مروچی :جمعه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۲

بلوچستان، نگورءَ پاگ‌بندیءِ مزنیں دیوان

بلوچستان، نگورءَ پاگ‌بندیءِ مزنیں دیوان

شمبه 9 آبان 1394 و 31 اکتوبر2015 ءِ بیگاهءَ مان بلوچستانءِ نامدارین شهرنگورءَ یک مزنین دینی دیوانے برجم دارگ بیت.اِے شاهی دیوانءِ خاصین مهمان شیخ الاسلام مولانا عبدالحمیداَت.دیوان بیگاهءِ بیلءَ بنگیج بیت.دیوانءِ اولسرءَ راجی کماش ءُ دانشورواجه حمیدالله سردارزهیءَ گپ جت.آ واجهءَ گوشت:”باز وشین گپّے که مروچی هر کنڈءُ دمگے مئے قومءَ وانگءِ شوق هست.وانگ چه دینی به بیت یا دنیایی مروچی بلوچ قومءِ مزنین ضرورت اِنت”دیمترءَ واجهءَ دررّاینت:”ما مولانا عبدالحمیدءِ منّت وارین که آواجهءَ بلوچی زبانءِ وانینگ مان دینی مدرسهان رواج داتگ”
مولوی بهزاد فقهی چه خراسانءَ آتکگین دینی عالمءَ گوشت:”انسان وتی دور کپتگین بُندرءَ شوهازاِیت چو یک نَلے که دور کپتگ ءُ چه دوریءُ جتاییءَ نال اِیت.اِے دور بیگ گون اللهءِ نزیکیءَ دواءُ درمان بیت.”
مولانا عارفی نگورءِ سلمان فارسیءِ دینی مدرسهءِ کارمسترءَ مان وتی گوشتانکءَ گوشت:”سلمان فارسیءِ مدرسه سال 1386 بُن هِشت اِیرکنگ بیت که شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمنءِ مشورتءَما کار بنگیج کت.مروچی هم مدرسهءِ برکتءَ 14جنین طالب فاضله بنتءُ 12مردین طالب سرجمین قرآن مجیدءِ حافظ اَنت که مان همے دیوانءَ آیانی چادر مان سرءَ دیگءُ پاگ بندگ بنت.”
رند چه مولوی عارفیءَ چهبارءِ نامدارین عالم مولانا عبدالرحمن سربازی په گوشتانکءِ دیگءَ دیوانءِ دیمءَ آتک که گون نعره تکبیران مردمانی بازین دلبڈیان پیشواز کنگ بیت.
مولانا دیوانءِ دلگوش گون وت ترّینتءُ گوشت:”یک زمانگے مان هم نگورءِ شهرءَ لهتے دینءِ دُژمنان یک کسانین مکتبے برداشت نه کتءُلُمبینت.بلے مروچی ما گندین که دینءِ رُژن بلوچستانءِ چارکُنڈءَ تالان اِنت.نگور هم مروچی باغءُ بهاراِنت.”
مولانا سربازیءَدیمترءَگوشت:”امام ابوحنیفه مذهبءِ منّوک چه آدگه مذهبان گیشتراَنت. پرچا که آ اَولی مذهبءُ مزنین امام ءِ مذهب اِنت. پمیشءَ آ واجه امام اعظمءُ «امام الائمه» هم گوشگ بیت. آ واجه افضل التابعین فی الفقه هم هست.”
چهبارءِ دینی مدرسهءِ سروکءَ وتی گپّانی رندگیریءَ گوشت:”مئے کسانیں چکاّنی استعداد باید درگیجگ به بنت اگه یکّے حافظیءِ استعداد هست، باید اِنت همے رشتهءَ بروت ءُ اگان طالبے حافظیءِ استعداد نیست بایداِنت فقه بوان اِیتءُ اِے دگه رشتهان هنچو.”
دیوانءِ گُڈی گوشتانک دیوک شیخ الاسلام مولانا عبدالحمیداَت که دیوان آییءِدُرّین گپتارانی وداریگ اَت که گون واجهءِ آیگءَ دیوان سرجمءَ پادآتکءُ واجه اِش وشّاتک کت.
بلوچستان سرجمین دینی مدرسهانی کارمسترءَ مان وتی دُرّین گپتاران گوشت:”اللهءَ مزنین شرپءُ حرمت انسانءَ داتگ.انسان چه پریشتگءُملائکان که معصوم اَنت گیشتر اللهءِ نَزّءَ حرمت هست. لقدخلقنا الانسان فی احسن التقویم انسانءِ شانءَ قران مجید اَهتگ. انسانءِ سربلند اِنتءُ سرئے برزاِنت.اللهءَ اِے دگه دلوتءُ جُناورانی سرجَهل کرتگ ،په انسانءَ فرمانبریءَ،اِے الله احسان اِنت.اللهءَ نیامت بے شمار انسانءَ داتگ.انسانءِ حرمت باید دارگ به بیت.دراهین فرهنگءُ اَدیانءَ انسانءِ احترام هست.انسان کرامتءِ واهنداِنت.پمیشءَ انسان اللهءِ جانشین انت زمینءِ سرءَ،پریشتگءُ جنّان اللهءَ فرمان کرت اَنت که انسانءَ سجده به کن اَنت.انسانءَ اللهءَ علم دات.انبیا شه انسانان گچین بوت اَنت.چه مُچّین پیغمران مئے دُرّین رسول اشرف الانبیااِنت.قرآن مجید راه دیگ بوت.الله لوٹ اِیت انسانءَ آزمایش بکنت.الله پیسرءَ50 نماز انسانءِ سرءَ فرض کرت.رندءَ گون وتی پاکین قرآنءُ نبیء رحمتءِواسطهءَ اِے 5نماز بوت اَنت. همے پنچین نمازءَ 50نمازءِ ثوابءُ مُزّ هست.زکات اللهءِ آزمایش اِنت.الله فرمان کنت 11ماه منی نیامتان بوراِت.یک ماهے روچگ بداراِت.الله گوش اِیت،انسان شاکر به بیت.اللهءِ دستور آسانین اَنتءُ مشکل نه اَنت.انسانانی حقوقءَ جَه بیاراِت.کسی حقّءَ مه وراِت.کسی آبروءَ مه براِت.گونڈینانی سرءَ رحم کن اِت.مزنینانی احترامءَ کن اِت.آوانءَ که قدرت هست،وتءَ کنترل به کن اَنت.الله که اِے فرائض مئے سرءَ اِشتگ اَنت،گون گناهان مارا آزمایش کنت.شیطان ما را گناهانی نیمگءَ بارت.باید ما شیطانءِ راهءَ مه روین.جنینءِ مالءَ مه ورین.چوروءِ مالءَ مه ورین.الله مارا جُست کنت،ما آرا جُست کرت نه کنین. جنین آدم گون وتی حجابءَ آزمایش بنت.بلوچءِ مسلمانین جنین وتی حجابءَ به داراَنت.بلوچی لباس بایداِنت تَنکّ مه بیت، نازرک مه بیتءُ گونڈءُ لُکّ مه بیت.”
اهلسنتءِ رهشونءَ دیمترءَ گوشت:”الله گون بلاهاں لوٹ اِیت که مارا آزمایش بکنت.دژمن لوٹ اِیت مارا تباهءُ برباد بکنت. ماهواره مروچی فسادءَ رواج دنت.اللهءَ فرمانبری دوست بیت.الله عبادتءِ نیازمند نه اِنت.الله لوٹ اِت شاکرءَ چه ناشکرءَ جتا به کنت.دین انسانءِ فطرت اِنت.انسان شه وتی فطرتءَ جتا به بیت رُنگ راهءَ سرسرجنت. چو که یک رانندهے که ناراستین راه به روت.دنیاءِ فریبءَ مه وراِت.رَد مه کپ اِت.
واجہءَ مولاان عبدالحمیدءَ گوشت: منی سفارش همیش اِنت که هچ چیز شه دینءَ گِهتر نه اِنت. هرکسی مخالفتءَ کن اِت دینءَ مخالفتءَ مه کن اِت.رسولءِ مخالفتءَ مه کن اِت.رقابت کن اِت گون علمءَ رقابت به کن اِت. نباید مئے زهگ بے علم به بنت.زهگانی وانگءِ سرءَ خرج کن اِت.مدرسهان به رواِت زهگانیءَ درسءُ وانگءَ سَیل کن اِت.جنینان وتی سَهتءُ زیوران وانگءِ سرءَ خرج به کن اَنت.هچ قومے بے علمءَ دیم نه شتگ.مروچی دنیاءَ هر ملکے دیمءَ شتگ گون علمءَ بوتگ.آمریکا علمءَ دیمءَ برتگ.اروپا علمءَ دیمروی داتگ.گیشترین بے سوادی مئے استانءَ اِے پرما ٹوهین عیبے.
واجہءَ وتی گپانی گڈسرءَ گوشت:‌ چهبارءِ فرماندارجوانینءُ زحمت کشّین مردے ، هنّوگین دولتءِ نطر پرما نیک اِنت. استاندارءِ نظر نیک اِنت.بایداِنت ما شکرگزار به بئین. مئے عالم هم بایداِنت وتءَذمه‌وار به زان اَنت. الله شه ما علماءَ جُست کنت.تنگ نظریءَ بایداِنت ویل به کنین.مسئول بایداِنت دُورءَ به گنداَنت.وتی پادانی دیمءَ مه گنداَنت.
رند چه مولانا عبدالحمیدءِ دُرّین گپتاران واجهءَ دست په دعاءَ چِست کت اَنتءُ چه ربّءِ درگاهءَ دعا لوٹ اِت.
اِے دینی پُرخیرءُ برکتین دیوان شپءِ یازدهءَ آسر بیت.مولانا مفتی قاسم،مولانا عبدالمالک ملکی، مولاناعبدالاحدملازهی، مولاناعثمان قلندرزهی، مولانا قادربکش ارجمندی، مولانا عبدالحکیم صالحی، موهبتی چهبارءِ فرماندار و دگه بازین شخصیتے اِے دیوانءَ ساڑی اِتنت.
گوشگ کرزایت که اِےدیوانءِ سرجمین گپءُ خبر بلوچی شهدین زبانءَ بیت اَنت.شیخ‌الاسلامءَ هم بلوچی زبانءَ گپ جت که باز باز مردمان وشّاتک کت. حمیدالله سردارزهیءُ عبدالوهاب ایران نژادءَ رند چه دیوانءِ آسریءَ چه واجهءَ منّتواری کت که بلوچی زبانءَ خاصین دلگوش کنت.
دیوانءِ آتکگین مردم چه حسابءُ دادءَ دراِتنتءُ کمءُ گیش بیست هزار مردم اندازه جَنَگ بیت اَنت.
دیوانءِ بندءُ بَستءُ انتظام هم سک جوان اَت. دیوانءِ ردبنددیوکءُ جارچین که سرجمءَ بلوچی زبانءَ دیوان دیمءَ برت اِش داد دیگ لوٹ اَنت.
هالکار: عبدالوهاب ایران‌نژاد-چهبار


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *