مروچی :دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲
واجه شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

سنی و شیعه ءِ عالمان و زانتجاهاں «خشکیں تعصبا» یک کِرّ بکننت و “اسلام ءِ” سمبالگ ءِ پگرا بکننت

سنی و شیعه ءِ عالمان و زانتجاهاں «خشکیں تعصبا» یک کِرّ بکننت و  “اسلام ءِ” سمبالگ ءِ پگرا بکننت

واجه شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا، چهارشنبه ءِ شپا (29 اسفند 1397 ءِ سالا)، ماں  “چاه‌جمال ءِ ” کَلّگا – یکے چه ایرانشهر ءِ کلّگان انت-، سنی و شیعه ءِ زانتجاه و عالمانا چه «خشکیں تعصب ءِ» دور بیگا و  «کوشست کنگ په اسلام ءِ سمبالگا» سفارش کُت.

په  سنی‌آنلاین ءِ گزارشا، نقل چه زاهدان ءِ اهل‌سنت ءِ امام جمعه ءِ هال رسانی سایتا، واجه شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا وتی گپانی میانا ماں اے دیوانا گوشت: ما په ایران ءِ کشور و ملت ءِ سربلندیا فکر کنیں. په ما دین و انسان بیگ مهم انت و ما گوں مذهبی دیدا نچاریں، چیا که مئے باور اش انت که مذهبی دید انسان بُندری جاه و مقاما کم کنائینیت.

زاهدان ءِ  اهل‌سنت ءِ جمعه ءِ پیش اماما  په «دوربیگ چه تعصباتا» تاکید کت و گوشتی: مئے سفارش په سُنّی و شیعه ءِ عالِمان و دینی وانگجاهاں اش انت که خشکیں تعصب و کُنّتاں یک گور بکننت و ملّتا په «شیعه» و «سنیا» بَهر بَهر مکننت. مئے دید باید انت ملی دیدے ببیت و په سرجمیں  ملت ءِ سوبمندیا فکر بکنیں.

واجها وتی گپانی رندگیریا گوشت:

ما باید انت په اسلام ءِ سمبالگا هیالداری بکنیں. سنی و شیعه و آ دگه مذاهب اسلام ءِ مُهریں درچک ءِ شاهڑان انت  و اگر اسلام ءِ نگهداری کنگ ببیت، شاهڑاں هم هست بنت و اگه اسلام ءِ جِند مبیت، شاهڑاں هم هست نَبَنت.

اهل‌سنت ءِ دینی وانگجاهانی  هماهنگی شوراءِ رئیسا وتی گپانی رندگیریا گوشت:  ما دگرانی کُفر گوشوک نهیں و همے پیم کُفر گوشوکان تکفیری گوشت نکنیں، بلکیں باوریں اش انت که مسلمان انت بلے رَدی و اشتباه ءِ آماچ بوتگنت. اگه ما تکفیریان کفر بگوشیں، ما وت هم  «تکفیری» بِیں.

واجها په «هُوریں چیزانی مُهر گِرَگا» و «حقوق ءِ هیالداری کنگا» تاکید کُت و گوشتی: مسلمانان هور گوں لهتے جیڑه یاں، بازیں هُوریں چیزاِش هم هست که بایدانت اے هورینانا مُهر بدارنت. مسلماناں بایدانت یک و دگر ءِ حقوق ءِ هیالداریا بکننت.

هچ کسے یا هچ نهادے، قانون ءِ رهبند ءِ مطابقا حق نداریت که نماز ءِ وانگا مکن بکنت انت

واجه مولانا عبدالحمیدا دیمترا:  «برابر چارگ» و «قانون ءِ آزادیانی سمبالگ ءِ » لوٹوک بوت و گوشتی: سُنی و شیعه ءِ  حقوق، آزادی و احترام بایدانت  ماں پهکیں شهران و  کشورءِ جاهاں هیالداری کنگ ببنت. ایران پهکیں ایرانیانی انت که بایدانت پهکانی حقوق دلگوش کنگ ببیت. اهل‌سنت ماں تهران و مشهد و اصفهان و پهکیں مزنیں شهراں باید انت دینی و مذهبی ءِ  آزاتی و آجویی ءِ واهند ببیت. قانون اساسی، درائیں مذهب و راجانی برابر چارگا  تاکید کنت. اے بابتا نباید په هچ کسے و یا نهاد و  ارگانے  وتی مَیل ءِ کارانی کنگ ءِ اجازت دیگ ببیت.

واجها دیمترا گوشت: مئےعزیزیں شیعه(تُری که یک لوگے مردم ببنت)  اگه ماں کلَّگے  مسیتے لوٹوک ببنت داں وتی مذهبی مراگاهاں اودا ادا بکننت ما را اجازت نیست که آیاں مکن بکنیں، همے وڑا هچ کس و هچ قدرتا چه قانون ءِ طریقا اجازت نیست  که اهل‌سنت ءِ نماز ءِ وانگا بند بکنت، چیا که قانون اساسیا تمامیں راجان  و مذهبان، مذهب ءِ آزادی و بیان ءِ آزادی داتگ.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *