مروچی :یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

حکومت تاں وهدے ارزشت دار ایت که مردم آیرا لۆٹ انت

حکومت تاں وهدے ارزشت دار ایت که مردم آیرا لۆٹ انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (۱۴ بهمن ۱۴۰۱/ 3 فبروری 2023) دوارگ شه بندیگانی سزا دیگ ءَ ڈاه دات ءُ په بندگانی انسانی حقانی کمار کنگ سک سۆگه ئِے کرت.

🔹زۆرێں اُسته گرگ بندیگ ءِ حقے پادمالی کنگ انت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید شه واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ کرداراں گۆں بندیگاں یات کرت ءُ گوشت ئِے: پێغمبر ءَ یک بندیگے را که آ واجه ءِ هۆنی ئێں دشمن بوتگ انت هم لٹءُکٹ نه کرتگ ءُ سزا نه داتگ، بلکه گۆں آوان مهر ئِے کرتگ ءُ آوان آزات کرتگ. واجه رسول الله ءَ‌ را گوشت اش آوانَ جن ات تاں دشمن سست بےانت، بلێن واجه ءَ نه هشت که یک کسے را هم جن انت ءُ پهکان آزات ئِے کرت ءُ درائێنت ئِے ما امێتوار اێں اے آیۆک ءَ حق ءَ گر انت.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ بندگانی بےشرپی کنگ ءَ را حرام زانت ءُ گوشت ئِے: بندیگانی لٹءُکٹ روا نه انت ءُ بےشرپی کنگ هم حرام انت. زۆرێں استه گرگ بندیگے حق ءِ پادمالی کنگ انت، اے اسلام ءِ تعلیم نه انت، معلوم نه انت آوان که چشێن مۆکلے داتگ چه دیدانکے دین ءِ باروا دار انت.

🔹ملک ءِ نونێن مشکلانی سبب انتقادے مکن کن انت

مولانا عبدالحمید «انتقاد ءِ دروازگانی بندگ ءَ» را شه ملک ءِ نونێن مشکلانی سبباں زانت ءُ درشان ئِے کرت: پاگواجه ءُ نگدکنۆکان بندیگ مه کن ات. انتقاد خیر ءُ علاج ءِ سبب انت. ملک ءِ مرۆچی ئێن مشکلاں گێشتر پمێشا جۆڑ بوتگ انت که انتقاد ءِ دروازگاں بستگ انت، شاید لهتے جاهے نگد کن انت بلێن لس مردمانَ نگدے مۆکل نێست.

واجه ءَ گێش کرت: ندکار ءُ هالتاک‌نبیساں بائد پکا آزات بےانت تاں راستیان نبیس انت ءُ ما توان اێں وتی سستیان دور کن اێں. من پهکێن حکومتان گوش آں که به هل انت مردم په آزاتی نبیس انت ءُ نگد کن انت، البت من هم بےشرپی ءَ نه منّ آں، انتقاد بائد راست بیت نه درۆگ ءُ بنڈ. واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ انتقاد ءَ را پسند کرتگ ءُ مهتر علی ءُ اهل‌بیتان هم همےرنگ بوتگ انت.

🔹حکومت په عدالت ءُ آمید ءِ اێر دارگ ءَ انت، نه زر ءُ مالے مچ کنگ ءَ

شیخ‌‌الاسلام ءَ گوشت: مهتر علی درائێنتگ که «حکومت په من هچ ارزشتے نه دار ایت ءُ من حکومت ءَ را منّتگ بس په همێشی که آمید ءُ عدالت په من ارزشت دار ایت.» حکومت ءِ ارزشت عدالت ءِ اێر دارگ ءُ مظلوم ءِ حق ءَ شه ظالم ءَ گرگ ءُ هزمت به مردمان انت. اگاں همےرنگ بیت گڑا حکومت ارزشت دار ایت. حکومت تاں وهدے ارزشت دار ایت که مردم آیرا منّ انت ءُ گۆں آیی هم‌کۆپگ بےانت، بلێن اگه مردم حکومت ءَ مه لۆٹ انت گڑا پچے کارمستراں وت ءَ گۆں سکی ءَ آماچ کن انت؟! چه چیزے کٹ انت؟ حکومت په زر ءُ مالے مچ کنگ ءَ و نه انت. اگاں مرۆچی کارمستراں اهل‌بێتانی زندمان ءِ رد ءَ کرد کرتێن دنیا شه عدل ءَ سررێچ بوت. اگاں گوش اێں الله ءَ دۆست دار اێں بلێن آیی حکمانی رد ءَ کردار مه کن اێں اے هچ سۆبے نه دار ایت. اگاں مهتر علی ءُ فاطمه ءُ حسن ءُ حسین ءَ دۆست دار اێں بائد آوانی کردارانی رد ءَ کرد کن اێں.

🔹مولانا عبدالمجید دلسۆچے ات/ پاگواجهانی انتقادانَ سگّ ات

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ درشان کرت: مولانا عبدالمجید ءُ مولانا گرگیج ءُ کردستان ءِ پاگواجهاں بس گپ جتگ ءُ اگاں لهتے هم گلگدار داشتگ بائد اے گپان پج بےانت. بائد حکومت ءُ وڑوڑێن ادارهاں وتی دیدانک ءَ پراه کن انت. پاگواجهاں استمان ءِ پسّے جاگه ءَ انت ءُ استمان ءِ دلسۆچ انت، ما شه خیرواهی ءَ گپ کن اێں. ما پهکانی دۆزواهێن تهنا یک پاٹی ءِ دۆزواه نه اێں. شه مئے دیدانک ءَ پهکێن مردماں حق دار انت ءُ بائد ما پهکانی سر ءَ بزگ بیت ءُ ما هم دگرانی سر ءَ بزگ کن اێں.

واجه ءَ گوشت: مولانا عبدالمجید دلسۆچێن مردمے ات ءُ ما را امێت هست که گۆں استانی کامسترانی جهداں زوتر بِرگرد ایت. بازێنے شه کردستان ءِ زبردست ءُ دلسۆچێن پاگواجهاں هم که په دلسۆچی گپ اش جتگ آجۆ بےانت. دگه بندیگاں شه مرد ءُ جن ءُ ورنا ءُ ازم‌کار ءُ زانشت‌جاهی ءُ هر پاٹی که هست انت، آزات بےانت، اگاں ردی ءِ دار انت آوانَ سرپد کن ات ءُ اگه حق دار انت حقے اش منّ ات، هاس جنێن ءُ زهگانی سر ءَ گێشتر بزگ کن ات.

واجه ءَ همےپێم درّائێت که نشه ئی کاربار کنۆکانی تیرکێل کنگ په ملک ءَ ءُ حکومت ءَ هچ سۆبے نه داشتگ، پچےکه نشه ئی موادانَ لس مردم نه یار انت، بلکه ٹوه ٹوهێن پاٹی اے کار ءَ کن انت. واجه ءَ وتی هبرانی دێمتر ءَ گوشت که منی باور همێش انت که بائد بےدیناں هم ماں حکومت ءَ کار گرگ بوتێن انت، پچےکه پهکێن مردماں دیندار نه انت ءُ آوانی میانجینا بودێن ءُ وسی باز انت که بائد کار گرگ بےانت ءُ اے په حکومت ءِ سۆب ءَ انت.

🔹شه استمان ءِ انسانی حقانی کمار کنگ ءَ هم که گپ کن اێں بدگوشی کن انت

مولانا عبدالحمید گوشت: ما گوشتگ که استمان ءِ انسانی ءُ میان استمانی حقانَ کمار کن ات، لهتے مئے بدگوشی ءَ بنگێج کرتگ. ما که گوش اێں سهل، لهتے گوش انت سهل نه. من گوشتگ عادلانه ئێں سهل، ما ظالمانه ئێں سهل ءَ نه منّ اێں. منی گالرد همێش انت ءُ ادا هم ما همێشرا گوش اێں.

🔹زاهدان ءِ هۆنێن جمعه ءِ ٹپیانی لۆٹ همێش انت که آ بیڑ ءِ امرکنۆکاں سزا دیگ بےانت/ کارمستراں په امنیت ءَ دلگران مه بےانت

واجه ءَ گوشت ما اے هپتگ ءَ گۆں زاهدان ءِ هۆنێن جمعه ءِ ٹپیاں گندءِنندے کرت. ماں آ پێشامد ءَ سێصد نپرے ٹپی ءُ صد نپرے هم شهید بوت انت. پانزده کسے چم کور بوتگ ءُ لهتے ءِ سرێنے رگ سستگ. پهکێن ٹپیانی لۆٹ همێش انت که آ پێشامدے امرکنۆکاں سزا دیگ بےانت.

واجه ءَ همےرنگ گوشت که کارمستراں شهر ءِ امنیتی جاور ءَ زور انت ءُ دلگران مه بےانت، پچےکه تاں وهدےکه مردم همکاری کن انت هچ مشکلے جۆڑ نه بیت، بلێن امنیتی جاور سبب بیت که مردم ادا زرکاری مه کن انت ءُ په دگه مێتگاں لڈ انت. ما پهکان امنیت لۆٹ اێں ءُ مۆکل نه دےاێں کسے شهر ءِ امنیت ءَ خراب کنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *