مروچی :جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ءِ گێشواری زاهدان ءِ هۆنێں جمعه ءِ پێشامد ءِ بارو ءَ

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ءِ گێشواری زاهدان ءِ هۆنێں جمعه ءِ پێشامد ءِ بارو ءَ

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گۆں زاهدان ءِ 8 مهرماه 1401 ءِ  هۆنێں جمعه ءِ پێشامد ءِ راستال ءِ گێشواری ءَ په آوانی محاکمه و مجازات ءَ که مردمانَ ناحق اش کشتگ، سکّ سۆگه کرت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ مولانا عبدالحمید اے گندءُنند ءِ اول ءَ آ پێشامد ءِ بارو ءَ گوشت: بازێنے شه رسانکدراں اے پێشامد ءِ بارو ءَ زبرَ نه زانت انت، پچےکه آیی بارو ءَ وڑوڑێں سرهال ءُ آچاوگ شنگ بوتگ انت ءُ بازێنے جهدَ کن انت گۆں درۆگێں سرهالاں پێشامد ءِ راستال ءَ چێر دےانت. پمێشا آ پێشامد ءِ بارو ءَ گێشواریَ‌کن آں تاں گواچن درا بیت ءُ هچ کسَے حق پادمالی مه بیت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ درشان کرت: 8 مهرماه 1401 ءِ جمعه ءِ نماز گۆں اشکام ءَ برجم دارگ بوت. آ دیوان ءِ گشتانک اعتدال ءِ بارو ءَ ات ءُ لس مردماں په تاهیر ءُ پهرێز شه بیت‌المال ءُ لس مالانی بێران گنگ ءُ همےپێم سلاهبند ءُ امنیتی واکاں په مدارا گۆں مردماں سۆگه بوت انت. گڈسر ءَ هم استان ءِ مردماں سۆگه بوت انت تاں چهبار ءِ پێشامد ءِ بارو ءَ وتی مارشتانَ سات انت ءُ اۆپار کن انت تاں عدلیه ءِ شۆهازاں معلوم بےانت.

واجه ءَ گوشت: دمانے پد شه نماز جمعه ءِ وانگ ءَ که نمازوانۆکاں هروهدے داب ءَ گۆں سنت ءُ نفلے وانگ ءَ گلائێش انت، تیر ءِ توار اشکنگ بوت. پد ءَ زانگ بوت که لهتێں ورنائۆک ءَ شه نماز ءَ پد کلانتری ءِ دێم ءَ که مصلا ءِ کنکّ ءَ انت، مچ بوتگ انت ءُ شعار اش داتگ، لهتێن ءَ هم سنگ جتگ.

مولانا عبدالحمید به واکانی آسکاری ءَ نمازوانۆکانی نێمگ ءَ اشاره کرت ءُ گوشت ئِے: سرهالانی رد ءَ هاسێں واکاں که چهرگ ءَ دێمتر ءَ کلانتری ءِ تها بوتگ انت مردمانی نێمگ ءَ آسکاری اش کرتگ. آوان شه کلانتری ءِ سر ءَ هم آ ورنائانَ په تیر جتگ ءُ هم نمازوانۆکانَ که ماں مصلا ءَ گۆں نماز ءَ گلائێش بوتگ انت. آوان جنێن ءُ مردێنێں نمازوانۆکانی میانجینا ارسی گێس دۆر داتگ که یکے شه جنێنێں نمازوانۆکاں هم شهید بوتگ.

وهدےکه هچ یکے شه مصلا ءِ تهے نمازوانۆکاں هچ‌وڑێں شعارے نه داتگ، بلکه کمێں ورنائی کلانتری ءِ دێم ءَ شعار داتگ. گڑا دمگی پُچّێں واکاں که دێمتر ءَ گسانی سر ءَ بوتگ انت، مردمانی نێمگ ءَ که په لۆگ ءَ رادگ بوتگ انت، آسکاری اش کرتگ. هاسێں ٹک اێش انت که گێشترێں تیراں مردمانی سر ءُ دلاں لگتگ انت که معلومَ بیت تک‌تیراندازاں جتگ.

مولانا عبدالحمید جمعه ءِ پێشامد ءَ ‌را «فاجعه» زانت ءُ گوشت ئِے: ارمان که اے رۆچ ءَ فاجعه ءِ بوت ءُ ٹوهێن بےمٹێں ظلمے انت. ماں اے پێشامد ءَ بےسلاه ءُ بےدێمپانێں مردمانی نێمگ ءَ که هاس په نماز ءَ آتگ انت، آسکاری بوت. سرهالانی رد ءَ گێش شه 40 نپر ءَ شهید ءُ گێش شه 100 نپر ءَ ٹپی بوتگ انت.

واجه ءَ گوشت: ما زود پرێشی که مێتگ ءُ استان ءِ تاهیر مه پرُش ایت ءُ گۆں اے امێت ءَ که اے پێشامد سک رندگیری بیت، شه مردمان لۆٹ اێں که وتی اشکام ءَ سات انت. ماں مێتگے لهتے جاهان جنگ بوتگ که لهتێں واک کشتگ بوتگ انت که ما پکا نه زان اێں.

دارالعلوم زاهدان ءِ سرمستر ءَ «امنیتی واکانی بےتدبیری ءَ» نگد کرت ءُ گوشت ئِے: پچے امنیتی واکاں شه ارسی گێس ءُ لاکی‌ئێں تیراں کارمرز نه کرتگ که سبب بوت اے فاجعه جۆڑ بیت؟! لهتے جهدَ کن انت گۆں بن‌گپے ٹگلێنگ ءَ وتی ردی ءَ دگرانی بڈ ءَ پرێن انت، بلێں امنیتی واکانی بےتدبیری ماں اے پێشامد ءَ پدّر انت.

واجه ءَ مردمانَ شه امنیت ءِ بنداراں زانت ءُ گوشت ئِے: مردماں ماں ڈیه ءَ یکے شه امنیت ءُ یکّۆیی ءِ هژدری ئێں بنداراں انت. نبائد گۆں اے مردماں اے وڑ کردار بیت که ماں چنکه اَدار ءَ صداں نپر کشگ ءُ ٹپی بیت؛ اے مردمانی حق نه انت ءُ شرع ءُ کانود ءِ خلاف ءَ انت.

مولانا عبدالحمید ٹکاٹک گوشت: لس مردماں اے پێشامدے بارو ءَ دلگران ءُ شکایت دارانت ءُ لۆٹ انت که اے بن‌گپ پٹءُپۆل بیت ءُ شهید ءُ ٹپیانی هۆن پادمالی مه بیت. ما شه ذمه‌واراں لۆٹ اێں که اے بن‌گپ ءَ رندگیری کن انت. ما آمید ءِ لۆٹۆک اێں ءُ اے مظلومے آه انت که من ذمه‌وارانی رسێن آں. آوان که مردمانَ ناحق ءَ کشتگ بائد وتی کردارانی اگده ءَ زور انت ءُ مجازات بےانت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ گڈسر ءَ مردمانَ په «وتی حقانی رندگیری ءَ گۆں امنیت ءُ اشکام ءَ» سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے: من استان ءُ زاهدان ءِ مردمانَ سۆگهَ کن آں که شهر ءُ استان ءِ امنیت ءَ سات انت ءُ وتی کانودی حقانَ که چلءُسے سال انت آوانی لۆٹۆک انت، رندگیری کن انت. چلءُسے سال انت که ما گوش آں شه اهل‌سنتاں ماں سلاهبند ءُ امنیتی واکاں کار گرگ بیت. اگاں ماں زاهدان ءِ پێشامد ءَ شیعه ءُ سنی هۆر بوتێن انت بلکێن اێنکس مردم کشگ مه بوتێں انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *