مروچی :پنجشنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳
مفتی محمدقاسم قاسمی ماں زاهدان ءِ نماز جمعه ءِ دیوان ءَ:

تقوا ماں چاگرد ءَ محبت، تاهیر، آمید ءُ امنیت کار ایت

تقوا ماں چاگرد ءَ محبت، تاهیر، آمید ءُ امنیت کار ایت

سنی‌آنلاین| مولانا مفتی محمدقاسم قاسمی، ماں زاهدان ءِ نمازجمعه ءِ دیوان ءَ (28 اردیبهشت 1403/ 17 مای 2024) تقوا ءِ جاگه ءُ ارزشت ءُ آیی اثر ءَ ماں مردم ءِ زند ءُ چاگرد ءَ بیان کرت ءُ مهر ءُ آمید ءُ تاهیر ءُ امنیت ءَ را شه تقوا ءِ برورداں زانت.

🔹زاهدان ءِ نماز جمعه ءِ دیوان ءِ مزنێں مچی ءِ ارزشت ءَ زان اێں

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ مولانا محمدقاسم قاسمی وتی هبرانی اۆلی بهر ءَ به نماز جمعه ءِ آیگ ءِ فضیلت ءُ ارزشتاں اشاره کرت ءُ گوشت ئِے: پێسر شه هر چیز ءَ الله ءِ شکر ءَ ادا کن اێں که ما را توفیق دات که اے جاگه ءَ مچ به اێں ءُ آیرا یات کن اێں. ماں بازێں مێتگے نمازجمعه ءِ وانگ که الله ءِ حکم انت، نه بیت ءُ مردماں ماں بازێں شهرے چشێں مچی ءِ واهشت ءَ دار انت. پمێشا بائد اے مچی ءِ ارزشت ءَ زان اێں ءُ الله ءِ شکر ءَ ادا کن اێں.

مولانا قاسمی گێش کرت: ادا ماں زاهدان ءِ نمازجمعه ءَ قرآن ءِ درس انت. قرآن ءِ درس انسان‌ساچ ءُ دادے. ساڑی بیگ ماں اے دیوان ءَ ءُ قرآن ءِ درس ءِ گۆش دارگ رحمت ءُ هدایت ءُ اصلاح ءُ نفس ءِ پاکی ءِ سوب بیت. اے پنتاں په ما زاهدان ءِ مردماں گوشگ به انت. آوان که پاگواجه ئانی سۆگه ءُ پنتان ءَ گۆش دار انت ءُ زوتر به نمازجاه ءَ کاینت خوش نصیبێں مردم انت.

🔹 اگاں حاکم ءُ مردماں تقوا مه دار انت ماں چاگرد ءَ پرێشانی ءُ گڑتی جۆڑ بیت

مفتی محمدقاسم ءَ گێش کرت: الله پاک ءَ ماں قرآن ءَ مومنان ءَ باز په تقوا ءَ سۆگه کرتگ. تقوا بزاں خداترسی، پروا ءُ شرم شه خدا ءُ دوری شه گناه ءَ. الله پاک ءَ مردمانی وشبهتی، رکک ءُ امنیت ءَ ماں تقوا ءَ هشتگ.

واجه قاسمی ءَ گێش کرت: ایمان تهنا بس نه انت، بلکه په ایمان ءِ واستا بائد انت الله ءِ حکمان ءَ بُشکن ات ءُ آیی دادان ءَ گند ات، آیی مزنی ءَ دلگۆش کن ات ءُ شه هبرنزوری ءَ ترس ات. تقوا ءِ حق همێش انت که الله پاک ءَ بےهیال مه کن اێں وهدےکه آیی دادانی تها بڈتگ اێں.

دارالعلوم زاهدان ءِ حدیث ءُ فقه ءِ استاد ءَ گێش کرت: تقوا آمید ءِ اێر دارگ انت. تقوا همێش انت که هبر ءُ کردار ءُ سۆدا ءُ باور پاک به انت؛ باور شه شرک ءَ، تب شه بدی ءَ ءُ سۆداگری شه فساد ءَ پاک بیت. اگاں حاکم پاک بیت یا زانتکار ءُ استاد ءُ پِسّ پهرێزکار به انت تیوگێں استمان ءُ زهگاں شه زند ءَ وشی کٹ انت. بلێں اگاں حاکم پهرێزکار مه بیت استمان رنجانی آماچ بیت.

🔹 بےدیناں هم خلفای راشدینانی تقوا ءُ آمید ءِ ساهگ ءِ چێر ءَ امن ءُ تاهیر ءِ مارشتَ کرت

مولانا محمدقاسم درشان کرت: واجه رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ انچێن چاگردے جۆڑ کرت که آیی حاکماں مردمانی محبوب بوت انت ءُ نه تهنا مسلماناں بلکه بےدیناں هم شه خلفای راشدینانی هستی ءَ امن ءُ تاهیر ءِ مارشتَ کرت. یک رۆچی مهتر عمر رضی الله عنه ءَ منبر ءِ سر ءَ جار جت که اگاں من چۆٹ برو آں زاناں کسے هست که منا راست کنت؟ یک ورنائے گوشت که شما را گۆں اے زهم ءَ راست کن آں. مهتر عمر ءَ گوشت: الحمدلله که مئے میانجین ءَ کسے هست که عمر ءَ راست کنت. مهتر عمر ءَ گوشت سێل کن ات که منی ترس سوب مه بیت که شه من شرگداری مه کن ات. شرگداری آزات انت مردم توان انت هبر دےانت ءُ من ءَ راهشۆنی کن انت. البت شرگداری کنۆک هم بائد شرگداری ءِ رهبندان ءَ کمار کنت.

🔹  گۆں «امر‌به‌معروف ءُ نهی‌شه منکر» ءَ توان اێں تقوا ءَ چاگرد ءِ تها بیار اێں

مفتی محمدقاسم قاسمی ءَ وتی هبرانی دێمتر ءَ به تقوا ءِ جۆڑ بیگ ءَ ماں چاگرد ءَ اشاره کرت ءُ گوشت ئِے: تقوا چۆن چاگرد ءِ تها کێت؟ الله پاک ءَ پد شه اێشی که په تقوا ءَ پرمائێنتگ په امر به معروف ءُ نهی شه منکر ءَ سۆگهء کرتگ ءُ گوشتگ ئِے: بائد یک پاٹی ئے بیت که په شرێں کاراں سۆگه کن انت ءُ شه بدێں کاراں مکن کن انت. چشێن کارے مسلمانانی اگده انت.

مفتی صاحب ءَ گوشت: اسلام ءِ اول سر ءِ مسلمانانی سۆبمندی ءِ سوب همێش ات که په چاگرد ءِ اصلاح ءَ جهد اش ءَ کرت ءُ امر به معروف ءُ نهی شه منکر اش ءَ کرت. پاگواجه ءُ وازکنۆکاں گپ جت، مردماں ءُ حاکماں گۆش داشت. امێتوار اێں حاکماں خلفای راشدێنانی رهبند ءُ چاگرد ءِ مردماں هم هما زمانگ ءِ مسلمانانی داب ءَ زور انت. وهدےکه چاگرد ءِ تها ایمان ءُ تقوا ءُ اخلاص ءُ جوانێن کردار بێت، الله پاک ءِ وعده انت که چاگرد ءِ مردمان ءَ جانشینی ءُ سربرزی دنت ءُ گۆں محکمی ءَ دین ءَ جاگه دنت.

🔹 وتی زهگان ءَ گۆں قرآنی وانگجاهاں همگرنچ کن ات

🔹 پسءُماس، پاگواجه، وانێنۆک ءُ هێل دهۆکاں په زهگانی هێل دیگ ءُ آپسله ءَ تۆجیل درگێج انت ءُ هم‌پکری ءُ همکاری کن انت

دارالعلوم زاهدان ءِ دارالافتا ءِ سرمستر ءَ گۆں اشاره به لوار ءُ گرماگ ءِ تعطیلیاں سک سۆگه کرت که په وتی زهگانی آپسله ءَ کارے کن ات ءُ آوان ءَ گۆں قرآن ءَ همگرنچ کن ات. زهگاں امانت انت ءُ بائد په جوانی آپسله به انت ءُ جوانێں آپسله هم گۆں قرآن ءُ سنت ءَ بیت. مه هل ات که شمے زهگاں بےکار ءُ گنگ سر به انت. ماں تیوگێں سال ءَ ءُ هاس تعطیلیان ءَ آوان ءَ گۆں قرآنی وانگجاهاں همگرنچ کن ات.

واجه قاسمی ءَ گوشت: آ وسایلاں که زهگانی سلامتی ءَ ٹپ جن انت ءُ سوب به انت که شپاں تاں دێر ءَ نند انت، شه آواں گرگ به انت. زهگاں گوشگ به انت که شه گناه ءَ پهرێز کن انت. ارماں که سهب ءِ نماز ءَ مسیتانی جاور زبر نه انت، پاگواجه ءُ تبلیغیاں اے باروا جهدے کن انت.

مولانا مفتی محمدقاسم ءَ وتی هبرانی گڈسر ءَ شه مسلماناں لۆٹ ات که په غزه ءِ مردماں دعا کن انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *