مروچی :پنجشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید:

وهدےکه استمان گۆں مشکلاں آماچ انت هچ حکومتے نه توانت بیت‌المال ءِ زران دگه جاهاں هرچ کنت

وهدےکه استمان گۆں مشکلاں آماچ انت هچ حکومتے نه توانت بیت‌المال ءِ زران دگه جاهاں هرچ کنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ نمازجمعه ءِ دیوان ءَ (3 شهریور 1402) گۆں اشاره به ملک ءُ استمان ءِ سکێن جاور ءَ هاس ماں رۆزیگی پڑاں، شه بیت‌المال ءِ زرانی هرچ کنگ ءَ په مذهبی دیوان ءُ دگه ملکاں سک انتقاد کرت ءُ گوشت ئِے هچ حکومت ءُ سرکارے، هاس آ زمان ءَ که جندے استمان ئِے گۆں مشکلاں آماچ انت، نه توانت بیت‌المال ءِ زرانَ دگه جاهاں هرچ کنت.

🔹ملک ءِ هنتکاناں استمان ءِ انت ءُ بائد انت په استمان ءِ جند ءَ هرچ بےانت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گوشت: ایران ءِ درێن استمان اے رۆچاں گۆں بازێں سکی ءُ سۆریاں آماچ انت. زر ءِ بےارزشتی ءَ آوانی کٹءُکار ءُ همےرنگ دێرێن ڈکالاں آوانی کشارانَ بێران کرتگ.

واجه ءَ گوشت: یکے شه کارمستراں گوشت ات که اے رۆچاں ملک ءِ گپچل بےزهگی انت که ایرانیاں کم زهگ کار انت. پراستی که عقل جوانێن چیزے انت که الله پاک ءَ انسان ءَ را داتگ. اگه ایرانیاں زهگ بیار انت گڑا آوانَ چے دےانت؟ شما اول آوانی کیتوئانَ شه زر ءَ پر کن ات ءُ کارے کن ات که زر ءُ مڈی ءِ واهند بےانت گڑا گلگ کن ات که پچے زهگ نیار انت. مرۆچی مردماں په وتی جندے لاپ ءِ سێر کنگ ءَ منتگ انت. وڑوڑێن پاٹیاں اێراد گر انت، کارنشت ءُ وانێنۆک ءُ پوریاگر ءُ کارمنداں کوکار کن انت که پرزۆنگ اش هۆرک انت. بازێنےانت که په دپ ءَ هچیَ نه گوش انت بلێن دل اش کوکار کنت.

واجه ءَ سک سۆگه کرت که ماں نونێن جاور ءَ کارمستراں بائد وتی استمان ءِ پکر ءَ بےانت. ملک هرچی دار ایت همے استمان ءِ انت که بیت‌المال ءِ واهند انت. ملک هرچی هنتکان ءُ ابرمی مڈی دار ایت همے استمان ءِ انت نه حاکم ءُ سرکارے. حاکم ءُ سرکار امانتدار انت که مردماں آوانَ وتی امانتدار کرتگ. هچ یکے شه دنیا ءِ حکومتاں نه توانت ملک ءِ هنتکان ءُ بیت‌المال ءِ زرانَ دگه جایے هرچ کنت.

🔹زاناں انصاف انت که ماں نونێن جاور ءَ هزاراں ملیارد شه بیت‌المال ءِ زراں په یک مذهبی مراسمے هرچ بیت؟!

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ ٹکاٹک گوشت: وهدے ما لهتێں کچءُکساسانَ گند اێں بهمانگ به اێں که په لهتے مذهبی دیواناں که واجه رسول الله ءُ مهتر علی ءُ حسن ءُ حسین ءُ بانُک زهرا ءُ خدیجه ءِ زمانگ ءَ نه بوتگ انت ملیاردها هرچ کن انت. راه ءِ وزیر ءَ گوشتگ ات که په دێم ءِ مذهبی مراسم ءَ سه هزار ملیارد هرچ بیت. دارو ءُ آپ ءُ نانے که اۆد ءَ هرچ بیت حد ءُ کساس نه دار ایت. ماں ملکے که آیی جندے استمان په دارو ءَ گۆں مشکلاں آماچ انت انصاف انت که هزاراں ملیارد په یک مذهبی مراسمے هرچ بیت؟ راست انت که ایران ءِ استمان شه دنیا ءِ جوانێن استمانان انت، بلێن چراگے که په گس ءَ روا انت په مسیت ءَ حرام انت.

🔹شمے پکر ءُ هوش بس ایران ءِ استمان بیت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ کامستران گوشت: ماں نونێن جاور ءَ شما دگه ملکانی سکی ءُ مسائلانی باروا معذور ات، وتی پکر ءُ هوش ءَ بس گۆں وتی جندے استمان ءَ کن ات. البت تهنا مذهبی مسائلانَ دلگۆش مه کن ات، مذهبی مسائلانی دلگۆش کنگ ءُ مذهبی حکومت همێش انت که ما آیرا آزمود کرتگ ءُ بےپۆک بوتگ. یک کارمسترے گوشتگ ات که همے مذهبی مردماں ما را بس انت، بلێن همے مذهبیاں هم جن ءُ زهگ دار انت که بائد لاپ اش سێر بیت. درێگے شه هما اول ءَ ملک ءُ مذهبے پکر ءَ بوتێن ات. ما گوش اێں شما په مذهب ءَ هرچ مه کن ات، بلکه په استمان ءَ هرچ کن ات. اے انصاف نه انت که په درے ملکاں هرچ کن ات، بلێن شمے جندے استمان گشنگ بیت.

🔹گوستگێن زهرشانیانی کشگ بوتگێن مردمانی لۆگمانانی بندیگ کنگ باز دردآور انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ءَ ماں دگه بهرے شه وتی هبراں گوشت: بژنی ئێں چیز که مردم ءَ رنج دنت مردمانی دزگر کنگ ءُ هاس هما مردمانی دزگر کنگ که شه آوانی لۆگمان ءَ یکے ماں گوستگێن زهرشانیاں کشگ بوتگ. لهتے شه اے لۆگمانانی مردمانَ دزگر کن انت تاں آوان «سالرۆچ» ءِ دیوان برجم مه کن انت. اے لۆگمانانی دل وت رێش انت بائد انت گۆں آوان محبت بیت، نه که دزگر بےانت. اے چیز پراستی دردآور انت.

🔹 «لس مردمانی لۆٹ» مولانا نقشبندی ءُ آدگه پاگواجه ءُ سیاسی بندیگان آزات کنگ انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ وتی گڑتی ءَ شه پاگواجهانی بندیگ کنگ ءَ درشان کرت ءُ گوشت ئِے: پاگواجهانی بندیگ کنگ که دوارگ بنگێج بوتگ دلگران کنۆکێن بن‌گپے. دێر انت که مولانا عبدالمجید بندیگ انت. ماموستا محمد خضرنژاد که میانه رو ئێں پاگواجه ئے انت ءُ بازێنے شه مولوی ءُ ماموستائاں بندیگ انت. مولانا فتحی‌محمد نقشبندی که شه ڈیه ءِ نام‌پرشت ءُ جوانێن پاگواجهاں انت ءُ مدام په براسی ءُ یکویی ءَ جهد کرتگ، آیی بندیگ کنگ په ڈیه ءَ بدێن اثر دار ایت ءُ مردمانی دلگران کرتگ.

واجه ءَ ٹکاٹک گوشت: مئے باور ءَ «ترانکاری» گهترێن راه انت. اگه یک پاگواجه ئے گپے جتگ ءُ اێرادے گپتگ ئِے، گڑا گۆں آیی گندءُنند بیت. من مدام گوشتگ که اگه من چپێن گپے جتگ گڑا من ءَ گوشگ بیت، بلێن شه هبر ءَ دێمداری مه بیت. البت ما هم ترۆندێن گپ نه جن اێں. بلکه بازێن چیزےانت که آوانَ نادلگۆشَ کن اێں تاں کسے دلگران مه بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *