مروچی :شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید:

تاں زمانے که جنێنان وتی گواچنی جاگه ءَ مه رس انت نه توان ات آوانی توار ءَ بند کن انت

تاں زمانے که جنێنان وتی گواچنی جاگه ءَ مه رس انت نه توان ات آوانی توار ءَ بند کن انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (۲۶ خرداد ۱۴۰۲/ 16 ژوئن 2023) شه جنێنانی حق ءُ جاگه ءِ نادلگوش کنگ ءَ بژن وارت ءُ «حرمت ءِ ساتگ ءُ حقانی کمار کنگ ءَ» شه ایران ءِ جنێنانی مهمترێن لۆٹاں زانت ءُ ٹکاٹک گوشت ئِے که تاں وهدےکه جنێناں به وتی گواچنی جاگه ءُ حقاں مه رس انت توارے دێم اش گرگ نه بیت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گوشت: ارمان که مرۆچی ماں اسلامی ملکاں جنێنانی حقاں نادلگۆش بےانت ءُ گۆں گێشێن سکیاں آماچ انت که قرآن ءُ سنت ءِ تها نه یهتگ، درحالےکه جنێناں ٹوهێن آباتی ءِ دار انت ءُ بازێن بودشت ءُ وسے واهند انت.

واجه ءَ گێش کرت: ما بائد راجدپتر ءَ پٹءُپۆل کن اێں که جنێناں چے کرتگ ءُ آوانی گهگیری کارانَ گند اێں. فرعون ءِ جنێن آیی دێم ءَ اۆشت ایت ءُ شه حق ءَ ءُ مهتر موسی ءَ پله‌مرزی کنت. مهتر هاجره، مهتر ابراهیم ءِ جنێن یک شیرزالے بوتگ که هزاراں مرد به آیی نه رس انت، ماں مکه ءِ هشکێن گیابان ءَ گۆں وتی زهگک ءِ همراهی ءَ سکیانَ سگ ایت. شما شه مرۆچی اێں مردێنانی میانجین ءَ مردے را ودی کن ات که آیرا مهتر هاجره ءِ هێمات بیت. الله ءِ گس گۆں مهتر ابراهیم ءُ اسماعیل ءُ هاجره ءِ هێمات ءَ جۆڑ بوتگ. مهتر ساره هم گۆں مهتر ابراهیم ءَ لڈ ایت ءُ سکیانَ سگ ایت. مهتر مریم ءَ چار ات، وهدے مهتر عیسی ودی بوت آیی بنڈانَ سگ ات ءُ مهتر عیسی ءَ رۆدێنت ئِے ءُ تاں گڈی ءَ شه آیی پله‌مرزی ئِے کرت.

مولانا عبدالحمید گوشت: مهتر خدیجه ءَ چار ات که چۆن شه واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ آ واجه ءِ پێغمبری ءِ اۆلی رۆچاں پله‌مرزی کرت ءُ شه وتی مال ءَ په اسلام ئے دێمروی ءَ هرچ کرت. اے راجدپتر ءِ نامی ئێں جنێن انت شیر مرد هم شه همے شێرزالاں ودی بوتگ انت.

مولانا عبدالحمید درائێنت: پچے ماں نونێن چاگرد ءَ جنێنانی گواچنی جاگه دیگ نه بیت؟! مرۆچی جنێناں پرێشا نال انت که شه وتی گواچنی حرمت ءُ جاگه ءَ زبهر انت ءُ آوانی آپسله ءِ باروا دلگۆش نه بیت. تاں وهدےکه جنێنانی گواچنی جاگه دیگ مه بیت نه توان ات آوانی توار ءَ بند کن ات. جنێن ءُ سیاسی بندیگانَ آزات کن ات ءُ جنێنانی حرمت ءَ سات ات. واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ جنێنانَ مسیت ءَ آورت ءُ یک بهرے شه مسیت ءِ نمازوانۆکاں جنێن ات انت که شه واجه رسول الله ءِ سۆگه ءُ گپاں بهر اش برت.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گێش کرت: مرۆچی بازێنے گت کن انت که جنێن بس په زهگے رۆدێنگ ءُ ورگی ءِ تیار کنگ ءَ انت، وهدےکه جنێنے جاگه ءُ ارزشت شه اے چیز ءَ باز برزتر انت. جنێنانَ توان انت هم اے کاران کن انت ءُ هم ماں ٹوهێن ءُ مهمێن کاراں هوار بےانت.

🔹 حاکمے که دل ئِے پراه مه بیت نه توان حکومت کنت

 شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبراں گوشت: منی سۆگه په پهکێن حاکماں که الله پاک ءَ آوانَ حکومت داتگ، اێش انت که وتی دلا شاهگان کن انت. اگاں حاکم ءِ دل شاهگان مه بیت اے گۆں حکومت ءَ جۆڑ در نه یهت. بائد حاکم ءِ دل پراه بیت ءُ زاهءُزکتانَ سگ ایت. اگاں حاکمے مه توانت زاهءُزکتانَ سگ ایت گڑا نه توانت حکومت کنت. بائد حاکم ءِ دل پراه بیت ءُ دیدانک، راج ءُ مذهب ءُ زاهءُزکتان ءُ ترندێں گپانَ سگ ایت. حکومت ءِ وشی همێشی تها انت. پاکێن قرآن واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءُ مسلمانانَ گوش ایت که شما یهود ءُ مسیحیانی بنڈان سگ ات ءُ شه آوان درگوز به ات. اے رهبندے که اسلام ءَ ما را یات داتگ. وتی بستار ءَ برز کن ات پچےکه شمے بستار که برز بیت گڑا شمے سگگ هم باز بیت.

🔹 بهایی، دراویش، زرتشتی ءُ دگرانی «انسانی ءُ نندۆکی حقانَ» کمار کن ات

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: یک چیزے که منا بازَ تۆرێن ایت اێش انت که بهائیان گلگَ کن انت که لهتێن جاه ءَ مئے کبرستانانَ واهندی اش کرتگ یا باز بوتگ که مئے جنازه ئان اش نه داتگ.

واجه ءَ تچکاتچگ گوشت: راست انت که بهائیان مسلمان نه انت، بلێن انسان ءُ ملک ءِ نندۆک انت. مگه نبائد آوانی نندۆکی حق کمار بےانت؟ نبائد ترندێنانی دێم گرگ بیت که لۆٹ انت آوانی کبرستانانَ واهندی کن انت؟ من اُشکتگ که چنکه بهائی ئێں جنێن ءَ را پاهۆ اش داتگ ءُ آوانی جنازه ئانَ نه داتگ اش ءُ ماموران وت آوان کَنڈ کرتگ. ما وهدے اے حالانَ اشکن اێں سرجهل به اێں. اسلام ءِ دین ءَ اے حکم ءُ پرمان ءَ نه داتگ که اے واجه‌کارانَ کن انت.

مولانا عبدالحمید سک سۆگه کرت: بهایی ءُ دراویش ءُ زرتشتیاں هم انسان انت ءُ حق دار انت. پهکان که ایران ءِ تها زندگی کن انت چه مسلمان بےانت یا مسلمان مه بےانت ایرانی انت ءُ حق دار انت که بائد حق اش کمار بیت؛ اے اسلام ءِ حکم انت. اگاں اسلام ءَ دگه چیزے گوشتگ گڑا شما ما را سرپد کن ات. وهدےکه ما گوش اێں ملک اسلامی ئے بائد پهکێن دین ءُ مذهب ءُ راج ءُ جنێنانی حقاں کمار بےانت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *