مروچی :چهارشنبه, ۲۹ فروردین , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ:

حکومت ءِ زۆرآوری گۆں سلاه ءُ سلاهبندێں واکاں نه انت

حکومت ءِ زۆرآوری گۆں سلاه ءُ سلاهبندێں واکاں نه انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (۱۶ دی ۱۴۰۱/ 6 جنوری 2023) گۆں اشاره به ملک ءِ مردمانی زهرشانیاں که گێش شه سے ماه انت که روان انت، شه حکومت ءَ لۆٹ ات که دستگر کنگ ءُ پاهو دیگے بدل ءَ ملکاریانَ ٹگلێن ایت.

🔹 ماں شریعت ءُ کانود ءَ زۆرێں اُسته گرگ ءُ لٹءُکٹ نێست

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید حکومت ءَ را یک وڑێن جهگیری ءِ شه الله ءُ مردمانی نێمگ ءَ زانت ءُ گوشت ئِے اے هردو ئانی لۆٹ رحم به الله ءِ مخلوقانی سر ءَ انت. واجه ءَ گێش کرت که هر حکومتے بائد گۆں وتی مردم ءَ مهربان بیت. حاکم بائد په سار بیت ءُ وتی مردمانَ دلگۆش کنت. الله ءِ جهگیری همێش انت. الله اوتاگے کساس ءَ هم ظلم نه کنت. حاکم هم بائد همےرنگ بیت. همارنگ که پس ءُ ماساں گۆں وتی زهگاں مهر ءُ محبت دار انت، حاکم هم بائد گۆں وتی مردماں همارنگ بیت. هما آزاتیانَ که الله ءَ مردمانَ داتگ، حاکم هم بائد دنت. حاکم بائد مدارا ءُ چم‌نزّ داشته بیت ءُ شه ردیاں درگوز ایت.

واجه شیخ‌الاسلام ءَ گوشت: مهتر رسول‌الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ په مدارا ءُ چم‌نزّی ءَ امر کرتگ، بلێن نون اگاں کسے بنڈ ءَ مه منّ ایت آیرا لٹءُکٹ کن انت تاں بنڈ ءَ منّ ایت. زۆرێن اُسته گرگ ءُ لٹءُکٹ ماں شریعت ءُ ملک ءِ بنیادی کانودے تها نه انت. حکومت بائد مردمانَ هزمت کنت نه که عذابے بیت. ماں هچ حکومتے حاکم نه بائد وت‌منّی کنت. هما حاکم الله ءِ جهگیر انت که گۆں مردماں مهربان بیت ءُ هاکساری کنت. حاکم یکے شه همے مردمان انت، شه آسمان ءَ نه یهتگ ءُ شه الله ءِ نێمگ ءَ هاسێن اهتیار نه دار ایت. الله ءَ هچ حاکمے را غٹێن اهتیار نه داتگ.

واجه ءَ په ایران ءِ استمان ءِ نندۆکی حقاں سکّ سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے: سه ماه انت که زهرشانیاں مئے ملکے تها روان انت. ما گند اێں که مردماں گۆں سکیءُسۆریاں آماچ انت. اے مردماں په هچ حکومت ءُ استمانے ءِ هاتر ءَ نه لۆٹ انت که گۆں سکیاں آماچ ءُ بندیگ بےانت. استمان مشکل دار ایت، شه رۆزیگی مشکلاں که رۆچ‌په‌رۆچ پرزۆنگ اش هۆرک بیت تاں آزاتی ءِ مشکلاں. پهکێن پاٹیاں شه هالتاک‌نبیس ءُ نبیسۆک ءُ سیاست‌زانت ءُ راج ءُ مذاهب ءُ ادیاناں شریعت ءُ کانودے رد ءَ نندۆکی حق دار انت. بائد ایرانے استمان ءُ دنیا ءِ مردمانی حق دیگ بےانت.

🔹 سے ماه بندیگ کرت ات، نون ترانکاری ءَ هم آزمود کن ات

مولانا عبدالحمید کردارانی باروا که گۆں زهرشانی‌کنۆکان بیَگ انت، ڈاه دات ءُ گوشت ئِے: استمان مشکل دار ایت ءُ ما دۆزواه ءُ دلسۆچ اێں. دشمن نه اێں. سے ماه انت که بندیگ کرتگ ات، زهرشانی‌کنۆکاں گۆں سکی‌ءُسۆریان آماچ بوتگ انت، بلێن انگت پد ءَ نه کشّتگ اش. اے چے لۆٹ انت؟ بندیگ ءُ لٹءَکٹے بدل ءَ مردمانی گپانَ گۆش دار ات، اے ایران ءِ مردم انت، اے گشت ءَ ترانکاری ءَ هم آزمود کن ات.

🔹 زاهدان ءِ مردماں شه بازێن دستگریاں نگران انت

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ شه زاهدان ءِ مردمانی بازێن دستگریاں وتی نگرانی ءَ درشان کرت ءُ تچکاتچگ گوشت ئِے: اے رۆچاں بازێنے شه زاهدان ءِ ورنائاں دستگر بوتگ انت. ما زاهدان ءِ پهکێن مردماں شه اے بابت ءَ نگران اێں ءُ امێت دار اێں اے باروا چارگے گندگ بیت. شه ترندی گۆں مردماں کارے جۆڑ نه بیت. گۆں اثر ءَ گرءُکش کرتگ ات نه گۆں سبب ءَ. شما دیستگ که مردم ناوشنود انت، بلێن جست نه کرتگ ات که شما پچے دگاں تها آتگ ات ءُ هرچی شما را گوش اێں برو ات په وتی گسان، پد ءَ واتر به ات. مردمانی لۆٹانَ منّ ات. واجه ءَ گوشت منی سۆگه په تیوگێن حکومتانی ذمه‌واراں اێش انت که وتی مردمانی لۆٹانَ منّ انت.

🔹 ایران پهکێن ایرانیانی ملک انت/ په اقتصاد ءِ جۆڑ کنگ ءَ ملکاریانَ ٹگلێن ات

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید پد ءَ هم سک سۆگه کرت که استمان شمے دشمن نه انت. په استمان ءُ سرکار ءِ جێڑهاں بائد گۆں عقل ءُ دورچاری ءَ چارگے گند ات. باز سکّ انت که یک ورنائے کشگ بیت یا یک جنێنے بندیگ یا کشگ بیت، اے پهکان ایران ءِ استمان انت، گۆں استمان ءَ مهربان بےات، ایران ءِ استمان شه دنیا ءِ جوانێن مردمان انت، الله ءِ وشنودی همێشی تها انت که استمان وشنود بیت، تهنا بےدینان ناوشنود نه انت، بلکه دینداراں هم ناوشنود انت. ما نه توان اێں بگوش اێں که بےدینانَ ویل کن اێں، پچےکه ایران پهکێن ایرانیانی ملک انت.

🔹 🔹 «هۆنێن جمعه» ءِ قاضیانی سر ءَ سکی بَیَگ انت

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ گۆں اشاره به ذمه‌وارانی دل‌تسلایی نه کنگ ءَ شه زاهدان ءِ هۆنێن جمعه ءِ شهید ءُ ٹپیانی لۆگماناں درشان کرت: همے پێشامدے که ادا پێش آت، انگت ما بهمانگ اێں؛ پچےکه ایرانیاں په وتی هم‌ملکیاں رحمے دار انت، بلێن انگت ذمه‌واراں نه توانتگ کشۆکانَ ملامت کن انت که اے مردماں په مظلومی کشگ بوتگ انت. 30 کس ماں آمیدگس ءَ لۆٹگ بوتگ انت، بلێن ما کمءُباز زان اێں که قاضیانی سر ءَ سکی بیگ انت. اے شهید ءُ ٹپیاں همے ملک ءِ مردم انت، ایران ءِ استمان بهادرێن استمانے، گۆں ایران ءِ مردماں په مردی کردار کن ات.

🔹 گوشگ ات آزاتی هست، بلێن نه هل ات پاگواجهاں په دل‌تسلایی ءَ زاهدان ءَ بیا انت

مولانا عبدالحمید گۆں بژن شه اێشی که مولانا مطهری، احناف خواف ءِ دینی وانگجاه ءِ سرمستر ءَ را نه اشتگ اش زاهدان ءَ به یهت، گوشت ئِے: مولانا مطهری، احناف خواف ءِ دینی وانگجاه ءِ سرمستر ءُ رمبے شه خراسان ءِ زبردستێن پاگواجهاں په زاهدان ءِ مردمانی دل‌تسلایی ءَ راهدگ بوتگ انت، بلێن ارمان که آوان مکن اش کرتگ. اگاں حاکم دورچاری مه دار ایت، وت گۆں سکیاں گِرءُچێلّ بیت. اے ایرانیانی ملک انت ءُ آوانَ پاسپورت په‌کار نه انت، حق اێش ات که شما مولانا ءَ را گوشتێں اۆدا که رست ات، مئے سلام ءَ هم رسێن ات. شما که گوشگ ات آزاتی هست پچے اے چیز ءَ نه چارت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *