مروچی :جمعه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۲
مولانا عبدالحمید:

ایرانءِ راڈیو و ٹلویزیون باید چه اهل‌سنتا پهِلّی بلوٹیت

ایرانءِ راڈیو و ٹلویزیون باید چه اهل‌سنتا پهِلّی بلوٹیت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا اِے هپتگءِ جمعهءِ نماز (29 مرداد 1395) ئا گوں اشاره په پیگمبرءِ صحابیانی بدوبیراه گوشگ ماں ایرانءِ راڈیو و ٹلویزیونا، گوشتی: راڈیو و ٹلویزیون باید چه اهل‌سنتا رسما پهلّی و مآپی بلوٹیت.
په واجه مولانا عبدالحمیدءِ هال‌رسانی سایتءِ هالکاریا، زاهدانءِ جمعهءِ پیشنمازا گوشت: تازه‌یاں «نسیم»ءِ چینلا ماں ایرانءِ راڈیو و ٹلویزیونا یک مجری و جارچینیا لهتے چه پیگمبرءِ صحابه بدگوشتگنت، بازیں عالم و واجهیا چه اِے کارا گلّه کرتگ و پارلمانءِ جهگیراں هں وتی اعتراض پیش کرتگ.
دارالعلوم زاهدانءِ کارمسترا گوں اِے گپءِ ‌درشاں کنگا که «هر دین و مذهبا اهانت و بدگوشگ بد اِنت» گوشتی: اِے مَنّتگیں گپّے که تمامیں دین و مذهباں مقدسات و دینی باورانی عیب گرگ و بدگوشگ جائز نهنت، پچے که اهانتا په هچکسا پائدگ نیست اِنت، بلکیں بدتر فاصله و جتائی کاریت و تپاکیا چه بین روت.
واجها گیش کرت: مرچی دژمن میدانا یهتگنت و لوٹنت چه اختلاف و جتائیا وتی شومیں مراداں برسنت، مرچی تمام همے نتیجه‌ئا رستگنت که مسلماناں ماں اِے جاورا وحدت و تپاکیءِ محتاج اَنت.
زاهدانءِ جمعهءِ پیشنمازا چه «ایرانءِ راڈیو و ٹلویزیونا» لوٹت که رسما باید چه اهل‌سنتا پهلی بلوٹیت و گوشتی: اگه چه راڈیو و ٹلویزیونءِ پارلمانی مددکارا نامه‌اِے نبشتگ و گوشتگی که ما اِے پروگرامءِ ناظر و هورت‌چار چه کارا درکتگ و مجری هں سَمجینگ بوتگ، بلے مئے امیت همشنت که اِے جریان راڈیو و ٹلویزیونءِ جندءِ برنامه‌ياں باید پاچ کنگ ببیت و چه ایرانءِ اهل‌سنتا پهلی لوٹگ ببیت.
واجه مولانا عبدالحمیدا گوں اشاره په ایرانءِ رهشونءِ فتوا ئا که گوشتگی دینی ارزشت و مقدساتءِ بدگوشگ حرام اِنت، گوشتی: اِے اهانتا اول سرا ایرانءِ راڈیو و ٹلویزیون میاریگ اِنت. راڈیو و ٹلویزیونءِ هوربند یکسره چه رهشونءِ نیمگا اداره بیت، گڑا اِے امیت نیست اَت که راڈیو و ٹلویزیونءِ جارچیں اهل‌سنتءِ مقدساتا بدوبیراه بگوشنت و کم سه کم باید راڈیو و ٹلویزیونءِ جارچیں رهشونءِ فتوا و گپانی سرا عمل بکننت.
واجه مولانا عبدالحمیدا چه اهل‌سنتءِ جهگیراں که وتی اعتراضش پیش کرتگ منتواری کرت و گوشتی: مئے لوٹ اِشنت که گوں رهشونءِ پرمائشاتا باید یک قانونے جوڑینگ بیت که په دین و مذهبانی مقدساتءِ بدگوشوکاں باید مجازات تعیین کنگ ببیت. اهل‌سنتءِ جهگیر باید اِے گپا رندگیری کن‌اَنت.
واجه مولانا عبدالحمیدا دیما شیعه‌یانی مقدساتءِ بدگوشگ «حرام» زانت و گوشتی منی فتوا اِشنت که شیعه‌یانی مقدساتا اهانت کنگ و بدگوشگ حرام اِنت.
واجها گوشت: ما را حتی اِے اجازت نیست اِنت که یهود و نصاراءِ مقدساتا بدگوشیں. بلّی که آیاں مئے اعتقاد و باور بد گوشتگ و مئی پیگمبرءِ واستا شکل کشّتگ و برے قرآن اِش سوتکگ، بلے هچ مسلمانیا وتا اجازت نداتگ که حضرت موسی و عیسائا بدگوشیت و یا که تورات و انجیلا بسوچیت.
مولانا عبدالحمیدا گڈسرا گوشت: توهین کنگ هچ دین و مذهبیا جائز نهنت. امیت اِنت که مسلمان چه اِے کاراں دوری کن‌اَنت، اگه یک مسلمانیا اِے دابیں کارے کرت، دگراں باید آئیا سمجیننت تا چه اِے کاراں دست کشّیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *