مروچی :شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ ٹوهێں ائید ءِ نماز ءِ دیوان ءَ:

حکومتے که عدالت ءُ آمید داشته مه بیت، چۆنَ توانت اسلامی بیت؟ 

حکومتے که عدالت ءُ آمید داشته مه بیت، چۆنَ توانت اسلامی بیت؟ 

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ ٹوهێں ائید ءِ نماز ءِ دیوان ءَ (دوشمبی  28 خرداد 1403) مردمان ءَ عدالت ءِ نێمگ ءَ لۆٹ ات ءُ گوشتء: قرآن ءِ هبر عدالت ءِ باروا هم گۆں مردمان انت ءُ هم گۆں حکومتاں. عدالت ماں تیوگێں دۆدءُ ربێدگ ءُ آسمانی دیناں دلگۆش بوتگ ءُ چیزے انت که الله آیرا پسند کنت. اگاں عدالت ءَ شه دین ءَ جتا کن ات گڑا چیزے په دین ءَ نه مان ایت. بائد انت تیوگێں استمان ءُ حکومتاں عدالت ءَ وتی زندگی ءِ بندات کن انت ءُ آیرا اێر دار انت.

شیخ‌الاسلام ءَ درائێنت: حکومتاں بائد وتی استمانانی میانجین ءَ عدالت ءَ اێر دار انت. اگاں یک اسلامی حکومت ءِ تها عدالت ءُ آمید مه بیت گڑا آ چۆنَ توانت اسلامی بیت؟

واجه ءَ گوشت: عدالت ءُ آمید باز هژدری انت ءُ حکومت بائد پهکێں راج، مذهب، جنێں، مردێں ءُ تیوگێں پاٹیانی میانجین ءَ عدالت ءُ آمید ءَ اێر دار ایت.

🔹مردمانی میانجین ءَ دگری زانگ شه بےعدالتی ءَ انت

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ‌گوشت: آوان که مدام شه عدالت ءَ گپَ جت ءُ شه دگراں شرگداریَ کرت، پچے نون که واک ءَ رستگ انت عدالت ءَ را بےهیال اش کرتگ؟

واجه ءَ گوشت: حتا هما ملکانی تها که اسلامی نه انت هم انسانیت ءِ لۆٹ همێش انت که عدالت اێر دارگ بیت. هم اسلام، هم انسانیت ءُ هم عقل عدالت ءُ آمید ءَ‌ لۆٹ انت. میان‌‎استمانی کانودان هم هم‌تپاک انت که عدالت ءُ آمید بائد تیوگێں استمان ءُ مردمانی میانجین ءَ اێر دارگ بیت. مردمانی جند ءِآزاتی ءُ همےرنگ مذهبی، سیاسی، چاگردی، ند ءُ گپتار ءِ آزاتیاں پهک اسلام ءِ حکم انت ءُ ما مچان بائد آیی پدگیر به اێں. اے مئے اگده نه انت که چار اێں مردم چۆن نماز وان انت، مئے اگده اێش انت که مردمانی آزاتی ءَ جۆڑ کن اێں. عبادتجاه، پاگواجه ءُ آ مردمانی بےشرپی کنگ که ماں چاگرد ءَ حرمت ءُ عزت دار انت، گۆں اسلام ءَ چپ انت. بژن انت که مرۆچی بازێں مسلمانے انچێں کرد کن انت که گۆں اسلام ءَ چپ انت ءُ آوان ءَ اسلامیَ زان انت.

🔹 مسلمانی بس نماز ءِ وانگ ءُ رۆچگ ءِ گرگ ءُ حج نه انت

واجه ءَ گۆں اشاره به ردێں کرداراں ماں چاگردی رسانکدراں گوشت: چاگردی رسانکدراں نه بائد بێرگیری، شِگام ءُ بنڈ ءِ جا بیت. بهمانگ اێں که آوان که الله ءُ آیی رسول ءُ قیامت ءِ منّۆک انت پچے چۆشێں کردَ کن انت؟ مسلمانی بس نماز ءُ رۆچگ ءُ حج نه انت، بلکه مردم ءُ گنگدام ءُ جرّ ءُ دارانی حقانی کمار کنگ هم اسلامی ءُ انسانی حکم انت.

🔹 لٹءُشاپ ءُ زۆرێں استه گرگ شه شرع ءِ روگه ءَ حرام انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ءَ زۆرێں استه گرگ ءَ شه آوان که په نشه ئی موادانی بهتام ءَ یا گۆں سیاسی نیمۆن ءَ دزگر بوتگ انت، شه شرع ءِ روگه ءَ حرام زانت ءُ گوشتء: ماں قرآن ءُ سنت ءَ منانکے په زۆرێں استه گرگ ءَ نێست ءُ هرکس که بندیگانی لٹءُشاپے حکم ءَ دنت قیامت ءِ رۆچ ءَ انگڑێنگ بیت، پچےکه اسلام ءِ حکم ءِ رد ءَ بائد انت گۆں اسیر ءُ بندیگاں جوانی بیت ءُ مردمانی حرمت ساتگ بیت. جنێن ءُ مردێنانی بےشرپی کنگ المی حرام انت ءُ هچ کارمسترے نه توانت الله ءِ حرام ءَ حلال کنت ءُ لٹءُشاپ ءَ روا کنت. هچ قاضی ئے نه توانت لٹءُشاپ ءِ حکم ءَ په استه گرگ ءَ دنت. زۆرێں استه گرگ واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءُ خلفای راشدینانی زمانگ ءَ نه بوتگ ءُ شه شرع ءِ روگه ءَ روا نه انت.

🔹بندیگانی لٹءُشاپ حکومت ءِ سۆب ءَ نه انت ءُ خیانت انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گۆں اشاره به رسانکدرانی سرهال ءَ که یک بندیگے لٹءُشاپ ءِ چێر ءَ مرتگ، گوشتء: گۆں آوان که چۆشێں کارے کرتگ اش، برخورد بیت ءُ بائد اے باروا پسۆ دےانت. لهتے پکر کن انت گۆں چۆشێں کرداں حکومت ءِ هزمت ءَ کن انت، بلێں اے خیانت انت.

🔹 هلوچ گرۆکان ءَ باج مه دےات

واجه ءَ گۆں اشاره به هلوچ گیری ءِ کچءُکساسے گێشی ءَ شه مردماں لۆٹ ات که په دێمداری شه آیی، هلوچ گرۆکان ءَ باج مه دے انت. واجه ءَ گێش کرت: هلوچ گیری ءُ باج ءِ لۆٹگ کجا دین ءِ تها آتگ ءُ آوانی انسانیت کج انت که مردمان ءَ په زر ءَ هلوچ کن انت ءُ دست ءُ پادان اش بند انت؟ چۆن ناحق ءَ مردمے را هلوچَ کن انت ءُ شه آیی لۆگمان ءَ زر لۆٹ انت؟ چۆشێں زراں سرطانَ به انت ءُ آوانی جن ءُ زهگان ءَ بێرانَ کن انت ءُ آوانی سزا ءِ سوب ماں جهندم ءَ به انت. راهزنی، دزی، باج‌لۆٹی ءُ مردمانی سزا کنگ نیکێں عملان ءَ هم تباه کنت.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ءَ امنیت ءَ را باز هژدری زانت ءُ گوشتء: امنیت گێش شه اێشی که مردم ءُ سردارانی اگده بیت، سرکار ءِ اگده انت. تاں نون کسے را په هلوچ گیری ءِ سوب ءَ دزگر ءُ سزا اش نه داتگ. مردمانی لۆٹ اێش انت که چۆشێں مردماں دزگر ءُ سزا دیگ به انت که اے پهکانی سۆب ءَ انت.

🔹شرگداریان ءَ سگ ات

واجه ءَ مردم ءُ کارمستران ءَ په شرگداری ءِ سگگ ءَ سۆگه کرت ءُ گوشتء: همے زوتاں یکے شه زرباری خراسان ءِ جمعه ءِ اماماں په شرکداری ءِ سوب ءَ شه امامت ءَ دور کنگ بوتگ. ماں زرباری ءُ رضوی خراسانانی شهراں تاں نون یک اهل‌سنتێں دمگدارے گچێن نه بوتگ، اگه شرگداری ئے بیت بائد اُشکنگ بیت ءُ مشکلاں گۆں ترانکاری ءَ گێشءُگیوار به انت. خراسان ءِ شهراں که آوانی گێشتری نندۆک اهل‌سنت انت نابرابری ءِ آماچ انت ءُ لۆٹ انت که شه اهل‌سنتانی میانجین ءَ دمگدار گچێن بیت، بائد انت شرگداریاں منگ به انت. ما را امێت است که مولوی پارسا که ورنائێں پاگواجه ءُ شه چاگرد ءِ پائدگدارێں مردمان انت دوارگ امامتء دیگ بیت.

🔹 جمعه ءُ ائیدانی نمازانی سرپانی شانداری ءُ مردمانی بازێن مچی هژدری انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گۆں اشاره به مولانا عبدالعزیز ءِ منتگێں میراث ءَ جمعه ءُ ائیدانی نمازانی شاندارێں برجم دارگ ءِ باروا، جمعه ءُ ائیدانی نمازانی وانگ ءَ ما یک جاگه ءَ لۆٹۆک بوت ءُ گوشتء: نمازجمعه ئانی وانگ ماں یک جاگه ئے تپاک ءُ همدلی ءِ سوب بیت که باز هژدری ءُ الله ءُ وشنودی ءِ سوب انت.

واجه گڈسر ءَ شه زاهدان ءِ شهرداری، شورای شهر ءُ مسیت مکی ءِ انتظاماتاں که په اے دیوان ءِ برجم دارگ ءَ ءُ همےرنگ تاهیر ءُ امنیت ءَ جهد اش کرتگ، منتوار بوت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *