مروچی :شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ:

پاگواجه ءُ دینی وانگجاهاں وت‌واجه بےانت؛ نبائد مردمانی مشکلانی باروا بےبرمش بےانت

پاگواجه ءُ دینی وانگجاهاں وت‌واجه بےانت؛ نبائد مردمانی مشکلانی باروا بےبرمش بےانت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (12 خرداد 1402/ 2 جون 2023) په «پاگواجه ءُ دینی وانگجاهانی وت‌واجهی» ءَ سکّ سۆگه کرت ءُ  شه بودجه ءُ ماجب ءِ آسراتاں که پاگواجه ءُ دینی وانگجاهاں شه سرکار ءِ نێمگ ءَ دیگ بےانت، ڈاه دات ءُ شه «پاگواجهانی بےبرمشی» ءَ چاگرد ءِ مشکلانی بارو ءَ انتقاد ئِے کرت.

🔹نبائد شه ملک ءِ بودجه ءَ یک بودجه ءِ په دینی وانگجاهاں جتا بوتێن

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گْوشت: الله پاک شه پهکان که گواچن ءَ نادلگۆش کن انت ناوشنودَ بیت، بلێن ماں راجدپتر ءِ دراجی ءَ الله ءِ ٹوهترێن ناوشنودی شه هما پاگواجهاں بوتگ که الله ءِ دین ءَ را بےهیال اش کرتگ ءُ په دنیا ءِ ناهمپادێن سۆباں رپکءُمندر اش کرتگ.

واجه ءَ تچکاتچک گْوشت: باز هژدری انت که دنیا ءِ پاگواجه ءُ مئے ملک ءِ پاگواجه ءُ پهکێن پاٹیاں وت‌واجه بےانت نه سرکار ءُ حکومتانی چێر دست. بائد چاگرد ءِ گواچنانَ جار جن انت، سرکارانَ امر ءُ مکن کن انت ءُ په سرکار ءُ چاگرد ءِ اصلاح ءَ جهد کن انت.

دارالعلوم زاهدان ءِ سرمستر ءَ گوشت: ما پێسر ءَ هم گوشتگ که پاگواجهانَ وتی وابستگ مکن انت ءُ آوانَ ماجب مدےات. مئے هبر شه اول ئِے انقلاب ءَ همے بوتگ که دینی وانگجاه ءُ پاگواجه ءُ مسیتاں نبائد شه سرکار ءَ ماجب گر انت. الحمدلله ما په اے مسیت ءُ وانگجاه ءَ شه دنیا ءِ سرکاراں ءُ وتی سرکار ءَ یک ریال هم نه گپتگ. ما را پێش اش داشتگ، بلێن ما نه زۆرتگ. واجه ءَ سک سۆگه کرت که مسیت ءُ دینی وانگجاهانَ بائد مردم مدت کن انت. پاگواجهاں بائد سکیانَ سگّ انت، بلێن شه سرکار ءَ ماجب مگر انت، پچےکه حکومتاں کاینت ءُ رو انت ءُ هچ حکومتے ابدمان نه انت، پمێشا پاگواجهاں نبائد وت را گۆں سرکار ءُ حکومتاں گرفتار کن انت ءُ پاگواجهاں بائد حکومتانَ اصلاح کن انت.

🔹اوین بندیجاه ءِ پێسریگێن سرمستر ءِ سرهال شه سال 67 ءِ پاهۆئاں باز دل‌برێجۆک ات انت

مولانا عبدالحمید گْوشت: حسین مرتضوی اوین بندیجاه ءِ پێسریگێن سرمستر ءَ 67 ءِ پاهوئانی باروا چێرێن رازان پاشان کرتگ. ما آوانی باروا چیزے اشکت ات، بلێن اێرنگ نه اشکتگ اێں که چنکه هزار نپر یکجا پاهۆ دیگ بوتگ انت. ما شه اے بابت ءَ بهمانگ اێں. مرتضوی جنکانی باروا گوشتگ که بےشرپی بوتگ ءُ پد ءَ پاهۆ دیگ بوتگ انت. سال 67 ءَ یک پاٹی ءِ که گۆں حکومت ءَ جنگ اش کرتگ دزگر ءُ پاهۆ دیگ بوتگ انت. آوان که چشێن کارے کرتگ هم استمان ءُ هم حکومت ءَ را چَٹی رسێنتگ.

واجه ءَ گێش کرت که مرۆچی هم ماں بندیجاهاں لٹءُکٹ ءُ دگه چیز هست که لهتێن بندیگاں گۆں رسانکدراں گپ کرتگ ءُ دل‌برێجۆکێن گپ اش جتگ. پاگواجهاں نبائد اے چیزانی باروا بےبرمش بےانت.

🔹اے رنگ نه انت که هرکس حکومت اسلامی ئے دێم ءَ اۆشتات کُشگ بیت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ درشان کرت: «خوارج» یک چۆٹێن پاٹی ءُ دشمنے ات که مسلمانانی میانجین ءَ جۆڑ بوت ءُ گۆں مهتر علی رضی‌الله‌عنه ءَ جنگ اش کرت. مهتر علی ءَ بازێنے را شه آوان دزگر ءُ اسیر کرت، بلێن اے ٹِک باز هژدری انت که یکے شه آ اسیرانَ هم نه کشت ئِے. گوشت ئِے بس کشۆکاں کشگَ بےانت. اگاں ما گوش اێں هرکس حکومت اسلامی ءِ دێم ءَ اۆستات کشگ بیت گڑا پچے مهتر علی ءَ اے رنگ نه کرت؟ زاناں ما دین ءَ شه مهتر علی ءَ گهتر زان اێں؟! بائد چار اێں مئے واجه کاراں چۆن کرتگ.

🔹مردم شه لاپ‌سێری ءُ پزّۆری ءَ زهرشانیَ نه کن انت؛ مردم گۆں ناداری ءُ فقر ءَ آماچ انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ درشان کرت: دو چیز باز هژدری انت؛ یکے «الله ءِ حق» دو «بندگانی حق». ما بائد شه الله ءِ حقاں دێمپانی کن اێں تاں مردم الله ءَ منّ انت ءُ شه الله ءِ حکماں رندگیری کن انت. الله ءِ شکرے ادا کنگ په تیوگێن انساناں واجب انت.

مولانا عبدالحمید گێش کرت: مردمانی حق هم باز هژدری انت. قرآن پاک ءَ مدام په مردمانی حقانی کمار کنگ ءَ سۆگه کرتگ. قرآن شه آمید ءُ مردمانی حقاں گپ جنت. پچےکه الله احتیاج نه دار ایت ءُ مردماں احتیاج دار انت. اگاں مردماں الله ءِ حقانَ ادا مکن انت الله ناوشنود بیت، بلێن الله نقصان نه گند ایت. اگاں مردمانی حقاں نادلگۆش بےانت مردمان نقصان گند انت.

مولانا عبدالحمید گوشت: ایران ءِ مردماں گۆں سکیان آماچ انت، گت مکن ات که مردمانی زهرشانی ءُ کوکاراں شه لاپ‌سێری ءَ انت، مردم مشکل دار انت ءُ گۆں ناداری ءَ آماچ انت. پمێشا ما گوش اێں که مردمانی گپانَ بُشکن ات. بائد مردمانی لۆٹاں دلگۆش ءُ منّگ بےانت.

🔹منی باور اێش نه انت که په زۆر مردمانَ دیندار کن ات؛ بائد لس مردمانی لۆٹان منّ ات

شیخ‌الاسلام ءَ گێش کرت: منی باور اێش نه انت که په زۆر مردمانَ دیندار کن اێں. اگه مردماں دگه چیزے لۆٹ انت آوانی سر ءَ سکی مه کن اێں، پچےکه اے کمی شه مئے نێمگ ءَ انت. ما بائد وڑے کرد کرت اێں ءُ آمید ءَ را اێر داشتێن اێں که مردم وشنود بوتێن انت، بلێن نون که مردم ناوشنود انت نبائد په زۆر آوان یک چیزے را منّێن اێں. ملک ءِ تها بائد پهکێن چیز آزات بےانت تاں رنگ رنگێن پاٹیاں گۆں همدگر ءَ زند گوازێن انت ءُ وتی ملک ءَ آبات کن انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *