مروچی :پنجشنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۲
مفتی محمدقاسم ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ:

نونێں زمانگ ءِ مسلمانان باید محبتے را که صحابه ءُ اهل‌بیتانی نیام ءَ بوتگ وتی زندگی ءِ تها بیار انت

نونێں زمانگ ءِ مسلمانان باید محبتے را که صحابه ءُ اهل‌بیتانی نیام ءَ بوتگ وتی زندگی ءِ تها بیار انت

سنی‌آنلاین| مفتی محمدقاسم قاسمی ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (10 دی‌ماه 1400) گۆں اشاره به تقوا ءِ پایدگ ءَ، صحابه ءُ اهل‌بیتانی دۆستی ءُ خیرلۆٹی ءَ را په همدگر ءَ شه تقوا ءِ برورداں زانت ءُ نونێں زمانگ ءِ مسلمانان ءَ په پدگیری شه آوان سۆگه ئِے کرت.

🔸په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ، مفتی محمدقاسم قاسمی وتی هبرانی اۆلی سر ءَ به تقوا ءِ پایدگاں اشاره کرت ءُ گوشت ئِے: تقوا که پلگار کنگ، خداترسی، شریعت ءِ رد ءَ کرد کنگ ءُ گناهانی هلّگ انت، بازێں پایدگ ءِ دار ایت. مولانا قاسمی «دۆستی ءُ خیرلۆٹی ءَ» را شه تقوا ءِ پایدگاں مارت ءُ درشان کرت: شه تقوا ءِ پایدگاں دۆستی، محبت ءُ یکءُآدگر ءِ خێرلۆٹی اِنت. زندگی ءِ که گۆں خیرلۆٹی ءُ وش تبی ءَ که تقوا ءِ برورد انت، هۆر بیت، باز هژدری اِنت. اگه کسے را اے داد هست گڑا آدگه مشکلان ءَ باز مارشت نه کنت. بلێں اگاں شه اے داد ءَ زبهر بیت گڑا زندگی پرایی باز سکّ بیت.

🔸 دارالعلوم زاهدان ءِ حدیث ءِ استاد ءَ گێش کرت: یکے شه صحابه ئانی گهتری ءَ اێش اَت که گۆں وت محبت اش داشتگ، واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ آوان ءَ اێرنگ اپسله کرتگ که وتی شخصی سۆبان ءَ په دگرانی سۆبان ندر اش کرتگ. شه وتی حق ءَ درگوز کنگ ءُ محبت ءُ صحابه ئانی پهکێں ساڑایگاں شه الله ءِ لطف ءُ داد ءُ واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ نێمگ ءَ انت. ما باید آ محبت ءُ دۆستی ءِ را که واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ گۆں الله ءِ رهبنداں صحابه ئانی نیام ءَ جۆڑ کرت، وتی چاگرد ءِ تها بیار اێں.

🔸مفتی محمدقاسم گۆں اشاره به بی‌بی فاطمه رضی‌الله‌عنها ءِ وفات ءَ به لهتێں نمونگ شه صحابه ئانی محبت ءَ اشاره کرت ءُ گوشت ئِے: بی‌بی فاطمه ءِ وفات ءِ بارو ءَ وڑ وڑێں نکل هست، بلێں مئے شوهازانی رد ءَ ءُ نام‌پُرشتێں نکل همێش اِنت که بی‌بی فاطمه رضی‌الله‌عنها شش ماه پد شه واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ وفات ءَ، رمضان ءِ سےمی رۆچ ءَ ماں هجرت ءِ یازدمی سال ءَ وت وفاتِ کرتگ. حضرت ابوبکر و عثمان رضی‌الله‌عنهما حضرت علی رضی‌الله‌عنه ءَ آیی آرۆسے درگت ءَ باز مَدَت کرتگ ءُ آیی آرۆسے وسایلان ءَ تیارش کرتگ، پچےکه حضرت علی نادارێں مردمے بوتگ.

🔸مولانا قاسمی گوشت: محبت ءُ دۆستی ئے که صحابه ءُ اهل‌بیتانی میانجین ءَ بوتگ، وهدےکه مهتر عمر رضی‌الله‌عنه لۆٹ ات که آیی نسب گۆں رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ نسب ءَ هۆر بیت، شه حضرت علی رضی‌الله‌عنه ءِ لۆٹ ات که آیر ءَ زاماس کنت. حضرت علی اے لۆٹ ءَ را منّ ات ءُ حضرت عمر رضی‌الله‌عنه گۆں حضرت علی ءُ بی‌بی فاطمه ءِ جِنکّ ءَ آرۆسی ئِے کرت. اے بن‌گپ شیعه ءُ اهل‌سنتانی کتابانی تها آتگ.

🔸دارالعلوم زاهدان ءِ فقه ءِ استاد ءَ درّائێنت: نام‌پُرشت ترێں نکل ءِ رد ءَ وهدےکه بی‌بی فاطمه ءَ وفات کرت، مهتر علی رضی‌الله‌عنه ءَ شه مهتر ابوبکر صدیق ءَ لۆٹ ات که بی‌بی فاطمه ءِ نماز جنازه ءَ بوان ایت. بی‌بی عائشه ءُ ام‌سلمه رضی‌الله‌عنهما هم په بی‌بی فاطمه ءِ دفن ءَ باز کمک کرت.

🔸مفتی محمدقاسم قاسمی وتی هبرانی دێمتر ءَ سۆگه کرت که شه صحابه ءُ اهل‌بیتانی سیرت ءَ پدگیری بیت ءُ گوشت ئِے: بی‌بی فاطمه رضی‌الله‌عنها ءِ سیرت اێش انت که مۆلد ءُ کلپت ندار ایت، هماپێم که گسے کاران کنت، قرآن ءَ وان ایت، گۆں کمترێں وسایلان زندگی ئِے کرتگ وت هَشّ ءِ درشتگ ءُ وتی نان ءَ پکتگ ئِے ءُ وتی لۆگواجه ءَ هم هزمت کرتگ ءُ هما وڑ زند گوازێنتگ که واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ پسند بوتگ.

🔸مولانا قاسمی وتی هبرانی گڈسر ءَ درشان کرت: په ما مسلمانان هم گهتر انت که هما رهبندے را زور اێں که محبت ءُ دۆستی ءِ سبب بیت، اے رهبند به واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءُ صحابه ءُ اهل‌بیتانی سیرت ءَ نزیک تر انت. دگه چیز اێش انت که اگاں کسے را دۆست دار اێں باید آیی ملک ءُ سنگتان ءَ هم دۆست داشته به اێں ءُ آیی عبادت ءُ اخلاق ءُ سیرت ءَ وتی زندگی ءِ تها بیار اێں. الله پاک ما را وس ءُ توفیق دنت که رسول الله ءُ اصحاب ءُ اهل‌بیتانی سیرت ءُ محبت ءِ که آوان گۆں هم داشتگ، وتی زندگی ءِ تها بیار اێں.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *