مروچی :یکشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۴۰۲
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

ماں گچێنکاریاں تاں نون حکومت ءَ یک وڑے وت گچێن کرتگ

ماں گچێنکاریاں تاں نون حکومت ءَ یک وڑے وت گچێن کرتگ

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (4 فروردین 1402/ 24 مارس 2023) گۆں اشاره به بازێں پێشامداں ماں گوستگێن سال ءَ، امێتوار بوت که ایران ءِ مردماں توان انت ماں نۆکێن سال ءِ گچێنکاری ءَ پراستی وتی دلے مردم ءَ گچێن کن انت ءُ دگه کسے آوانی بدل ءَ گچێن مه کنت.

🔹نبائد گۆں مردمانی کانودی ءُ پرامنێن زهرشانیاں اے رنگ کردار بوتێن

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: گوستگێں سال ماں مئے ملک ءَ پر پێشامدێن سالے ات. مئے مردماں که ماں بازێن پڑان گۆں مشکلاں آماچ ات انت، زهرشانی اش کرت. مئے مردماں بازێن سکیانَ سگتگ ءُ دست اش هۆرک انت. بازێنے ءِ هنتکان شه دست شتگ انت ءُ کریاب انت. ابید شه رۆزیگی مشکلاں دگه مشکل هم هست.

واجه ءَ سک سۆگه کرت که پرامنێن زهرشانی مردمانی حق انت، گوشت ئِے: فسادے که ماں ادارهاں هست ءُ اے چیز که مردمَ گند انت ملک ءِ هنتکاں تباه بوتگ انت ءُ همےپێم تهے ءُ ڈنے سیاستانی بےپکاریاں مردمانَ گۆں سکیاں آماچ کرتگ ءُ همےچیز سبب بوتگ انت که مردم زهرشانی کن انت که کانود ءَ هم پرامنێن زهرشانی ءَ منتگ تاں مردمان وتی گپ ءَ جن انت، بلێن ارمان که آ رنگ که بائد گۆں اے زهرشانیاں کردار بوتێن، نه بوت.

🔹مردمانی شهید کنگ گۆں جنگی ئێں تیر ءَ باز ردێن کارے ات

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ شه 1401 ءِ زهرشانیانی شهیدان په شری یات کرت ءُ گوشت ئِے: گهتر اێش ات که کارمستران مردمانی گپان گۆش داشتێن ءُ گۆں آوان نشتێن انت، نه بائد هشتێن اش که اے بن‌گپ باز دراج بیت. بائد شه هما اول ءَ هبران گۆش اش داشتێن ءُ مشکلان اش جۆڑ کرتێن. ادا زاهدان ءَ هم بازێنے په ویل کشگ بوت انت. اے نشان دنت که مئے ملک ءِ تها چنکه باز ردی هست.

واجه ءَ گوشت: مردمانی کشگ باز ٹوهێن گناهے. ماں هرجا شه دنیا ءَ زهرشانی هست، بلێن اۆدا مردمانی هبر اشکنگ بےانت ءُ مردمان نه کش انت، بیت‌کنت لهتێنے را بندیگ کن انت ءُ پد ءَ آجو بےانت. بلێن ماں اے زهرشانیان بازێنے کشگ بوت انت که اے باز ٹوهێن ردی ءِ ات، نه بائد مردماں گۆں جنگی ئێں تیر ءَ جنگ بوتێن انت.

🔹اے استمان ءَ 44 سال سگتگ، بائد گۆں آوان په جوانی کردار بیت

مولانا عبدالحمید گوشت: بازێنے شه مردمان بندیگ بوت انت ءُ گۆں آوان بدێن کردار بوت که اے باز دردآور انت. ماں نوکێن سال ءَ بازێنے گۆرستاناں شتگ انت ءُ گرێونت. ماں نۆرۆز ءُ سال نۆکی ءَ که شه مردمانی کهنگێن رواجان انت ءُ مردم ماں اے رۆچاں وشال انت، بازێنے سوگ انت. اے پهکان ایران ءِ استمان انت ءُ اے استمان یکے شه دنیا ءِ گهترێن استمانان انت. اے جوانێن استمان ءَ 44 سال سکیان سگتگ، نون که زهرشانی اش کرت بائد گۆں آوان په جوانی کردار بوتێن. نون ماں نۆکێن سال ءَ هم من سۆگه کن آں که مردمانی گپان گۆش دار ات ءُ آوانی لۆٹان منّ ات.

🔹ملک ءِ ناجۆڑێن اقتصاد بے تهے ءُ ڈنے سیاستانی ٹگلێنگ ءَ دراه نه بیت

مولانا عبدالحمید رۆزیگی مشکلانی رۆتگ ءَ را ردێن سیاستان زانت ءُ گوشت ئِے: تاں وهدےکه تهے ءُ ڈنے سیاستاں ٹگل مه ور انت اقتصاد جۆڑ نه بیت. تاں وهدےکه په تهے ءُ ڈنے ملکاریاں تۆجیلے درگێجگ مه بیت ءُ ملک ءِ رهوت گۆں درے دێمرئۆکێن ملکاں جۆڑ مه بیت، اقتصاد هم جۆڑ نه بیت. اے باروا بائد جوانێن پکرے بیت ءُ شه مزن‌زانت ءُ وسیان کارگرگ بیت ءُ مردمانی لۆٹان هم منّگ بےانت.

🔹گواچنی ئێں گچێنکاری هما انت که مردم توان انت وتی دلے رنگ ءَ وسیان گچێن کن انت

🔹اگاں اے ملک آباد مه بوتێن، بازێنے شه استمان ءَ شه گشنگی ءَ بیرانَ بوت انت

واجه ءَ گۆں انتقاد شه حکومتے گچێن کنگ ءَ ماں گچێنکاریاں گوشت: ماں نۆکێن سال ءَ ما شه الله ءَ امێت دار اێں که مئے جاور ءَ بدل کنت ءُ مردم وت توان انت وتی دلے رنگ ءَ گچێن کن انت. ما پێسر ءَ گچێنکاری داشتگ، بلێن آ گچێنکاری نه بوتگ انت، حکومت ءَ وت لهتێن ءَ را گچێن کرتگ. گواچنی ئێں گچێنکاری آ انت که مردم وت گچێن کن انت نه که شورای نگهبان وسیانَ مه منّ ایت ءُ لهتێن بےوس ءَ گچێن کنت ءُ پد ءَ مردم شه هماوان یکے را زور انت. اے گواچنی ئێن گچێنکاری ءِ نه انت.

مولانا عبدالحمید درشان کرت: اگاں اے ملک آبادێن ملکے مه بوتێن بازێنے شه استمانءَ شه گشنگی ءَ بیرانَ بوت انت. الله پاک ءَ اے استمانءَ را هنتکان، امکانات ءُ بودشت داتگ که گۆں همێشان استمان تاں نون زندگ منتگ. ما را امێت است که الله پاک اے استمان ءِ مشکلان جۆڑ کنت ءُ ماں نۆکێن سال ءَ خیر ءُ برکت بیار ایت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *