مروچی : 10 اسفند , 1399
مولانا عبدالحمید:

سراوان سیمسرے پێشامد المّی ۆ په انصاف شۆهاز کنگ بیت

سراوان سیمسرے پێشامد المّی ۆ په انصاف شۆهاز کنگ بیت

سنی‌آنلاین| شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا (8 اسفند 1399/ 26 فبروری 2021) گوں اشاره به سراوان سیمسرے تێل‌برۆکان تیر کنگ ءَ شه مردمانِ لۆٹ ات که وتی اشکام ءَ سات اَنت ۆ سۆگه ۆ تأکیدِ کرت که اے پێشامد المّی ۆ په انصاف شۆهاز کنگ بیت ۆ آیی کنۆکان به وتی مُزّا رسێنگ بینت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: سراوان سیمسرے پێشامد سبب بوت که ماں سیستان ۆ بلوچستان ءَ مشکلاتے جۆڑ بیت، پمێشا لۆٹین گوں درّێں مردمان ۆ همےرنگ ذمه‌واران هبر دےاێں.

واجه‌ئا گوشت: منی هبر گوں ذمه‌واران اێش اِنت که سراوان پێشامد المّی ۆ په انصاف شۆهاز کنگ بیت؛ اگه ردی شه واکان نێمگ ءَ بوت اَت، گڑا باید قانون ءِ ردءَ مجازات به ینت، همےپێم که ما اێشرا منّ اێں اگه مردمان ردے کرت قانونے ردءَ مجازات به ینت. اگه اگده‌دار یا مامورے قانون ءَ نادلگوش کنت ۆ رد کنت باید همے قانونے رد ءَ مجازات بیت.

زاهدان اهل‌سنتان جمعه ئے اماما گێش کرت که تیوگێں مردم باید قانونے دێما پسه دے اَنت؛ شه راجکماش ۆ وزیر ۆ استاندار ۆ  فرمانداران گپته تاں سیمسرے واکان ۆ دگه نظامی اێں واکان. ذمه‌واران باید قانون ءَ کمار کن اَنت ۆ همایی رد ءَ مردمانَ هزمت کن اَنت. مردم هم باید شه قانونے راه ءَ وتی حقان ءَ رندگیری کن اَنت ۆ لۆٹ انت.

مولانا عبدالحمید دێمترا مردمانَ سۆگه کرت ۆ گوشته: منی لۆٹ شه مردمان اێش اِنت که وتی اشکام ۆ مارشتانَ سات اَنت ۆ گوں لهتێن مردمے هبرا که شه اے راها وتی رهبندان دێما بر اَنت ۆ پجّارگ همَ نه به ینت گوں مه کپ اَنت تاں امنیت هراب مه بیت.

واجه‌ئا درشان کرت: وهدے ما گوشت که اے بن‌گپ ءَ شه قانونی راهان رندگیری ءَ کن اێں، لهتێن ءَ گوشت اَت: «کجام قانون؟ اے استانا که قانون اجرا نه بیت.» بلێں مئے لۆٹ ۆ امێت شه قضایی ذمه‌وار ۆ آدگه ذمه‌واران اێش اِنت که گوں اے بن‌گپے رسیدگی ءَ نشان دےاَنت که قانون اجرا بیت تاں اے سبب بیت مردم تسلی به ینت. عدالت ۆ قانون ءَ په انصاف اجرا کنگ سبب بیت که براسی ۆ امنیت گێشتر بیت.

🔸 ردے منّگ ۆ عذرلۆٹتن بهادری ۆ پراهێں دیدانکے نشان اِنت ۆ سببَ بیت که آ مردمان دێما گێشتر دۆست بیت

زاهدان جمعه ئے اماما « ردے منّگ ۆ عذرلۆٹتن» ءَ بهادری ئے نشان زانت ۆ گوشته: اے بهادری ۆ پراهێں دیدانکے نشان اِنت که اگه اما جای رد کرت، حقیقت ءَ چێر مه دےاێں، بلکه وتی ردا منّ اێں ۆ شه آوان که حق اش سۆته عذرلۆٹ اێں، اے دنیائے تها رسم اِنت.

واجه‌ئا تأکید کرت: ذمه‌وار ۆ مأمور ۆ هرکسے که شه وتی ردا عذر لوٹ اِیت مردمان دێما محبوبَ بیت؛ اے کار سببَ بیت که آ کار ۆ بن‌گپ هلاس بیت ۆ هم شه گمیگ اێں مردمانِ دلے سرا جهل بیت. منی کلۆه په گردان اێش اِنت که وهدے ردَ کن اێں وتی ردَ منّ اێں ۆ عذر لۆٹ اێں.

🔸 به هلّ اِت شه سیمسران راها بےوس ۆ نادارێں مردمان په وت کٹ ۆ کار کن اَنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبران تأکید کرت که په رهبند سیمسران سرا کار ۆ دندا جۆڑ بیت ۆ گوشته: سیمسران باز هژدری اێں جاگه اَنت. مئے ملک شه زربار رۆدراتے نێمگا شه دریابا گوں لهتێں عربی ملکان ۆ شه هشکی ءَ هم گوں پاکستان ۆ اۆگانستان ءَ مزنێن سیمسر داریت که اے ملکان به یک آدگرا وازمند اَنت.

واجه‌ئا په «سیمسری کٹ ۆ کارانِ» بیگا تأکید کرت ۆ گوشته: سیمسری کٹ ۆ کاران یکے شه مردمانِ کارے هژدری اێن راهان اِنت. پمێشا ما لوٹ اێں که سیمسران سرے کٹ ۆ کار ۆ باپاریان به یک هاسێن ڈیه ئے مردمان دَیَگ مه بینت، بلکه رهبندے درگێج اِت که سیمسرے کرّے تیوگین بےوس ۆ ناداران توان اَنت شه اے راها په وت نانے جد ۆ هلّ کن انت.

زاهدان جمعه ئے اماما وتی هبرانِ دێمترا درّائێنت: تێل ۆ وسایلی باپاری شه هشکی ئے سیمسران یکے شه تحریمان دور جتنے راهانت که ذمه‌واران جند هم راضی ات اَنت که تێل شه سیمسران به درے ملکان بَرَگ بیت، پمێشا تێل‌بران شه اے بابتا دولتا را په تحریمان دور جتنا مدد کرت اَت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *