مروچی : ۸ خرداد , ۱۴۰۱
مولانا عبدالحمید:

ایالت بلوچستان ءِ مشکلانی گهترێں ءُ زوترێں توجیل «ترانکاری» انت

ایالت بلوچستان ءِ مشکلانی گهترێں ءُ زوترێں توجیل «ترانکاری» انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (6 خرداد 1401/ 27 مه 2021) به رۆدراتکی بلوچستان ءِ مردمانی مشکلاں اشاره کرت ءُ گوشت ئِے: ارماں که بازێں وهد ءِ که رۆدراتکی بلوچستان که مئے همسایگ انت گۆں مشکل ءُ ناامنیاں آماچ انت. مئے خێرێں سۆگه په واجه شهباز شریف ءُ پاکستان ءِ آدگه ذمه‌واراں اێش انت که په بلوچستان ءِ مشکلانی حل ءَ سیاسی توجیلانی پد ءَ بےانت.

واجه ءَ تچکاتچک گوشت: بلوچستان ءِ مشکلانی توجیل کُشَگ ءُ بندگے تها نه انت. آ مردماں که شه هردو نێمگ ءَ کشگَ بےانت مسلمان انت ءُ شه پاکستان ءِ استمان ءَ انت که اے بێرانی په هردو نێمگ ءَ ءُ په اسلام ءَ نقصان انت. ما باید په انسانیت ءَ هرس رێچ اێں ءُ گموار به اێں. تیوگێں انساناں گۆں وت انسانی ئێں براس انت ءُ پاکستان ءِ استمان گۆں وت انسانی، اسلامی ءُ ملکی براسی دار انت که اے بێرانیاں په هردو نێمگ ءَ نقصان انت.

دارالعلوم زاهدان ءِ سرمستر ءَ تأکید کرت: په ایالت بلوچستان ءِ مشکلانی حل ءَ «ترانکاری» گهترین ءُ سالم ترین ءُ زوت ترین راه انت. ما هردو نێمگے پاٹیانَ سۆگه ءَ کن اێں که پرے مشکلانی حل ءَ گپءُتران کن انت.

🔹استان ءِ لس مهلوکانی لۆٹ شه اۆگانستان ءِ امارت اسلامی ءَ اێش انت که هیرمند ءِ آپ ءِ مشکل ءَ حل کنت

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ وتی هبرانی گڈسر ءَ گوشت: زاهدان ءُ سیستان ءِ مردمانی ورگی ئێں آپ که بازێں آباتی ئے انت شه زابلِ چاه‌نیمه ئان دست کێت که اے چاه‌نیمه هم شه هیرمند کۆر ءَ پرَ بےانت. بلێں ما نون اُشکتگ که چاه‌نیمه ئانی آپ هلاس بیان انت، اگاں اے آپ بند بیت گڑا زاهدان ءِ مردمانی آپ ءُ زابل ءِ کشاورزی ءِ آپ هشکَ بیت ءُ دگه بدلے هم نه دار ایت.

واجه ءَ دێمتر ءَ اۆگانستان ءِ ذمه‌وارانَ گوشت: مئے لۆٹ شه اۆگانستان ءِ امارت اسلامی ءِ ذمه‌واراں اێش انت که اے مردمانی آپے پکر ءَ بےانت. ما زان اێں که اۆگانستان ءِ درّێں مردماں هم آپ کم دار انت، بلێں زاهدان ءُ سیستان ءِ مردمانی لۆٹ که شمئے براس انت، اێش انت که هما کمێں آپ ءَ هم گۆں ما بهر کن ات. امێت‌وارێں اۆگانستان ءِ امارت اسلامی ءِ ذمه‌واراں مردمانی اے لۆٹ ءَ دلگۆش کن انت.

🔹کارمسترانی نادلگۆشی به کارزانتانی ڈاهاں متروپل برج ءِ بارو ءَ سبب بوتگ که مردم ناراحت بےانت

مولانا عبدالحمید گۆں انتقاد شه «کارمسترانی نادلگۆشی ءَ» به مهندسانی ڈاهاں آبادان ءِ متروپل برج ءِ ڈلگ ءِ بارو ءَ سکّ سۆکه ئِے کرت که «کانود په چاگردے تیوگێں مردماں برابر اجرا بیت».

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: متروپل برج ءِ ڈلگ ءِ بارو ءَ ٹوهترێں مسئله که سبب بوتگ مردم ناراحت بےانت اێش انت که پچے کارمستراں به مهندس ءُ کارزانتانی مدامی ئێں ڈاهاں که گوشت اش بیت کنت اے برج ڈل ایت، دلگۆش اش نه کرت ءُ برج ءَ را هۆرک اش نه کرت.

واجه ءَ گێش کرت: ارماں که اے گواچنے که مئے ملک ءِ تها «رهوت» شه «کانود» ءَ دێم ءَ انت ءُ آ نپر که زرءُ زۆر دار ایت چۆ متروپل برج ءِ واهند ءَ شه رهوت ءَ کارَ گیت که همے سبب بوتگ مردم ناراحت بےانت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ خطیب ءَ گوشت: تیوگێں ملک ءَ را نۆکێں چارگے په کار انت ءُ قانون هم وسی ءُ بےوس ءُ دارا و نادارانی میانجین ءَ برابر اجرا بیت. حتی کانود په کارمستر ءُ زۆرے واهنداں هم اجرا بیت، هماپێم که مهتر علی رضی‌الله‌عنه که حاکم ءُ ولی امر ات، ماں آمیدگس ءِ دیوان ءَ بهر زۆرت ءُ قاضی ءِ حکم ءَ را وتی باروا که امیرالمومنین ات، منّ ات ئِے.

واجه ءَ سکّ سۆکه کرت که ملک ءِ کارمستراں چارگے گند انت ءُ اے نابرابریانَ دور کن انت. عدالت ءِ اجرا مردم ءُ استمانانی میانجین ءَ شه فرایضان انت که به امنیت ءُ یکۆیی ءَ سرَ بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.