر دو گشت تهران ءَ شت آں ءُ گۆں راجکماش ءِ کارگس ءِ سرمستر ءُ یکے شه آیی کمکاں نیادون کرت. من اۆد ءَ گوشت که سکی ءِ که اهل‌سنتانی سر ءَ انت، دێمے گر ات. مردم ماں جمهوری اسلامی ءَ بائد توان انت په دل‌وشی نماز بوان انت. اهل‌سنتان ماں آ استاناں که آباتی اش کم انت گۆں سکیاں آماچ انت. ما هچ امێتے به گچێنکاریاں نه دار اێں مگه یک ٹوهێن ٹگلے بیت.

🔹ماں زاهدان ءِ پێشامد ءَ هچ کسے شه مردماں میاریگ نه ات

🔹راجکماش زاهدان ءِ پێشامد ءِ باروا گێشتر پٹءُپۆل کنت

مولانا عبدالحمید گْوشت: راجکماش چهبار ءَ شتگ ءُ زاهدان ءِ هۆنێن جمعه ءِ باورا ٹک هبر کرتگ ءُ گوشتگ ئِے ماں آ پێشامد ءَ آوان که آشۆپ نه کرتگ ءُ تهنا سرگوز بوتگ انت ءُ تیر اش وارتگ نه بائد حق اش پادمالی بیت. مئے دیدانگ آیی گپان باروا اێش انت که انگت آ پێشامد ءِ گواچن آیرا رسێنگ نه بوتگ.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: ماں زاهدان ءِ هۆنێن جمعه ءَ هچ کسے شه مردماں میاریگ نه بوتگ. آ رۆچ ءَ زهرشانی ءِ هم نه بوتگ. اگاں راجکماش سهی نه انت، زانت که آ پێشامد ءِ کنۆکاں پرایی جۆڑ کنگ ءَ شه دێم ءَ رهبند داشتگ. منانک ءُ سند هست که اۆل ءَ هچ چیزے نه بوتگ وهدے که شه کلانتری ءِ نێمگ ءَ تیرگواری بیت گڑا مردم کلانتری ءِ نێمگ ءَ بێڑ کن انت. ما شه راجکماش ءَ لۆٹ اێں که آ پێشامد ءِ باروا پٹءُپۆل کنت ءُ مردمانی لۆٹان دلگۆش کنت.

🔹گۆں پاهو ءَ اے استمان ءِ دێم گپت نه بیت 

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی دێمتر ءَ گۆں انتقاد شه بازێن پاهوئاں ماں ملک ءَ گوشت: دلجم بےات که گۆں پاهو ءُ بندیگ کنگ ءَ اے  استمان ءِ دێم گپت نه بیت. اے پاهوئان په نشه ئی مودانی نام ءَ یا هر نامے بیت په ملک ءُ حکومت ءُ استمان ءَ چَٹی دار ایت. یکے گوشت ات که مرۆچی دین ءُ اسلام ما را کش ایت. اے گپ ءَ من ءَ باز دلسیاه کرت. اے گپ رد ات. اے پاهوئاں ماں اسلام ءَ هچ جاگه ءِ نه دار انت. دنیا ءِ مردمان نه بائد اے پاهوئان شه دین ءِ نێمگ ءَ زان انت، اسلام شه اے چیز ءَ دور انت.

واجه ءَ گوشت: گۆں زۆر ءُ بندیگ کنگ ءَ کارے نه بیت. مردم گُشنگ انت. پرے ملک ءُ استمان ءَ چارگے گند ات، بائد استمان ءِ مشکل ءَ جۆڑ کن ات.

🔹ایران ءِ آپ ءِ حق شه هیرمند ءَ گۆں دو ملک ءِ کارزانتانی مچی ءَ گێشءُگیوار بیت

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈی سر ءَ گوشت: ایران ءِ راجکماش ءَ ایران ءِ حق ءِ باروا شه هیرمند ءَ په ترندی هبر کرت ات ءُ پمێشا اۆگانستان ءِ کارمستران دلگران بوت ات انت. گهتر انت اے بن‌گپ گۆں گپءُتران ءَ حل بیت. سیستان ءِ مردماں گۆں بےآپی ءُ سکیاں گرءُچێل انت. منی سۆگه اێش انت که هردو نێمگ شورائے شه کارزانتاں جۆڑ کن انت که گۆں وت نند انت ءُ مشکلان چار انت ءُ تۆجیل درگێج انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *